logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 494 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 16 de març de 2020
Rectorat

13459. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de març de 2020 referent a les mesures de gestió de la UIB relatives a l'estat d'alarma declarat.

Atès el contingut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en ús de la previsió que estableix a l’article 6 (Gestió ordinària dels serveis) i sens perjudici de les mesures que es puguin adoptar en els propers dies per concretar els aspectes necessaris per al funcionament de la UIB, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en virtut de les competències que li atorga l’article 38.1.a) dels Estatuts d’aquesta universitat, resol:

Primer. Suspensió de l’activitat presencial

 1. Se suspèn tota activitat presencial dels membres de la comunitat universitària en els diversos centresde la UIB, a excepció dels que siguin designats per al manteniment dels serveis públics essencials, establerts a l’annex adjunt (Serveis i activitats essencials).
  En conseqüència, queden tancats tots els centres i edificis de la Universitat, excepte l’edifici Son Lledó i la Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
 2. No obstant l'establert a l’apartat anterior, el dia 16 de març de 2020, fins a les 15 hores, restaran oberts tots els edificis per tal que el personal retiri el material necessari per desenvolupar la seva tasca no presencial i per organitzar els serveis essencials.
  El temps de permanència al centre d’adscripció es reduirà al mínim indispensable per a aquesta finalitat, s’hauran d’evitar aglomeracions i s’haurà de respectar en tot cas la distància de seguretat entre persones recomanada per les autoritats sanitàries.
 3. Es manté la suspensió de l'activitat docent presencial.

Segon. Teletreball

S’autoritza la modalitat de teletreball per a tot el personal de la Universitat, sempre que sigui possible, amb la finalitat defacilitar la prestació dels serveis que no siguin declarats essencials. La supervisió i organització d’aquest teletreball s’haurà de realitzar a través dels responsables de les diferents àrees i unitats, sota la coordinació del Rector i de la Gerent.

Tercer. Seguretat de la salut

Es prendran les mesures oportunes per garantir la seguretat de la salut per a les persones que hagin de realitzar els serveis i activitats essencialsestablerts.

Quart. Localització

Tots els empleats públics hauran d’estar localitzables per via telefònica i/o telemàtica, per a la qual cosa hauran de facilitar la informació necessària als seus responsables directes perquè s’hi pugui contactar quan sigui necessari.

Cinquè. Absència justificada

Es consideraran com a absència justificada, sense pèrdua de drets, els supòsits en els quals no sigui possible la realització de la jornada mitjançant teletreball i no sigui necessària l’assistència presencial dels empleats.

Sisè. Suspensió dels permisos de viatge

Amb caràcter excepcional i mentre duri l’estat d'alarma sanitària, se suspenen els permisos per viatjar.

Setè. Suspensió de terminis administratius

 1. Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de la Universitat. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, si escau, les seves pròrrogues.
 2. No obstant l’anterior, l’òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus als drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta hi manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva conformitat amb el fet que no se suspengui el termini.

Vuitè. Recomanacions de salut pública

Es reitera la crida a la comunitat universitària (PDI, estudiants i PAS) a seguir estrictament les recomanacions de salut pública formulades per les autoritats sanitàries, que tenen com a principi fonamental la restricció de la mobilitat i la vida social.

Disposicions addicionals

Primera. Adaptacions

La present resolució s’adaptarà a les disposicions normatives dictades per les autoritats competents que es produeixin en cada moment.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta resolució apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present resolució i les mesures acordades tindran efectes des del dia d’avui i mentre l’estat d’alarma ho requereixi.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de març de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Serveis i activitats essencials

1. Es declaren com a serveis essencials els següents:

 • Serveis TIC: manteniment de CPD i serveis crítics.
 • Serveis de gestió econòmica: gestió de cobraments i pagaments imprescindibles.
 • Serveis per al manteniment necessari d’instal·lacions, subministraments i seguretat i control d’accessos i neteja als edificis de la Universitat.
 • Servei de manteniment d’instal·lacions crítiques de laboratoris i altres instal·lacions de recerca.
  En el cas que sigui necessari un control continuat d’alguns processos experimentals que facin imprescindible la presència de l’investigador, s’establiran torns entre els membres de l’equip. El director del grup o l’investigador principal del projecte tenen la capacitat per organitzar els equips de recerca i les tasques a realitzar. Aquest accés només serà possible amb l’autorització del vicerector d’Investigació i Internacionalització.
 • Estabulari.
 • Seu electrònica.
 • Garantia d’atenció al públic per via telefònica i/o telemàtica.
 • Atenció al públic per part del Servei de Prevenció i Unitat Mèdica, en horari de 10 a 13 hores.

2. En qualsevol cas es garantiran els espais físics i els recursos humans per a la prestació dels serveis que s’hagin de realitzar de forma essencial.