logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 495 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de març de 2020
Consell de Govern

13463. ACORD NORMATIU del dia 20 de febrer de 2020 pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha aprovat el Reglament acadèmic de la Universitat.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació 

 1. L'àmbit d'aquest reglament acadèmic són tots els estudis oficials de grau i màster de la Universitat de les Illes Balears, incloses totes les modalitats d'ensenyament.
 2. Els estudiants i els professors d'aquests estudis, així com el personal d’administració i serveis de la Universitat i dels centres adscrits, estan subjectes al present reglament.

Article 2. Definicions generals

 1. Als efectes del present reglament s’estableixen les definicions següents:
  1. Responsable d'un estudi de grau adscrit a una facultat o escola: degà de la facultat o director de l'escola.
  2. Responsable d’un estudi de màster universitari: director del Centre d’Estudis de Postgrau.
  3. Estudiant:persona que té aquesta consideració des del moment en què formalitza la matrícula d’un estudi i mentre aquesta és vigent.
  4. Estudiant de nou ingrés:persona admesa en un any acadèmic determinat i que es matricula o té crèdits reconeguts per primera vegada en l’estudi que comença.
   Un estudiant que fa una adaptació de pla no es considera de nou ingrés.
  5. Matrícula: inscripció d’una persona a un estudi i a unes assignatures concretes.
   La matrícula es considera vigent des del moment en què es formalitza fins que acaba l’any acadèmic i se signen les actes corresponents, o bé, si escau, fins que és anul·lada.
  6. Superació d’una assignatura: procediment pel qual queda provat que un estudiant ha assolit les competències de l’assignatura. Aquest fet es pot donar cursant i superant l’avaluació o bé amb un reconeixement de crèdits que impedeixi cursar aquesta assignatura.
  7. Cursar una assignatura: tenir una matrícula vigent en una assignatura.
  8. Tribunal:òrgan col·legiat format per professors en un nombre no inferior a tres.
  9. Centre:facultat, escola, Centre d’Estudis de Postgrau o centre adscrit.
  10. Grup d’assignatura: cada un dels grups grans d’una assignatura.
  11. Director acadèmic: persona que té les competències acadèmiques d’un centre adscrit.
 2. També es consideraran les definicions incloses a la normativa vigent d'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

Article 3. Calendaris d’actuacions acadèmiques

 1. Abans d'iniciar-se el període de matrícula, cada any acadèmic el Consell de Govern, a proposta de la Comissió Acadèmica, aprovarà el calendari acadèmic, en el qual figuraran:
  1. La data d’inici i de finalització de l’any acadèmic.
  2. Els períodes lectius de primer i segon semestre.
  3. Els períodes d'avaluació.
  4. Els terminis de lliurament de les actes.
 2. A l’efecte de poder dur a terme correctament totes les actuacions administratives d'admissió i matrícula, cada any acadèmic la Comissió Acadèmica aprovarà un calendari d'actuacions d'àmbit acadèmic, que inclourà, entre d'altres:
  1. Terminis de preinscripció, matrícula i ampliació.
  2. Data de publicació de les guies docents.
  3. Data límit d'aprovació dels horaris de les activitats acadèmiques.
 3. Abans d'iniciar-se el període de matrícula, cada any acadèmic els centres aprovaran els horaris de les activitats acadèmiques.

Capítol II. Matrícula 

Article 4. Requisits de matriculació 

 1. Algunes assignatures poden tenir requisits de matriculació, que han d’estar definits al pla d'estudis.
 2. Les assignatures que en bloquegen una altra, i que poden obrir-nela matrícula en haver-les superades o cursades o en haver-s’hi matriculat, segons el tipus, s'anomenen assignatures clau.
 3. Hi pot haver quatre tipus de requisits per matricular-se de determinades assignatures:
  1. Haver superat les assignatures clau.
  2. Haver cursat les assignatures clau.
  3. Estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures clau o haver-les superat.
  4. Estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures clau o haver-les cursat.

Article 5. Matrícula ordinària

 1. Els estudiants de nou ingrés a un estudi han d'obtenir l'admissió com a requisit previ per formalitzar la matrícula, llevat dels supòsits prevists a la normativa vigent d'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.
  Els estudiants que hagin cursat, totalment o parcialment, estudis universitaris oficials de grau o màster i vulguin iniciar uns altres estudis a la UIB, així com els estudiants d’altres universitats que hagin cursat totalment o parcialment estudis oficials i vulguin iniciar o continuar estudis a la UIB, han de complir el que determina aquest apartat i han de seguir els procediments establerts a la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB.
 2. Els estudiants han de formalitzar la matrícula d’acord amb el que especifiquin la normativa i les instruccions que s’estableixin a aquest efecte.
 3. Els estudiants de nou ingrés de grau poden ser incorporats al programa de tutoria que estableixi cada centre sota les directrius fixades pel Pla d’acció tutorial (PAT).
 4. Tots els estudiants han de formalitzar la matrícula seguint el procediment publicat a tal efecte.
 5. Es recomana que un estudiant a temps complet es matriculi d’un màxim de 60 crèdits per any acadèmic i de 30 crèdits per semestre, llevat de les excepcions previstes a la definició del pla d’estudis. Es recomana que un estudiant a temps parcial es matriculi d’un màxim de 42 crèdits per any acadèmic.
 6. És responsabilitat dels estudiants haver comprovat que poden realitzar les activitats d'avaluació tal com estan programades i poden complir els requisits establerts a la corresponent guia docent que siguin necessaris per superar l'assignatura.
 7. Els estudiants de grau i màster han de complir la normativa de permanència que els sigui aplicable. En particular, han d'atendre:
  1. Les condicions que, si escau, han de satisfer per poder matricular-se d'assignatures de cursos superiors.
  2. El nombre de matrícules de què disposen per superar cada assignatura.
  3. El mínim de crèdits que han de superar per poder continuar els estudis.
 8. Els estudiants de nou ingrés d’estudis universitaris oficials de grau han de tenir a l’expedient,entre els crèdits de què s’han matriculat i els crèdits reconeguts, com a mínim, 48 crèdits de les assignatures del primer curs, d’acord amb l’estructuració del pla d’estudis corresponent. En el cas dels estudiants a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiant a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 24 crèdits.
 9. Els estudiants de nou ingrés d’estudis universitaris oficials de màster han de tenir a l’expedient, entre els crèdits de què s’han matriculat i els crèdits reconeguts, com a mínim, 30 crèdits. En el cas dels estudiants a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiant a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 15.
 10. Un estudiant no pot formalitzar més d'una matrícula ordinària per assignatura cada any acadèmic. Els centres excepcionalment poden autoritzar una segona matrícula d’una assignatura amb docència el mateix any acadèmic.
 11. A tots els efectes es denominarà data de matrícula la data en què es formalitza la matrícula, independentment de les modificacions posteriors.

Article 6. Matrícula addicional 

 1. Els estudiants que hagin esgotat les matrícules ordinàries per superar una assignatura i no ho hagin aconseguit, poden sol·licitar tantes matrícules addicionals per poder superar-la com els permeti la normativa de permanència de la UIB que els sigui aplicable.
 2. Per obtenir una matrícula addicional s'ha de presentar una sol·licitud, als serveis administratius corresponents, adreçada al responsable de l’estudi, que la resoldrà. En el cas de grau, si es tracta de la primera matrícula addicional, l’estudiant ha d’especificar si vol ser avaluat en les mateixes condicions que els altres estudiants o si prefereix un sistema d’avaluació per tribunal. L’avaluació de les assignatures que tenen concedida una segona matrícula addicional es farà mitjançant un tribunal. En el cas de màster, l’avaluació de les assignatures que tenen concedida la matrícula addicional es farà mitjançant un tribunal.
 3. En cas que l’avaluació sigui per tribunal, el director del departament al qual està adscrit el professor responsable del grup d’assignatura o el director del màster nomenarà un tribunal de tres professors, del qual formarà part un professor responsable del grup d’assignatura, que procedirà a l’avaluació d’acord amb els elements i criteris indicats a la guia docent.
 4. La denegació de la matrícula addicional ha de ser motivada, i l’estudiant pot presentar, contra aquesta denegació, recurs d’alçada adreçat al Rector.

Article 7. Matrícula d'estudiant a temps parcial 

 1. Perquè un estudiant pugui ser considerat estudiant a temps parcial ha d’acreditar que es troba en un dels supòsits següents:
  1. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de la jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball o un nomenament administratiu vigent el dia d'inici de les activitats acadèmiques; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
  2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
  3. Tenir 45 anys o més en la data d’inici de l’any acadèmic.
  4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
  5. Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
  6. Estar matriculat a temps complet durant l’any acadèmic en curs al Títol Superior de Música, en qualsevol de les seves especialitats.
  7. Tenir una malaltia greu o sofrir un accident que impedeixi cursar a temps complet els estudis universitaris.
  8. Ser beneficiari o sol·licitant de protecció internacional.
  9. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.
 2. Els supòsits prevists a les lletres a), d), e), f), g), h) i i) s'han d'acreditar cada any. El supòsit indicat a la lletra b) s'ha d'acreditar la primera vegada i cada cop que hagi caducat el certificat corresponent.
 3. Les sol·licituds per obtenir la condició d’estudiant a temps parcial s’han de presentar, en el cas d’estudiants de nou ingrés, durant el termini de preinscripció. En el cas d’estudiants que continuïn estudis, les sol·licituds s’han de presentar abans de l’inici del termini de matrícula.
 4. Si durant el primer semestre es produeix una modificació sobrevinguda de les condicions detallades al primer apartat d’aquest article, l’estudiant pot fer una sol·licitud per obtenir la condició d’estudiant a temps parcial fora del termini establert a l’apartat anterior. Si la sol·licitud es fa abans de l’inici del termini d’ampliació de matrícula, serà possible reduir el nombre de crèdits matriculats fins al mínim que preveuen els articles 5.8 i 5.9, però únicament es poden fer modificacions sobre el nombre de crèdits del segon semestre de què s’hagi matriculat l’estudiant i sobre les condicions acadèmiques de les assignatures de segon semestre. Als efectes del que estableix l’article 29.13, es podrà aplicar la condició d’alumne a temps parcial a les assignatures d’un semestre si la sol·licitud és estimatòria i es fa abans de deu dies naturals després de l’inici de l’activitat acadèmica d’aquest semestre.
 5. Les resolucions de les sol·licituds d’estudiant a temps parcial corresponen al Rector, o al vicerector que delegui.
 6. Pel que fa al procediment de matrícula, els estudiants a temps parcial es regiran pel que determina l’article 5 d’aquest reglament.

Article 8. Matrícula a plans d’estudis en extinció

 1. En cas de matricular-se a un estudi en extinció, s’aplicarà el pla d’extinció especificat a la memòria de verificació del pla d’estudis corresponent.
 2. Sens perjudici del que estableix el pla d’extinció específic, s’aplicaran com a mínim les previsions següents:
  1. Els estudiants de plans d’estudis en extinció disposaran, per a cada assignatura, del nombre de matrícules sense docència que acordi la junta de centre on està adscrit l’estudi, amb un màxim de dues matrícules, sens perjudici del límit de matrícules per assignatura establert a la normativa de permanència. Aquestes matrícules s’han de produir els anys immediatament posteriors al darrer any amb docència de les assignatures.
  2. En cas que hi hagi un pla d’estudis de màster vigent amb una taula de reconeixements que prevegi la possibilitat de reconèixer almenys un 80 per cent dels crèdits de la titulació en extinció, sense tenir en compte el treball de fi de màster, l’estudiant de l’estudi en extinció disposarà com a màxim d’un any de matrícula sense docència.
  3. L’estudiant es pot matricular per primera vegada d’una assignatura sense docència en les condicions anteriors, sempre que l’any acadèmic anterior hagi estat matriculat d’alguna assignatura del mateix curs o de cursos posteriors.
  4. Excepcionalment, els estudiants que hagin esgotat les dues matrícules a les quals fa referència la lletra a) d’aquest article, podran sol·licitar, l’any immediatament posterior,una darrera matrícula sense docència al vicerector competent en matèria de docència, el qual resoldrà, oït el responsable de la titulació.
  5. Les matrícules sense docència donaran dret a l’estudiant a assistir a les tutories del professorat assignat i a ser avaluat.
  6. El professor responsable d’atendre i avaluar els estudiants de les assignatures sense docència serà un professor responsable de grup d’assignatura del darrer any acadèmic en què l’assignatura es va impartir amb docència. En cas que això no sigui possible, se n’encarregarà el professor designat pel departament corresponent o pel Centre d'Estudis de Postgrau, en el cas d’assignatures impartides per professorat sense vinculació a cap departament.
  7. L’avaluació d’una assignatura sense docència respectarà els continguts de la guia docent del darrer any en què es va impartir amb docència i, sempre que sigui possible, les condicions d’avaluació. En cas de dificultat evident per respectar les condicions d’avaluació (com ara sistemes d’avaluació contínua), el professor ha d’establir un sistema alternatiu d’avaluació adaptat i que garanteixi una avaluació efectiva de les competències de l’assignatura.
  8. En cas d’impossibilitat d’establir un sistema alternatiu d’avaluació (com ara per impossibilitat de fer pràctiques de laboratori), el centre pot tancar la matrícula sense docència i haurà d’anunciar-ho un any abans de l’extinció de l’assignatura.

Article 9. Matrícula per tutela acadèmica 

 1. En el supòsit que les pràctiques externes o la defensa del treball de fi de grau o de fi de màster no es puguin realitzar durant la primera matrícula vigent, l’estudiant s’hi haurà de matricular de bell nou l’any acadèmic següent. Aquesta matrícula pot ser per tutela acadèmica si l’estudiant ho demana i les directrius establertes pel centre responsable dels estudis així ho preveuen.
 2. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com la segona matrícula i únicament suposarà una reducció de l’import de la matrícula d’acord amb la normativa vigent.
 3. Finalitzat el període de tutela sense superar l’assignatura, les matrícules següents seran ordinàries.

Article 10. Matrícula extraordinària 

 1. La matrícula extraordinària és la que correspon a una persona que, tot i que no tingui titulació d’accés a la Universitat, es matricula en una o diverses assignatures per raons d’interès personal, i dona dret a l’expedició del corresponent certificat dels crèdits cursats.
 2. La sol·licitud de matrícula extraordinària s’ha d’adreçar, durant el termini de matrícula ordinària, al responsable de la titulació, el qual, un cop examinat el perfil de la persona sol·licitant, dictaminarà segons els criteris i les normes establerts pel centre corresponent. Les sol·licituds es resoldran en finalitzar el termini de matrícula ordinària.
 3. L'estudiant que es vulgui matricular en una assignatura amb matrícula extraordinària ha de complir els requisits establerts d’acord amb el que es determina a l’article 4 d’aquest reglament i, en l’àmbit de l’assignatura, gaudirà dels mateixos drets i deures que els estudiants amb matrícula ordinària.
 4. Les assignatures superades en règim de matrícula extraordinària poden ser reconegudes en una titulació oficial fins a un màxim de 30 crèdits. Excepcionalment es pot superar aquest límit per no fraccionar l’assignatura reconeguda de menys crèdits.
 5. En qualsevol cas, no s’acceptarà la matrícula extraordinària als estudiants que estan matriculats o tenen un expedient obert en un pla d’estudis oficial de la Universitat de les Illes Balears i demanen de poder realitzar una matrícula extraordinària d'assignatures que formen part d'aquest pla d'estudis.

Article 11. Matrícula dels estudiants de mobilitat

 1. Els estudiants de mobilitat sortints són aquells que, d’acord amb un programa d’intercanvi (ERASMUS+ Estudis i Pràctiques, SICUE, Convenis d’intercanvi, DRAC i altres),cursen una part dels estudis en una altra universitat i poden obtenir posteriorment a la UIB el reconeixement de les matèries cursades en aquesta universitat de destinació. La persona tindrà la condició d'estudiant de mobilitat durant l'estada a la universitat de destinació.
 2. Els requisits per optar a una plaça d’intercanvi estan indicats a la normativa vigent que regula els programes d’intercanvi d’estudiants.
 3. Els estudiants de mobilitat estan subjectes a les condicions de matrícula establertes en aquest reglament.
 4. Els estudiants de mobilitat entrants són aquells que estan matriculats en una altra universitat i que, d’acord amb un programa d’intercanvi, cursen una part dels estudis a la UIB. La matrícula dels estudiants de mobilitat entrants ha d’estar supeditada a la disponibilitat de places i s'adequarà a les condicions acadèmiques publicades.

Article 12. Canvis en la matrícula 

 1. Els estudiants poden canviar la matrícula durant els deu dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre, tot mantenint o incrementant el nombre de crèdits de què s’hagin matriculat prèviament.
 2. En cas que un estudiant es matriculi en un semestre de més crèdits que els que corresponen a un semestre del seu pla d’estudis, podrà disminuir el nombre de crèdits fins al valor indicat al pla d’estudis durant els vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre.
 3. Durant el termini de canvi de matrícula, els estudiants poden fer valer una condició d’exempció de preus que no havien indicat durant la formalització de la matrícula, sens perjudici de la data en la qual l’estudiant havia de complir la condició.

Article 13. Ampliació de matrícula 

 1. Poden realitzar ampliació de matrícula els estudiants que hagin formalitzat matrícula dins el termini ordinari. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre, i d’assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació.
 2. El pla d’ampliació de matrícula serà el que hagi aprovat la Comissió Acadèmica a proposta de la facultat, escola o del Centre d’Estudis de Postgrau. El pla d’ampliació de matrícula es publicarà abans de l’inici del termini de matrícula ordinària (per defecte, es prorrogarà el pla de l’any acadèmic anterior, amb acomodació del període corresponent al calendari acadèmic) i ha d’especificar les assignatures que seran susceptibles, o no, d’ampliació.
 3. Els estudiants han de formalitzar l’ampliació de matrícula seguint el procediment publicat a tal efecte.

Article 14. Anul·lació de matrícula 

 1. L'anul·lació de la matrícula pot ser total o parcial i es pot tramitar d'ofici o a sol·licitud de l'estudiant.
 2. L'anul·lació total inclou totes les assignatures que conformen la matrícula i suposa la pèrdua de la condició d'estudiant. Aquesta anul·lació suposa, en cas que l’estudiant l’hagi demanada, la desestimació de la sol·licitud de beca, i l’estudiant haurà d'assumir les despeses de retenció dels imports prevists als articles 15 i 16.
 3. L'anul·lació parcial afecta únicament un subconjunt propi de les assignatures que conformen la matrícula. Perquè una anul·lació parcial es pugui estimar cal que restin tants de crèdits matriculats com el mínim que estableix l’article 5 d’aquest reglament. Aquesta anul·lació suposa, si escau, la revisió de la sol·licitud de beca, i l'estudiant haurà d'assumir les despeses de retenció dels imports prevists als articles 15 i 16.
 4. L’anul·lació de matrícula tindrà les conseqüències següents:
  1. L'estudiant perdrà els drets de participar en les activitats acadèmiques, de ser avaluat i d'incorporar a l'expedient cap crèdit de la matrícula anul·lada.
  2. La matrícula anul·lada no es tindrà en compte a l'efecte de còmput del nombre de matrícules de què disposen els estudiants per superar cada assignatura.

Article 15. Anul·lació d'ofici de matrícula

 1. L'anul·lació d'ofici es produirà en els casos següents:
  1. Per impagament total o parcial dels rebuts de la matrícula en els terminis i en les condicions establerts a la normativa sobre els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials a la Universitat de les Illes Balears.
  2. Per falsedat documental.
  3. Per no haver lliurat la documentació requerida a la matrícula en els terminis establerts.
  4. Per resolució favorable de reconeixement d’una assignatura de la qual l’estudiant ja estava matriculat prèviament.
  5. En el cas dels estudiants de nou ingrés matriculats a una titulació de grau o màster que accepten una plaça en un altre estudi del mateix nivell de la Universitat de les Illes Balears.
  6. Per altres motius justificats o regulats en altres normatives.
 2. L’anul·lació d’ofici serà total en els casos prevists a les lletres a), b), c) i e). En el cas previst a la lletra d) l’anul·lació d’ofici serà parcial.
 3. Per als casos prevists a les lletres a), b) i c) anteriors, romandrà el deute econòmic en cas d'impagament total o parcial i no es tindrà dret al reintegrament de les quantitats abonades. Per als casos establerts a les lletres d) i e) es tornarà el 100 per cent de les quantitats abonades de la matrícula.
 4. Per als casos prevists a la lletra f), s’estudiarà si l’anul·lació és total o parcial i el reintegrament o no de les quantitats abonades.
 5. Una vegada realitzada l'anul·lació d'ofici, aquesta es podrà revertir, sempre que l’estudiant esmeni la situació que va provocar l’anul·lació abans del dia 15 de desembre. Si la persona interessada esmena la situació a partir d’aquesta data i abans del dia 30 de març, l'anul·lació d'ofici serà únicament de les assignatures de primer semestre en què l'estudiant no hagi estat avaluat o consti qualificat com a «no presentat», sempre que es compleixin les condicions per fer una anul·lació parcial.
 6. De manera excepcional i amb l’informe d’un treballador social amb tasques assignades a la UIB, el vicerector competent en matèria de docència podrà concedir una pròrroga per revertir la matrícula per impagament.
 7. L'estudiant de nou ingrés a qui s’anul·li d’ofici tota la matrícula perdrà automàticament la plaça obtinguda. Si vol tornar a matricular-se en el mateix estudi un altre any, l’estudiant haurà d'obtenir de nou l’admissió.

Article 16. Anul·lació de matrícula a sol·licitud de l'estudiant

 1. L’estudiant podrà sol·licitar una anul·lació de matrícula parcial sense cap justificació fins als vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre. S’estimaran les sol·licituds, però això no suposarà la devolució de l’import de la matrícula, llevat dels crèdits que sobrepassin el nombre recomanat d’acord amb el que estipula el segon apartat de l’article 12 d’aquest reglament.
 2. L’estudiant de nou ingrés podrà sol·licitar l’anul·lació de matrícula total sense cap justificació i la devolució del 25 per cent de l’import fins als vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica del primer semestre.
 3. L’estudiant pot també fer una sol·licitud voluntària d’anul·lació, documentada i motivada per una causa de força major sobrevinguda que faci impossible la continuació dels estudis l'any acadèmic en el qual s'ha matriculat. La situació sobrevinguda és aquella que succeeix després de la data de la matrícula. Els supòsits justificats d’anul·lació de matrícula total o parcial són els següents:
  1. Malaltia greu de l'estudiant o d'un familiar fins a segon grau per consanguinitat o afinitat.
  2. Situació de discapacitat reconeguda pel Servei d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears o organisme homòleg.
  3. Deteriorament significatiu de la situació econòmica de la unitat familiar.
  4. Obtenció de plaça en una altra universitat amb posterioritat a la data de matrícula. En aquest cas només és procedent l’anul·lació total.
  5. Denegació del visat.
  6. Contractació o canvi rellevant en les condiciones laborals.
  7. Ser víctima de violència de gènere.
  8. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.
 4. La sol·licitud d’anul·lació de matrícula per causes sobrevingudes es pot fer abans del dia 1 de desembre per a les assignatures de grau de primer semestre i abans del dia 1 de maig per a les assignatures de grau de segon semestre i anuals.
 5. Els efectes econòmics d’una anul·lació de matrícula d’assignatures de grau per causes sobrevingudes s’indiquen a continuació, i en cap cas no es tornaran els imports corresponents als conceptes administratius de la matrícula. Es retindran les següents quantitats dels imports acadèmics en funció de la data de sol·licitud:
  1. 0 per cent si és fins als vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre en tots els casos.
  2. 25 per cent si és posterior al cas anterior i abans del dia 1 de desembre per a les assignatures de primer semestre o del dia 1 de maig per a les assignatures de segon semestre i anuals. En el cas previst a la lletra d) del tercer apartat d’aquest article la retenció serà del 100 per cent. En el cas previst a la lletra f) del tercer apartat d’aquest article la retenció serà del 75 per cent.
  3. 100 per cent si és posterior als terminis indicats a la lletra anterior.
 6. En el cas d’assignatures de màster, no es retornaran en cap cas els imports corresponents als conceptes administratius de la matrícula. Es retornarà el 100 per cent del preu de les assignatures l’anul·lació de les quals se sol·liciti fins als vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica del màster.
 7. En tots els casos, la matrícula resultant després de l’anul·lació de matrícula ha de complir el que estableix aquest reglament. L'anul·lació voluntària de la matrícula d’una assignatura comportarà les conseqüències indicades al quart apartat de l’article 14.
 8. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula la resoldrà el vicerectorat competent en matèria de docència. A la resolució el vicerectorat indicarà si és procedent o no la devolució de doblers, així com els efectes acadèmics de l'anul·lació. El vicerectorat pot estimar, en circumstàncies excepcionals i de manera justificada, sol·licituds d’anul·lació de matrícula per causes sobrevingudes presentades fora de termini i també percentatges de retenció diferents dels prevists a l’apartat 5 d’aquest mateix article.
 9. Si l'estudiant és de nou ingrés i s'estima la sol·licitud d'anul·lació total, l’estudiant té dret a reserva de plaça, per una sola vegada i per a l'any acadèmic següent, excepte en el supòsit previst a la lletra d) del tercer apartat d’aquest article.

Article 17. Matrícula en dos estudis 

 1. Els estudiants que cursin una titulació de grau o de màster es poden matricular d’una altra titulació de grau o de màster. No obstant això, un estudiant no pot tenir dues matrícules simultàniament a un programa combinat d'estudis oficials i a un dels estudis que en formen part.
 2. En qualsevol cas, no es poden iniciar dos estudis el mateix any acadèmic. Sí que es pot iniciar un programa combinat d'estudis oficials.
 3. L’estudiant que opta per la simultaneïtat de dues titulacions s’ha d’atenir a les condicions docents de cada un dels estudis.

Article 18. Assignació i canvi de grups 

 1. Cada centre determinarà i farà públics, abans de l’inici de la matrícula, els criteris d’assignació i de canvi de grup.
 2. Cada centre pot establir criteris de reassignació dels grups mitjans i petits, sempre que estiguin regulats a la normativa pròpia.
 3. Un canvi de grup només es pot fer dins la seu on està admès i matriculat l’estudiant.

