logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 494 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 16 de març de 2020
Rectorat

13460. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de març de 2020 relativa a la declaració de dies inhàbils.

La disposició addicional tercera (Suspensió de terminis administratius) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i el setè apartat de la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, referent a les mesures de gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma declarat, determinen la suspensió de termes i la interrupció de terminis administratius.

Per tant, amb l’objecte de facilitar el compliment de la suspensió i de la interrupció indicades i en ús de la previsió que estableix l’article 6 (Gestió ordinària dels serveis) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en virtut de les competències que li atorga l’article 38.1.a) dels Estatuts d’aquesta universitat, resol:

Primer. Declarar inhàbils els dies de vigència de l’estat d’alarma i de possibles pròrrogues, a l'efecte del còmput dels terminis corresponents a procediments incoats la resolució dels quals correspongui a la UIB, tant per a la presentació de sol·licituds com per a la realització de tràmits o la seva resolució i la notificació de l’acte de què es tracti.

Segon. Suspendre tots els termes que es trobin assenyalats compresos en el període de vigència de l’estat d’alarma i de possibles pròrrogues.

Tercer. No obstant l’anterior, l’òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus als drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta hi manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva conformitat amb el fet que no se suspengui el termini.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de març de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet