logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13194. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2019 per la qual es nomena el senyor Joan Barceló Aguiló investigador col·laborador del Departament de Física.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Joan Barceló Aguiló investigador col·laborador del Departament de Física pel període comprès entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de desembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Física i Sra. Gerent de la Universitat.