Capítol III. Organització docent

Article 19. Assignatures optatives

 1. L’oferta d’assignatures optatives d’una titulació és competència del centre, oïts els departaments implicats.
 2. L’oferta d'assignatures optatives pot ser modificada anualment, sempre que l’oferta resultant permeti als estudiants d’obtenir el títol.
 3. Si per a l'obtenció del títol és requisit haver cursat i superat un determinat itinerari curricular, menció o especialitat i, consegüentment, haver superat un grup preestablert d'assignatures optatives, l'oferta d’aquestes assignatures haurà de permetre que els estudiants que hagin superat almenys una assignatura específica d’un determinat itinerari, menció o especialitat el puguin finalitzar amb les matrícules ordinàries per obtenir el títol amb aquest itinerari, menció o especialitat.
 4. Els estudiants poden matricular-se i examinar-se de les assignatures optatives exclusivament durant l’any acadèmic en què s'ofereixen.
 5. Els centres vetllaran perquè durant el procés d’extinció d’un pla d’estudis es mantingui una oferta de crèdits optatius que permeti als estudiants l’obtenció del títol.

Article 20. Horaris i aules 

Els centres elaboraran els horaris de les activitats acadèmiques d’acord amb la programació docent dels estudis, la relació d’espais assignats i el calendari d’actuacions acadèmiques i, si escau, d’acord amb el procediment que hagi aprovat cada centre o òrgan competent.

Article 21. Programació de les activitats d'avaluació 

Els centres fixaran el calendari de les activitats d’avaluació corresponents al període d’avaluació complementària i al període d’avaluació extraordinària d’acord amb el calendari acadèmic, tot minimitzant les coincidències de dates entre assignatures d’un mateix estudi. Així mateix, coordinaran el calendari de les activitats d’avaluació contínua i vetllaran perquè la programació d’aquestes sigui equilibrada entre totes les assignatures d’un mateix curs i semestre.

Article 22. Assignació de professorat i de professor responsable de grup d’assignatura

 1. Per a cada un dels grups grans, els departaments designaran un professor responsable de grup d’assignatura d’entre tots els professors que imparteixen docència al mateix grup d’assignatura.
  En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte el següent:
  1. Tots els professors amb dedicació a temps complet, llevat dels ajudants no doctors, poden ser responsables de grup d’assignatura.
  2. En cas que una assignatura sigui impartida únicament per professors associats, qualsevol d’ells podrà ser professor responsable de grup d’assignatura.
 2. Les funcions del professor responsable de grup d’assignatura són les següents:
  1. Organitzar les activitats acadèmiques de tots els professors que formen part del grup d'assignatura.
  2. Elaborar i publicar la guia docent de l'assignatura d'acord amb les directrius indicades a l'article 23 d'aquest reglament.
  3. Introduir les qualificacions finals i publicar, tancar i signar les actes del seu grup.
  4. Vetllar per l’adequació de les competències pròpies de l’assignatura a la memòria verificada del pla d’estudis i, si escau, presentar propostes de millora al cap d’estudis de la titulació o al director del màster.
  5. Complir amb les obligacions en matèria de coordinació.
 3. Els professors responsables de grup d’assignatura figuraran, juntament amb la resta de professorat de l’assignatura, al compromís d’oferta acadèmica (COA) aprovat pel consell de departament.
 4. L'organització del treball de fi de grau, del treball de fi de màster i de les pràctiques externes correspondrà al responsable de l'estudi o persona que delegui, que també serà responsable d'elaborar i publicar la guia docent.
 5. En el cas d’estudis de màster, l’assignació de professors seguirà aquests criteris:
  1. El director del màster farà, d'acord amb els departaments implicats, una proposta d’assignació i la remetrà a cada un dels consells de departament implicats i al Centre d’Estudis de Postgrau. Els consells de departament en faran l’aprovació, si escau, i la incorporaran al COA.
  2. En cas que hi hagi professors implicats que no estiguin adscrits a cap departament de la UIB, el director del màster farà la proposta d’assignació de la docència i, si escau, el Centre d’Estudis de Postgrau l’aprovarà.

Article 23. Guies docents

 1. De manera consensuada, els professors responsables de grup d’assignatura han d’elaborar i publicar la guia docent de l’assignatura en el període que marqui el calendari d’actuacions acadèmiques, d’acord amb els criteris que fixi la Comissió Acadèmica i les directrius del cap d'estudis o del director del màster. Un cop finalitzat el termini indicat, el cap d’estudis de la titulació de grau o el director del màster podrà publicar les guies docents que romanguin pendents de difusió o sol·licitar al director del departament la designació d’un nou responsable de la guia docent, sens perjudici de la responsabilitat del professor que no l’hagi lliurada en termini.
 2. La guia docent de l’assignatura podrà tenir la metodologia, l’avaluació i la bibliografia adaptada per a cada un dels grups. Aquesta adaptació pot estar motivada per ser assignatures amb un mateix codi que s’imparteixen en estudis diferents, grups d’una mateixa assignatura on s’apliquen tècniques d’innovació docent que millorin el plantejament de l’assignatura o grups d’una assignatura amb característiques diferencials (modalitat d'ensenyament a distància, Campus Digital - illes o grups en què la docència s’imparteix en anglès).
 3. Els centres han de vetllar per la coherència global i l’adequació a la memòria verificada de les guies docents de totes les assignatures.

Article 24. Publicitat de l'organització docent 

 1. S’ha de posar a disposició dels estudiants, a la web de la UIB, abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic, com a mínim:
  1. Les guies docents de les assignatures.
  2. Els horaris de les activitats presencials que s’impartiran en grup gran i en grup mitjà.
  3. Les dates de les avaluacions complementàries i extraordinàries.
 2. En començar cada assignatura els estudiants han de tenir a la seva disposició la programació de tots els procediments d’avaluació contínua.

Article 25. Horari d’atenció a l’estudiant

 1. A excepció del mes d’agost, les vacances de Nadal i les vacances de Pasqua, els professors han d’indicar les hores d’atenció presencial a l’estudiant, per resoldre dubtes i preguntes sobre l’assignatura impartida o sobre el currículum de l’estudiant. L’horari d’atenció a l’estudiant ha d’estar anunciat a la web de la UIB. L’atenció presencial a l’estudiant ha de tenir lloc obligatòriament a les dependències de la UIB o dels centres adscrits en el cas d’estudiants d’aquests centres. L’atenció a l’estudiant també pot ser per telèfon, correu electrònic o en línia. Les tutories electròniques es respondran preferentment en un termini de tres dies hàbils; i, en tot cas, en un termini màxim d’una setmana.
 2. Si per qualsevol motiu justificat els professors no poden atendre els estudiants en l’horari establert, els ho han de comunicar de la manera més efectiva.

Article 26. Canvis en l’organització docent 

 1. Constitueix un dret individual de cada estudiant que es conservin els horaris de les activitats acadèmiques i les dates d’avaluació complementàries i extraordinàries publicats abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic. El responsable de la titulació pot autoritzar-ne una modificació en algun dels casos següents:
  1. Quan totes les parts implicades es manifestin, de manera explícita per escrit, a favor d’un canvi i hi hagi espai disponible.
  2. Quan per qualsevol circumstància els horaris publicats esdevinguin absolutament inviables.
 2. Les dates publicades abans de l’inici del període lectiu de tots els procediments d’avaluació contínua no es poden alterar, excepte quan totes les parts implicades es manifestin, de manera explícita per escrit, a favor d’un canvi i hi hagi espai disponible.
 3. Constitueix un dret individual de cada estudiant que es conservi la guia docent publicada abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic. El responsable de la titulació pot autoritzar-ne una modificació per causa justificada.
 4. Si per qualsevol motiu justificat els professors no poden impartir de forma sobrevinguda la docència assignada en l’horari establert, en la mesura que sigui possible, el professor ha d’avisar directament els estudiants a través de les eines corresponents d'Aula digital. També ho ha de comunicar a la consergeria de l'edifici on s’imparteix la docència. Aquests serveis elaboraran l’avís als estudiants i informaran de la incidència el cap d’estudis o el director del màster i el director del departament corresponent.

Capítol IV. Avaluació

Article 27. Responsabilitat de l'avaluació 

L’avaluació dels estudiants és responsabilitat de la Universitat i l’han d’exercir els professors de cada assignatura, llevat del que disposen els articles 6.3, 41.4 i 44 d’aquest reglament i d’altres situacions excepcionals, per a les quals el Consell de Direcció cercarà una solució adient.

Article 28. Períodes d’avaluació 

 1. Pel que fa a les assignatures de grau, es diferencien tres períodes d’avaluació que quedaran establerts al calendari de cada any acadèmic, que són:
  1. El període d’avaluació contínua, la qual es durà a terme durant el període lectiu de cada semestre.
  2. El període d’avaluació complementària, la qual es durà a terme a la finalització de cada semestre. En aquest període es poden programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com el procediment d’avaluació final.
  3. El període d’avaluació extraordinària, per als elements avaluables que s’hagin definit com a recuperables a les guies docents.
 2. Les assignatures i activitats formatives de màster s’han d’ajustar, en la mesura del que sigui possible, als períodes esmentats, però, ateses les seves peculiaritats o les condicions prèviament establertes al pla d’estudis, es poden establir períodes diferents.

Article 29. Elements i criteris d’avaluació

 1. Com a norma general, l’avaluació de les assignatures serà contínua, per valorar el nivell d’adquisició de les competències per part dels estudiants, d’acord amb els continguts i criteris d’avaluació indicats a les guies docents.
 2. La qualificació global serà el resultat de les qualificacions obtingudes a l’avaluació contínua, la qual es pot complementar amb un procediment d’avaluació final (examen, treball de curs, activitat pràctica...).
 3. El pes de cada element d’avaluació del període d’avaluació contínua i d’avaluació complementària no pot suposar més del 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura. Les proves realitzades el mateix dia d’aquests períodes no poden sumar més del 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura, excepte autorització raonada del cap d’estudis o director de màster.
 4. El període d’avaluació extraordinària servirà per recuperar les activitats marcades com a recuperables a la guia docent.
 5. La guia docent ha de detallar si les activitats d’avaluació són o no recuperables i, si escau, les activitats que es considerin com a condicions necessàries per superar l’assignatura.
 6. El procediment d’avaluació final que es concreti en un examen o prova s’ha de realitzar en el període d’avaluació complementària i serà obligatòriament recuperable durant el període d’avaluació extraordinària. Excepcionalment,en assignatures de menys de 6 crèdits o en assignatures de laboratori la prova d’avaluació final es podrà realitzar abans del període d’avaluació complementària. Aquesta data ha de ser aprovada pel centre i s’ha incloure a les dates d’examen abans del període de matrícula.
 7. El fet de recuperar una activitat d’avaluació no ha de ser motiu per no poder arribar al 100 per cent de la puntuació d'aquesta activitat.
 8. Cadascuna de les activitats d’avaluació que tingui caràcter de no recuperable no podrà superar el 40 per cent de la qualificació final i no podrà ser condició necessària per superar l’assignatura.
 9. Hi ha dues excepcions a l'apartat anterior:
  1. Aquelles activitats pràctiques de les quals, per la seva naturalesa, no es pugui realitzar una recuperació.
  2. Aquells elements d’avaluació concrets per als quals, atenent l’especificitat de l’assignatura, el centre, amb l’informe motivat del consell d’estudis, autoritzi un pes superior.
 10. Les activitats d’avaluació s’han de realitzar o lliurar en el calendari previst de l’assignatura. Els supòsits d'absència o no realització d'aquestes activitats són regulats a l'article 34 d’aquest reglament.
 11. En cas que un estudiant obtingui, per aplicació matemàtica dels pesos dels elements d’avaluació, un resultat de 4,5 o superior però no superi l’assignatura perquè no ha assolit la qualificació exigida en algun dels elements que són condició necessària per superar l’assignatura, obtindrà la qualificació global de 4,5.
 12. En totes les assignatures es pot definir un itinerari diferenciat que permeti una avaluació alternativa que garanteixi l’obtenció de les competències inherents a l’assignatura per als estudiants que no puguin participar en el sistema d’avaluació contínua presencial. Aquest principi no és aplicable a les pràctiques externes. La definició d'un itinerari diferenciat en assignatures en què les pràctiques presencials tutelades constitueixen un aspecte consubstancial per a l'adquisició de les competències que s'han d'avaluar necessitarà el vistiplau del responsable de la titulació.
 13. Per poder-se acollir a l’itinerari d’avaluació diferenciat cal ser estudiant a temps parcial o presentar una causa justificada que no permeti de participar en el sistema d’avaluació establert per defecte. A aquests efectes, els centres poden regular les condicions de sol·licitud i atorgament d’un itinerari alternatiu.
 14. Els itineraris d’avaluació diferenciats es poden especificar a les guies docents i s’han d’ajustar a les normes establertes en aquest article. L’estructura d’aquests itineraris es definirà en un contracte d’aprenentatge que signaran el professor responsable de grup d’assignatura i l’estudiant.
 15. En el cas de les assignatures i activitats formatives de màsters, s’han d’ajustar als principis i criteris d’avaluació que marca el present article, tot i que, ateses les seves peculiaritats, s’hi poden introduir els canvis necessaris per ajustar-se a les condicions prèviament establertes al pla d’estudis o al calendari corresponent.
 16. L’avaluació dels treballs de fi de grau o de fi de màster i de les pràctiques externes curriculars ha de seguir les directrius específiques.
 17. En el cas excepcional de pèrdua d'una prova d'avaluació, el professor i/o l’estudiant implicats ho comunicaran al responsable de l'estudi, que n’informarà el vicerector competent en matèria de docència.

Article 30. Avaluació a les seus per als estudiants de la UIB matriculats a Palma

 1. Els estudiants matriculats a Palma, per motius justificats, poden demanar de fer els exàmens dels períodes d’avaluació complementària i extraordinària a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
 2. Per poder fer les avaluacions en una seu universitària, l’estudiant ha de presentar una sol·licitud adreçada al cap del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA), del 15al 30 de novembre per a les avaluacions complementàries i extraordinàries del primer semestre, i del 2 al 15 de maig per a les del segon semestre.
 3. El SAGA comunicarà al professor responsable de grup d’assignatura el nombre de sol·licituds i la relació d'estudiants. El professor responsable de grup d’assignatura autoritzarà les sol·licituds sempre que els elements d’avaluació ho permetin.
 4. Els professors afectats han de trametre al SAGA els exàmens amb un mínim de tres dies d'antelació a la data de realització.
 5. Els exàmens han d'incorporar les instruccions necessàries perquè les puguin seguir adequadament els professors de la seu respectiva: normes pertinents, temps de durada, nombre de fulls que poden emprar els estudiants, recomanacions, material permès, etc.
 6. El SAGA farà una planificació de tots els exàmens que s'han de dur a terme a les seus, amb els noms de les assignatures, dels professors, les dates i les hores. També farà arribar aquesta planificació als serveis administratius de la seu corresponent, perquè es puguin organitzar els exàmens. El SAGA és igualment responsable d'enviar els exàmens a les seus.
 7. Els serveis administratius de les seus, a partir de la planificació realitzada, arbitraran les mesures oportunes perquè els estudiants puguin dur a terme els exàmens en la data i l'hora fixades i, a més, seran els responsables de rebre i custodiar els exàmens fins a la data en què hagin de tenir lloc.
 8. El dia de l'examen es prendran les mesures necessàries perquè el professorat de l’assignatura pugui resoldre els dubtes dels estudiants que s’examinen a les seus.
 9. Els serveis administratius de les seus universitàries faran arribar els exàmens realitzats, així com un document on figurarà el nom dels estudiants presentats, l’hora d'inici i l’hora de finalització de la prova i el nom de la persona responsable de vigilar l'examen a la seu, amb la seva signatura, al SAGA. El SAGA els lliurarà, a través dels serveis administratius corresponents, al professor responsable de grup d'assignatura amb un justificant de lliurament. El professor haurà de signar el justificant que indiqui que ha rebut l’examen corresponent.
 10. En el supòsit que no es presenti cap estudiant a fer l'examen a la seu, els serveis administratius de la seu indicaran aquesta circumstància al SAGA, que ho notificarà al professor responsable de grup d’assignatura, per agilitar el procés de publicació de qualificacions i/o tancament d’actes.
 11. Els estudiants que hagin demanat de fer els exàmens a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera segons el procediment explicat i després no es presentin a l’avaluació sol·licitada perdran el dret que estableix aquesta normativa al llarg d'un període de dos anys. En el cas de l’avaluació extraordinària, no s’aplicarà aquest punt en el supòsit que l’estudiant hagi superat l’assignatura en qüestió en el període d’avaluació complementària.
 12. La revisió d'exàmens es farà d’acord amb les condicions i en la data que concreti cada professor.
 13. Els professors que formen part de Campus Digital -illes seguiran el procediment específic per a aquesta modalitat d’acord amb la normativa vigent.

Article 31. Abstenció i recusació dels professors 

 1. Són causes d’abstenció i, si escau, de recusació dels professors:
  1. Tenir vincle matrimonial,situació de fet assimilable o parentesc de consanguinitat o afinitat fins al quart grau amb l’estudiant, com també el fet de compartir despatx professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la representació o la direcció.
  2. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb l’estudiant.
  3. Qualsevol altra causa de les previstes a la Llei40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 2. El professor en el qual concorrin qualsevol de les causes esmentades al primer apartat d’aquest article ha de comunicar aquesta circumstància al director del departament, al director del Centre d’Estudis de Postgrau en el cas de professorat de màster no adscrit a cap departament o al director acadèmic als centres adscrits. En qualsevol cas, s’ha d’abstenir d’avaluar l’estudiant en qüestió.
 3. Si es dona alguna de les causes esmentades al primer apartat i el professor no ha comunicat la seva abstenció, qualsevol membre de la comunitat universitària pot adreçar la sol·licitud de recusació al director del departament, al director del Centre d’Estudis de Postgrau o al director acadèmic. El director del departament, el director del Centre d’Estudis de Postgrau o el director acadèmic dictarà la resolució corresponent després d’una audiència amb el professor recusat.
 4. Segons les circumstàncies, si és procedent l’abstenció o la recusació, el director de departament, el director del Centre d’Estudis de Postgrau o el director acadèmic pot resoldre:
 5. Que l’estudiant s’acomodi, amb tots els efectes acadèmics, en un altre grup de la mateixa assignatura.
 6. Que l’avaluació la realitzi almenys un altre professor, que firmarà una acta diferenciada.

Article 32. Adaptació de l’avaluació

 1. La Universitat garantirà que els estudiants amb discapacitat acreditada, tant temporal com permanent, o necessitats específiques de suport educatiu puguin realitzar les proves d’avaluació (contínua, complementària i extraordinària) en les degudes condicions d’igualtat que la resta d’estudiants.
 2. Per garantir el seu dret, la persona interessada haurà de fer la petició prèvia a l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials. Feta la petició expressa, aquesta oficina emetrà un informe amb les mesures i ajudes que permetin l’avaluació d’acord amb el primer apartat d’aquest article. L’informe esmentat es remetrà al responsable de grup d'assignatura i, si escau, a la resta de professors del grup.
 3. Les mesures d’obligat compliment adoptades per l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials poden consistir en:
  1. Adequació de temps.
  2. Ús de productes de suport (ajudes tècniques).
  3. Assistència de suport personal durant la realització de les proves.
  4. Adequació del model de prova.
  5. Adequació dels criteris d’avaluació.
  6. Altres que es considerin adients en funció de les necessitats de cada estudiant.
 4. En tots els casos s’assegurarà l’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos d’avaluació, així com dels espais físics on es desenvolupin.

Article 33. Coincidència de dates 

 1. Pel que fa als períodes d’avaluació complementària i extraordinària de les assignatures de grau i màster, es considera que hi ha coincidència de proves d’avaluació entre dues assignatures de la mateixa titulació o programa combinat quan entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent hi ha menys de tres hores de separació. Pel que fa a les proves d’avaluació contínua realitzades dins l’horari habitual de classes, no s’aplicarà aquest límit i el responsable de l’estudi resoldrà els possibles problemes de coincidència de dates que puguin sorgir com a conseqüència de superposició d’horaris d’assignatures de diferents cursos.
 2. Si un estudiant té coincidència d’exàmens o proves durant el període d’avaluació complementària o preveu que en pugui tenir a l’avaluació extraordinària, ho ha de comunicar per escrit al cap d’estudis o director del màster a través dels serveis administratius del centre corresponent, abans de l’1 de desembre per a les assignatures de primer semestre i abans del’1 de maig per a les assignatures de segon semestre i anuals. S’evitarà la coincidència oferint a l’estudiant la possibilitat de fer un dels exàmens en horari o data alternatiu i sota condicions anàlogues a la resta d’estudiants.
 3. La modificació de la coincidència de dates s’aplicarà únicament en el cas d’estudiants matriculats a 36 o menys crèdits per semestre, exceptuant el treball de fi de grau, el treball de fi de màster, les pràctiques externes i els programes combinats.
 4. S’aplicaran les regles següents per determinar l’assignatura de la qual s’ha d’oferir una data i un lloc alternatius:
  1. En cas de coincidència d’exàmens entre una assignatura que és optativa per a l’estudiant amb una assignatura que és obligatòria o de formació bàsica, s’ha de proposar una data alternativa per a l’optativa.
  2. En cas de coincidència d’exàmens d’assignatures de la mateixa tipologia, el centre oferirà dates alternatives, preferentment dins el període d’avaluació corresponent i sempre abans de la data de tancament d’actes, per als exàmens de les assignatures amb menys estudiants matriculats. La mateixa regla regirà per a la coincidència d’exàmens entre assignatures obligatòries i de formació bàsica.

Article 34. Absència dels estudiants

 1. L’estudiant que justifiqui degudament la seva absència en qualsevol activitat d’avaluació (contínua, complementària o extraordinària) d’una assignatura té dret a una alternativa d’avaluació.
 2. Són causes justificades d’absència:
  1. Accident que impedeixi l’assistència a l’activitat.
  2. Ingrés hospitalari.
  3. Naixement d’un fill.
  4. Defunció d’un familiar fins a un segon grau de consanguinitat o d’afinitat que hagi tingut lloc tres o menys dies naturals abans de l’activitat d’avaluació.
  5. Ser víctima de violència de gènere.
  6. Participació en programes oficials de mobilitat. En aquest cas, l’alternativa només pot afectar els elements d’avaluació complementària i extraordinària.
  7. Participació en competicions esportives dels estudiants que tinguin reconeguda la condició d’esportista d’alt nivell i/o d’alt rendiment.
  8. Participació en activitats en representació de la Universitat.
  9. Participació en òrgans de la Universitat com a representants dels estudiants.
  10. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.
 3. La justificació de l’absència s’ha de presentar al professor responsable de grup d'assignatura set dies naturals abans de la data de la prova, exceptuant les causes sobrevingudes, que s’han de comunicar en un termini màxim de dos dies hàbils un cop finalitzi la situació que hagi provocat l’absència.
 4. El professor responsable de grup d'assignatura resoldrà la sol·licitud en els deu dies naturals següents a la presentació de la instància i, si escau, fixarà, amb el vistiplau del cap d’estudis o del director del màster, una nova data d'avaluació o un procediment alternatiu, preferentment durant el termini d’avaluació corresponent.

Article 35. Avaluació anticipada 

 1. L’avaluació anticipada d’una assignatura consisteix a avaluar una assignatura de segon semestre o anual durant els períodes d'avaluació fixats per a les assignatures de primer semestre. La sol·licitud d’avaluació anticipada s’ha de fer durant el mes d’octubre als serveis administratius corresponents, excepte la sol·licitud d’avaluació anticipada de les assignatures de treball de fi de grau i de fi de màster, els terminis de la qual els fixarà el centre.
 2. Llevat que el centre tingui una normativa específica en aquest sentit, l’avaluació anticipada la concedirà el responsable de l’estudi sempre que es donin alhora les condicions següents:
  1. Es pot demanar avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures, sempre que l’estudiant pugui finalitzar els estudis en el primer semestre.
  2. L’estudiant ha d’haver exhaurit almenys una matrícula de l’assignatura, exceptuant les assignatures de treball de fi de grau o de fi de màster i les pràctiques obligatòries, en què no és necessari aquest requisit.
  3. El professor responsable de grup d’assignatura hi ha d’estar d’acord.
 3. La concessió de l’avaluació anticipada implica la renúncia de l’estudiant a qualsevol altra avaluació durant l'any acadèmic vigent.

Article 36. Organització i execució de les proves 

 1. És obligació de tot professor identificar els estudiants i assegurar que les proves d’avaluació es realitzin amb les màximes garanties i amb el mínim risc de frau per part dels estudiants.
 2. Els professors poden demanar la identificació dels estudiants mitjançant DNI, passaport, carnet de la UIB o un altre mitjà fiable, abans o durant la realització de la prova d’avaluació.
 3. Els professors han d’adoptar les mesures que considerin adients per evitar el frau en l’avaluació, com ara limitar l’ús de dispositius electrònics, llibres, apunts i altres objectes a l’abast de l’estudiant.
 4. Els responsables dels estudis poden demanar als departaments als quals estan adscrits els professors de les assignatures que designin personal addicional per ajudar en les tasques de vigilància durant els exàmens.
 5. Els exàmens orals es realitzaran a l’aula assignada. L’examen oral serà públic si ho demana l’estudiant que s’ha d’examinar o el professor. Els exàmens o proves orals seran enregistrats per permetre una posterior revisió de la qualificació, llevat dels casos següents:
  1. Que l’estudiant renunciï, per escrit, al dret que l’enregistrin.
  2. Que l’examen sigui davant un tribunal.
  3. Que les proves o intervencions orals formin part d’un procediment d’avaluació contínua i es desenvolupin en presència d’altres estudiants de l’assignatura.
 6. L’estudiant té dret:
  1. A un enunciat de les preguntes expressat amb claredat amb indicació de la puntuació,com a mínim,de cada pregunta, i a conèixer la durada de l’activitat avaluable. Si l’examen és escrit, l’enunciat s’ha de lliurar per escrit individualment a cada estudiant.
  2. A conèixer l’ordre en què s’examinarà, com a mínim una setmana abans de la data establerta per a la realització de l’examen oral.
  3. A rebre un justificant documental en finalitzar la prova que acrediti que l’ha realitzada.

Article 37. Frau acadèmic

 1. Sens perjudici del que s'indica a la normativa específica sobre frau acadèmic, es considera un frau:
  1. En els exàmens o proves escrites, l’ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes.
  2. En els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d’obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis (plagi).
 2. La realització que es demostri fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos a les guies docents de les assignatures pot comportar, a criteri del professorat, la qualificació final de «suspens 0» de l’assignatura. L’existència d’un frau també pot ser motiu d'obertura d’un expedient disciplinari contra l’estudiant infractor.
 3. Els professors que detectin frau han de notificar per escrit al responsable de l’estudi els fets detectats i les decisions preses. El responsable de l’estudi custodiarà aquestes notificacions per tal de comprovar si hi ha reincidència en el frau. Aquesta reincidència serà motiu d’obertura d’expedient disciplinari.
 4. Si l’estudiant considera la decisió incorrecta, pot recórrer contra la qualificació tot seguint el procediment descrit als articles 40 i 41 d’aquest reglament.

