logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13233. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d'octubre de 2019 per la qual es nomena la senyora María Luisa Sánchez León investigadora col·laboradora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora María Luisa Sánchez León investigadora col·laboradora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts pel període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i l’1 de novembre de 2022, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.