logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 495 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de març de 2020
Consell de Govern

13462. ACORD NORMATIU del dia 20 de febrer de 2020 pel qual s’aprova la modificació de plantilla de Campus Digital - illes.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes de la UIB que es detalla a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de febrer de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet