logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13202. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 d'agost de 2019 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Francesc Miralles Mascaró.

De conformitat amb el que disposen els articles 73.3 i 77 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 29.2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, 4j) i disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, 87.1.) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic del treballador públic, i 126.2 dels Estatuts d’aquesta universitat, vist el nomenament del senyor Francesc Miralles Mascaró com a director general de Cooperació Local i Patrimoni, efectuat pel Decret 62/2019, de 2 d’agost (BOIB núm. 107, de 3 d’agost), i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el senyor Francesc Miralles Mascaró amb efectes del dia 3 d’agost de 2019, d’acord amb la normativa aplicable.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 d’agost de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.