logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13235. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d’octubre de 2019 per la qual es nomena la senyora Nihal Dogan investigadora col·laboradora del Departament de Psicologia amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Nihal Dogan investigadora col·laboradora del Departament de Psicologia pel període comprès entre el 19 de setembre de 2019 i el 16 de setembre de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.