Article 38. Tipus de qualificacions 

 1. Les qualificacions finals de cada assignatura que s’han de fer constar a l’acta són de forma numèrica entre 0 i 10, amb expressió d’un decimal, i es corresponen amb la qualificació qualitativa següent: 0-4,9 suspens; 5,0-6,9 aprovat; 7,0-8,9 notable; i 9,0-10 excel·lent.
 2. Es qualificarà com a «no presentat» l’estudiant que només hagi realitzat activitats d’avaluació previstes a la guia docent que suposin un terç o menys de l’avaluació de l’assignatura.
 3. A la guia docent s’ha d’indicar si es pot o no millorar la nota—així com les condicions per fer-ho— dels elements d’avaluació recuperables en el període extraordinari en relació amb la nota del període ordinari o en el període complementari en relació amb l’avaluació contínua.
 4. La menció de matrícula d’honor es pot atorgar a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d’honor en una assignatura (o en cadascun dels grups d’assignatura establerts en assignatures amb més d’un grup) no pot excedir el cinc per cent del nombre d’estudiants matriculats en l'any acadèmic corresponent. Això no obstant, es pot concedir una matrícula d’honor si el nombre d’estudiants matriculats és inferior a vint.
 5. D’altra banda, el professor o els professors que imparteixin dos o més grups de la mateixa assignatura poden sol·licitar al cap d'estudis o al director del màster la fusió dels grups als efectes de càlcul i assignació de matrícules d’honor.

Article 39. Publicació de les qualificacions i signatura d’actes

 1. La qualificació de les activitats d’avaluació contínua s’ha de comunicar a cada estudiant en un termini màxim d’un mes des de la seva realització o lliurament, sens perjudici dels terminis de qualificació del període d’avaluació complementari i extraordinari.
 2. Cada professor farà públiques les seves qualificacions parcials a través d'Aula digital, sempre que la comunicació es restringeixi als estudiants del grup o dels grups de l’assignatura que imparteixi i només amb noms i cognoms dels estudiants.
 3. El professor responsable de cada grup d'assignatura ha d’introduir, publicar, tancar i signar les qualificacions finals a les actes a través de l'aplicació corporativa habilitada a aquest efecte, en els terminis establerts al calendari de l’any acadèmic per a cada semestre. Aquestes qualificacions inclouran dins cada grup d'assignatura els noms i cognoms dels estudiants, i les mencions de matrícula d’honor.
 4. Quan s’acabi el termini de signatura d’actes, en cas d’absència, malaltia o negligència del professor responsable de grup d'assignatura, el director del departament o el director del Centre d’Estudis de Postgrau, en cas que el professor no estigui adscrit a cap departament de la UIB, prendrà les mesures adequades perquè l’acta quedi signada.
 5. Per fer, per causa d’errada material, una rectificació d’una acta de qualificació ja tancada o signada, el professor responsable del grup d’assignatura ha de fer una sol·licitud al secretari del centre. Admesa la sol·licitud, s’obrirà una nova versió de l’acta on es farà constar una diligència amb la rectificació signada pel professor responsable del grup d’assignatura i amb el vistiplau del secretari del centre. Si ha transcorregut més d’un any des de la signatura de l'acta, s’inclourà una motivació justificativa de la modificació realitzada. En el supòsit que el responsable del grup d’assignatura sigui el mateix secretari del centre, caldrà el vistiplau del degà o director del centre.

Article 40. Revisió ordinària de les qualificacions 

 1. L’estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes pel que fa a qualsevol dels elements de la seva avaluació, així com a la consulta de la prova d’avaluació susceptible de revisar.
 2. Juntament amb les qualificacions finals, els professors han de fer públics a l'aplicació corporativa habilitada a aquest efecte la data, l’horari i el lloc en què es farà la revisió. Aquesta revisió ha de tenir lloc a les instal·lacions de la Universitat,o del centre adscrit, entre el segon i el quart dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions. Si escau, per motius sobrevinguts i degudament justificats, els professors podran oferir una data alternativa.
 3. La petició de revisió no comportarà a l’estudiant l’empitjorament de les qualificacions que hagi obtingut, tret que es detecti, durant la revisió, una errada material que el professor hagi de corregir.
 4. En el cas de les activitats d’avaluació contínua, el professor indicarà, quan publiqui les qualificacions, com es farà la revisió. Aquesta revisió ha de tenir lloc entre el segon i el desè dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions.

Article 41. Revisió extraordinària de les qualificacions 

 1. Si l’estudiant ha dut a terme la revisió ordinària de la qualificació final, pot sol·licitar una revisió extraordinària motivada de la qualificació definitiva de l’assignatura al director del departament al qual està adscrit el professor responsable del grup o, en el cas dels màsters, al director de la titulació. El termini per demanar la revisió extraordinària serà fins a tres dies hàbils després de la data de revisió ordinària.
  En la mateixa sol·licitud de revisió extraordinària l’estudiant pot demanar al director del departament o, en el cas dels màsters, al director de la titulació, còpia del seu examen o prova d’avaluació, així com poder consultar-ne l’enunciat.
 2. La sol·licitud de revisió extraordinària pot fer-se sobre qualsevol dels elements d’avaluació emprats al llarg del període en què s’ha impartit l’assignatura, que no siguin elements avaluats davant un tribunal i que no s’hagin retornat a l’estudiant d’acord amb el que s’especifica a l’article 42.2.
 3. La sol·licitud de revisió extraordinària es pot fonamentar en l’al·legació d’alguna o diverses de les circumstàncies següents:
  1. Discordança entre els continguts de les proves i activitats d’avaluació i el que està previst a la guia docent de l’assignatura.
  2. Utilització de procediments d’avaluació essencialment diferents dels establerts a la guia docent i que no s’adaptin al que estableix l’article 29 del present reglament.
  3. Errors notoris en la qualificació de les proves.
  4. Incompliment dels criteris de ponderació en la qualificació final de les distintes activitats d’avaluació i que no s’adaptin al que estableix l’article 29 del present reglament.
  5. Aplicació injustificada de l’article 37 sobre frau en l’avaluació.
  6. Altres motius justificats.
 4. En el termini de set dies hàbils des de la sol·licitud de revisió extraordinària, el director del departament, en els casos d’assignatures de grau, o el director de la titulació, en els casos d’assignatures de màster, podrà admetre o no la sol·licitud i, si escau, designarà un tribunal que serà constituït per tres professors permanents, amb exclusió, en tot cas, del professor responsable de la qualificació de la qual se sol·licita la revisió extraordinària.
 5. El tribunal tindrà un termini de deu dies hàbils a partir de la data de nomenament per estudiar les al·legacions presentades i examinar la guia docent i les activitats realitzades per l’estudiant que siguin pertinents per a la qualificació objecte de la sol·licitud de revisió extraordinària, així com per obtenir els informes que consideri pertinents, oïts també l’estudiant i els professors que hagin intervingut en la qualificació. Així mateix, pot demanar als professors elements d’avaluació corregits d'altres estudiants per usar-los de referència.
  Si la sol·licitud de revisió extraordinària prové del supòsit de frau en l’avaluació, el tribunal demanarà al professor qualificador que, en la mesura que sigui possible, presenti les proves de què, si escau, disposi.
  El tribunal ha de resoldre la sol·licitud de revisió extraordinària en el termini dels deu dies hàbils indicats al primer paràgraf d’aquest apartat.
 6. Per resoldre la sol·licitud de revisió extraordinària, el tribunal pot:
  1. Confirmar o modificar la qualificació contra la qual s’ha reclamat. Els tres membres del tribunal firmaran una acta de sessió on detallaran la qualificació definitiva i els motius de la decisió.
  2. Proposar una nova prova o un examen, que serà avaluat pel mateix tribunal. La data de l’examen haurà de ser entre set i catorze dies hàbils des de la notificació de la resolució a l’estudiant.
 7. L’acta amb la decisió del tribunal de revisió extraordinària s’ha de lliurar als serveis administratius corresponents i s'ha de comunicar a l’estudiant, al professor implicat, al director del departament i al cap d’estudis de la titulació del grau o director del màster en un termini màxim de tres dies hàbils.
 8. Contra la decisió d’un tribunal d’avaluació o bé del tribunal de revisió, l’estudiant o el professor implicats poden presentar recurs d’alçada davant el Rector en el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 42. Conservació dels elements de revisió

 1. Els professors han de conservar els elements d’avaluació d’una assignatura durant vint-i-quatre mesos a comptar del moment en què se signa l’acta.
  Transcorregut aquest termini, els professors poden destruir els exàmens i la resta de proves d’avaluació garantint la confidencialitat d’acord amb el que determina la normativa de protecció de dades o, si els ho han demanat prèviament, retornar-los als estudiants.
 2. Amb la finalitat de millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants, el professor pot retornar-los els elements d’avaluació contínua corregits i qualificats abans d’acabar les classes presencials, amb el ben entès que l’estudiant que accepta el retorn d’un element d’avaluació assumeix la qualificació atorgada i renuncia al dret de revisió ordinària i extraordinària sobre aquesta qualificació.

Article 43. Utilització de treballs

La reproducció total o parcial dels treballs o la seva utilització com a base d’un treball propi del professor s’han de subjectar a la legislació sobre propietat intel·lectual.

Capítol V. Finalització d’estudis mitjançant compensació

Article 44. Compensació de qualificacions 

 1. Els estudiants de les titulacions de grau poden demanar la compensació d’una assignatura obligatòria o de formació bàsica, encara que els quedin pendents de superar el treball de fi de grau i les pràctiques externes. Els centres fixaran per a cada estudi una qualificació entre 5,50 i 6,50 com a llindar de la mitjana de l’expedient d’un estudiant per poder demanar la compensació d’una qualificació.
  Per demanar la compensació s’han de complir les condicions següents:
  1. Que sigui l’única assignatura obligatòria o de formació bàsica pendent de l’estudiant per finalitzar els estudis.
  2. Que s’hagin exhaurit totes les matrícules ordinàries i una matrícula addicional de l’assignatura que es pretén compensar, i s’hagi obtingut com a mínim la qualificació de 3,0 almenys en una d’aquestes.
  3. Que la nota mitjana de l’expedient sigui igual o superior al llindar fixat pel centre per a la titulació que cursi.
 2. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Comissió Acadèmica. En el supòsit que la resolució sigui favorable a la compensació, el vicerector competent en matèria de docència, com a president de la Comissió Acadèmica, i el responsable de la titulació corresponent signaran l’acta.
 3. En cap cas no seran objecte de compensació el treball de fi de grau, les pràctiques externes, les assignatures d’anglès específiques del pla d’estudis que permeten acreditar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa necessari per a l’obtenció del títol i les assignatures optatives.

Capítol VI. Expedients acadèmics

Article 45. Càlcul de la mitjana de l’expedient

 1. El càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic es farà a partir de tots els crèdits de totes les matèries o assignatures que pertanyin al pla d’estudis que l’estudiant hagi superat i que tinguin una qualificació numèrica. Els crèdits provinents d’activitats formatives regulades pel nombre d’hores o assignatures reconegudes amb la qualificació d’«apte» o, en general, els crèdits «transferits» (qualssevol que no hagin conduït a l’obtenció del títol) no es tindran en compte.
 2. La mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant es defineix com la suma de tots els crèdits superats per l’estudiant multiplicat cada un pel valor de la qualificació que correspongui, dividit pel nombre de crèdits superats per l’estudiant. La mitjana s’ha de calcular en una escala de 0 a 10 i s’expressarà ambdós decimals.

Article 46. Càlcul de la mitjana competitiva

 1. L'objectiu d'aquesta mitjana competitiva és definir un barem que permeti comparar expedients d’estudiants que no han acabat els estudis en procediments acadèmics de concurrència competitiva (beques ERASMUS, beques de col·laboració, selecció de grups...).
 2. La mitjana competitiva es defineix com la suma de totes les qualificacions obtingudes a cada assignatura i les qualificacions dels crèdits reconeguts, multiplicada cada una pels crèdits corresponents i dividit tot pel nombre de crèdits que constin a l’expedient de l’estudiant com a matriculats i presentats més tots els crèdits reconeguts que tinguin qualificació.
 3. A efectes d'aquesta mitjana no es tindran en compte els crèdits que, segons els plans d’estudis, només puguin qualificar-se com a «apte», ni el reconeixement de crèdits en què no hi hagi qualificació.

Capítol VII. Premis extraordinaris de finalització d’estudis oficials

Article 47. Premis extraordinaris d’estudis de grau 

 1. Els premis extraordinaris dels estudis de grau els concedirà la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, a proposta de la facultat o escola competent.
 2. Es pot concedir un premi per cadascun dels estudis —inclosos els programes combinats d’ensenyaments oficials (PCEO)— i any acadèmic per cada setanta estudiants o fracció que obtinguin el títol dins l’any acadèmic. Si un any acadèmic el nombre d'estudiants que han finalitzat l'estudi és inferior a deu, s’incorporaran a l’any acadèmic següent o als anys acadèmics següents fins a aconseguir un mínim de deu estudiants que puguin optar al premi.
 3. Es valorarà com a mèrit l’expedient acadèmic del grau finalitzat. En qualsevol cas, per optar al premi extraordinari la nota mitjana de l’expedient ha de ser igual o superior a 8,00.
 4. En cas que es produeixi un empat entre diversos candidats, els centres faran la proposta d’acord amb els criteris aprovats per la junta de centre.

Article 48. Premis extraordinaris d’estudis de màster universitari

 1. Els premis extraordinaris dels estudis de màster universitari els concedirà la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, a proposta del Centre d’Estudis de Postgrau.
 2. Es pot concedir un premi per cadascun dels màsters —inclosos els PCEO— i any acadèmic per cada quaranta estudiants o fracció que obtinguin el títol dins l’any acadèmic. Si un any acadèmic el nombre d'estudiants que han finalitzat l'estudi és inferior a deu, s’incorporaran a l’any acadèmic següent o als anys acadèmics següents fins a aconseguir un mínim de deu estudiants que puguin optar al premi.
 3. Es valorarà com a mèrit l’expedient acadèmic del màster finalitzat. En qualsevol cas, per optar al premi extraordinari la nota mitjana de l’expedient ha de ser igual o superior a 8,00.
 4. En cas que es produeixi un empat entre diversos candidats, el Centre d’Estudis de Postgrau farà una proposta d’acord amb els criteris aprovats pel Comitè Executiu del Centre d’Estudis de Postgrau.

Disposicions addicionals

Primera. Adaptacions

El Consell de Direcció estudiarà les peculiaritats de l’aplicació del Reglament acadèmic i hi farà, amb l’informe previ de la Comissió Acadèmica, les adaptacions oportunes.

Segona. Llicenciatures, enginyeries i diplomatures

 1. Els estudiants que hagin cursat, totalment o parcialment, estudis universitaris oficials de llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, i vulguin iniciar uns altres estudis a la UIB, han de complir el que determina aquest reglament i han de seguir els procediments establerts a la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB.
 2. A l’expedient de llicenciatures, enginyeries i diplomatures hi ha d’haver dues mitjanes. La primera, calculada en una escala de 0 a 10, i la segona, en una escala d’1 a 4. Ambdues mitjanes es calcularan amb dos decimals. El càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic es farà a partir dels crèdits de totes les assignatures que pertanyin al pla d’estudis que l’estudiant ha superat i que tinguin una qualificació numèrica o alfanumèrica. Els crèdits provinents d’activitats formatives regulades pel nombre d’hores o les assignatures convalidades amb la qualificació d’«apte» no es tindran en compte.
 3. La mitjana dels expedients dels estudiants, amb independència del format que tinguin, s’ajustarà a la fórmula següent: la suma de tots els crèdits superats per l’estudiant multiplicat cada un pel valor de la qualificació que correspongui, dividit pel nombre de crèdits superats per l’estudiant.
 4. Per calcular la mitjana en l’escala de 0 a 10, hom s’atindrà a les consideracions següents:
  1. Si a l’expedient només hi ha qualificacions numèriques,seran aquestes les que es tindran en compte.
  2. Si a l’expedient només hi ha qualificacions alfanumèriques, s’adjudicarà un valor de 6 punts a l’aprovat, de 8 al notable, de 9,5 a l’excel·lent i de 10 a la matrícula d’honor.
  3. En el cas d’expedients mixts, amb qualificacions numèriques i alfanumèriques, es respectaran els valors numèrics de les matèries de què es disposi i, pel que fa a les qualificacions alfanumèriques, es transformaran en qualificacions numèriques d’acord amb el punt anterior.
 5. Per al càlcul de la mitjana en l’escala d’1 a 4 es tindran en compte els valors següents: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent, 3 punts; i matrícula d’honor, 4 punts.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

A partir de l’any acadèmic 2020-21 queden derogades les normatives següents:

 1. Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, i les posteriors modificacions aprovades pels acords normatius 11413/2015, de 20 de maig, 11822/2016, de 18 de març, 12372/2017, de 24 de juliol, i 12741/2018, de 10 de maig.
 2. Acord executiu 8775/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de càlcul de l’expedient acadèmic de l’estudiant, i la posterior modificació aprovada per l’Acord executiu 10042/2011, de 15 de novembre.
 3. Acord executiu 11222/2014, de 16 de desembre, pel qual s’aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d’estudiants que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius.
 4. Acord executiu 11454/2015, de 23 de juny, pel qual s’aprova la normativa que regula el procediment perquè els estudiants matriculats d’estudis de grau a Palma puguin realitzar avaluacions a les seus universitàries.
 5. Acord executiu 12434/2017, de 19 de setembre, sobre ampliació de matrícula de determinades assignatures en virtut de les previsions de la disposició addicional primera de l’Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.
 6. Totes les altres disposicions que s’oposin al present reglament.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l'any acadèmic 2020-21 i serà aplicable als tràmits previs i necessaris per a l’organització de l’any acadèmic 2020-21.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de febrer de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet