logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Consell de Govern

13647. ACORD NORMATIU del dia 29 de setembre de 2020 pel qual s’aprova de transferir una àrea de coneixement del Departament de Biologia al Departament de Medicina (en constitució) i d’assignar al darrer departament esmentat una àrea de coneixement.

El Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui, en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, i en especial l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els articles 24.2.12 i 59 dels Estatuts de la Universitat, oïts els departaments afectats i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat de fer la transferència d’una àrea de coneixement del Departament de Biologia al Departament de Medicina (en constitució) i d’assignar al darrer departament esmentat una àrea de coneixement, en el sentit següent:

Article 1. Transferència d’àrea de coneixement

Es transfereix del Departament de Biologia al Departament de Medicina (en constitució) l’àrea de coneixement de Farmacologia.

Article 2. Assignació d’àrea de coneixement

S’assigna al Departament de Medicina (en constitució) l’àrea de coneixement d’Estomatologia.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquests acords entraran en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet