logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13201. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2019 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis el personal funcionari de carrera que s’indica a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. Gerent de la Universitat. 

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici 

Oliver Perelló, Catalina

170

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C1

21

1/8/2019

Coll Borràs, Laura

168

Edifici Ramon Llull

CG

C1

23

1/8/2019

Ramon Nicolau, Margalida

5296

Edifici Ramon Llull

CG

C2

18

1/8/2019

Llabrés Grau, Maria

173

Edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

CG

C1

20

1/8/2019

Lliteras Amengual, Francesc Xavier

926

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

23

1/8/2019

Oliver López-Guarch, Isabel

930

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

21

1/8/2019

Saletas Ordinas, Maria

123

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

18

1/8/2019

Masià Cuesta, Isabel

90

Rectorat

CG

C1

23

1/8/2019

Brunet Monserrat, Núria

5294

Rectorat

CG

C1

21

1/8/2019

Fonollà Corró, Dulce M.

641

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

21

3/8/2019

Garau Amengual, Antònia M.

38

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

18

1/8/2019

Llompart Rigo, Enrique

5295

Servei Lingüístic

CG

C1

21

1/8/2019

CG: cossos generals