logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13213. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de setembre de 2019 per la qual s'atorga una llicència al professor Juan José Montaño Moreno.

D’acord amb l’article 107.3 dels Estatuts d’aquesta universitat i amb el que preveu l’article 8.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, s’atorga una llicència al professor Juan José Montaño Moreno pel període comprès entre el 9 de setembre i el 9 de desembre de 2019.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.