logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Consell de Govern

13648. ACORD NORMATIU del dia 29 de setembre de 2020 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2020.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol) –norma vigent mentre no s'aprovi una norma que reguli l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2020–, determina al títol III (De les despeses de personal) la regulació de l’oferta d’ocupació pública. Així, a l’article 19 (Oferta d’ocupació pública o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal), s’estableix una taxa de reposició del 100 per cent per a les places de personal docent i investigador.

L’oferta d’ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), l’ha d’aprovar el pertinent òrgan de l’Administració pública i s’ha de publicar al diari oficial corresponent.

L’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2020 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l’article 70 del TREBEP, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com està previst al TREBEP, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans, defineix i quantifica els efectius en funció de les necessitats i prioritats derivades de la planificació general dels recursos humans.

En aquest sentit, la vigent Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018 conté la previsió següent: «Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, [...] siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.»

A més, no computaran dins el límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna. En aquest sentit, el paràgraf segon de l’article 62.2 de la LOU preveu que «Asimismo, las Universidades podrán convocar plazas de promoción interna, que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto, para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Estas plazas, que no podrán superar el número máximo de plazas que sean objeto de oferta de empleo público de turno libre, en ese mismo año, para el acceso a los cuerpos docentes del artículo 56 de esta misma ley, se convocarán para funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que hayan prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. Los funcionarios que participen en estos concursos tendrán que estar acreditados para el Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad».

D’altra banda, cal dir que el còmput de la taxa de reposició d’efectius, comunicada a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d’empleats fixos que durant l'exercici pressupostari de 2019 han deixat de prestar serveis en aquesta universitat, cossos o categories, és de cinquanta-dues places.

En vista de tot el que s’ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en espera de l’autorització pertinent de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.8, 10 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2020.

Primer. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública

En compliment de les disposicions de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2020.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal docent i investigador per a l’any 2020 s’indica tot seguit:

Cos

Grup

Total places

Professors titulars d’universitat

A1

23

Professors contractats doctors

29

Hi haurà tres places de professor titular d’universitat i cinc de professor contractat doctor que es destinaran a la incorporació de personal investigador doctor que hagi acabat el programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Tercer. Processos selectius

Les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet