logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13242. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de setembre de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva del personal funcionari que ha obtingut l'accés o la progressió a l'esglaó superior de la convocatòria ordinària de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

En compliment del que estableix la base vuitena de la Resolució del Rectorat del dia 26 de març de 2019, per la qual s’obri un procediment ordinari per a l’accés o la progressió a l’esglaó superior de la carrera professional horitzontal del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, es resol el següent:

Fer pública la llista definitiva del personal funcionari de carrera que ha obtingut l’accés a l’esglaó de desenvolupament professional (EDP) superior, la qual figura com a annex I.

Els efectes econòmics i administratius de l’obtenció de l’esglaó es retrotrauran a l’1 de gener de 2019, d’acord amb el que estableix el punt 3 de la base vuitena de la convocatòria, i amb efectes de l’1 de gener de 2018, d’acord amb el que estableix el punt 4 de la base vuitena de la convocatòria.

La present resolució es pot impugnar en els terminis i en la forma establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.