logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13232. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d'octubre de 2019 per la qual es nomena el senyor Lluís Capó Alemany investigador col·laborador del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Lluís Capó Alemany investigador col·laborador del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de juny de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Sra. Gerent de la Universitat.