logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13193. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2019 per la qual es nomena el senyor Eugeni Aguiló Pérez investigador col·laborador del Departament d'Economia Aplicada.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Eugeni Aguiló Pérez investigador col·laborador del Departament d’Economia Aplicada pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.