logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de setembre de 2019
Consell de Govern

13189. ACORD NORMATIU del dia 25 de juliol de 2019 pel qual s'aprova i es fa públic el Reglament de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM).

L’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) sorgeix de la necessitat d’impulsar la recerca d’excel·lència en Humanitats a les Illes Balears i amb la vocació d’aprofundir en el coneixement de la cultura hispànica des del segle XV fins a mitjan segle XVIII, especialment en les àrees de Filosofia, Filologia, Teologia, Història i Dret.

La creació de l’IEHM té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l’obtenció de coneixements en els camps del saber que li són afins. L’IEHM neix des de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Govern de les Illes Balears, amb la intenció de potenciar la interacció entre els investigadors de les Illes Balears i les entitats i els investigadors associats, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i, mitjançant la col·laboració mútua, impulsar l’avenç en la recerca de qualitat a la nostra comunitat.

La seva creació s’ha de contextualitzar en el marc del Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d’Innovació i Energia i aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears, de les accions del fons FEDER de R+D, sol·licitat per la UIB, amb l’acord i el finançament del Govern, i de la política integral i de qualitat que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat en relació amb la UIB.

Hi ha antecedents previs de col·laboració entre la UIB i les institucions i els investigadors que conformen l’IEHM, per la qual cosa la seva estructura permetrà contribuir a la recerca d’excel·lència, a la formació dels professionals del camp de les humanitats de les Illes Balears, mitjançant programes de formació i l’estímul a la realització de tesis doctorals, i a la corresponent transferència de coneixement que tot plegat comporta.

De la mateixa manera, cal destacar que la creació de l’IEHM es fonamenta en l’avaluació externa de la qualitat d’aquesta proposta a través de l’encàrrec, per part de la UIB, a l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva.

El Consell de Govern de la Universitat, a la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2014, va aprovar la proposta de creació de l’IEHM com a institut universitari de recerca de la UIB i va acordar de trametre aquesta proposta al Consell Social de la Universitat.

Per la seva banda, el Consell Social de la UIB, a la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2014, va acordar de ratificar l’informe favorable de la Comissió Permanent per a la creació de l’IEHM. Finalment, el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, a la sessió del dia 6 de març de 2015, va crear l’IEHM com a institut universitari de recerca de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 7 de març).

En virtut de l’Acord executiu 11457/2015, de 28 de juliol (FOU núm. 418, de 31 de juliol), es va fer pública la creació de l’IEHM com a institut universitari de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Finalment, l’Acord normatiu 12051/2016, de 7 de novembre, va aprovar i fer públic el Reglament de l’IEHM (FOU núm. 439, de 18 de novembre).

D'altra banda, l’Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol, pel qual s’aprovà la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 468, de 21 de setembre), establia un marc normatiu comú a tots els instituts universitaris de recerca de la UIB i fixava directrius comunes per a tots. Per aquest motiu, era necessari adaptar el Reglament de l’IEHM, aprovat en virtut de l’Acord normatiu 12051/2016, de 7 de novembre, a la nova normativa.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.2.26, 32 i 40 dels Estatuts de la Universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat d’aprovar i fer públic el Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM).

Títol I. Definició jurídica

Article 1. Naturalesa

 1. L’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) és un institut universitari de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears creat en virtut de l’Acord 4020/2015, de 6 de març, del Consell de Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 7 de març).
 2. L’IEHM es creà a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, amb l’acord del Consell de Govern de la Universitat i amb l’informe favorable previ del Consell Social de la UIB, sempre de conformitat amb el que estableixen els articles 10.3 i 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats.

Article 2. Règim jurídic

L’IEHM és un institut propi de la UIB que es regeix per:

 1. Les normes estatutàries de la UIB i les disposicions de desenvolupament aplicables al cas.
 2. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats, i les disposicions complementàries de desenvolupament, de caràcter estatal i autonòmic.
 3. Aquest reglament.

Article 3. Denominació

La denominació de l’institut universitari objecte d’aquest reglament és: Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM). Aquesta denominació, la seva traducció a la llengua castellana (Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad) o, si escau, el seu acrònim (IEHM) han de figurar en tots els documents, convenis, projectes i contractes de recerca, publicacions, etc.

Article 4. Domicili

L’IEHM té el domicili al campus de la UIB, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Títol II. Objectius

Article 5. Finalitats

 1. L’IEHM es dedica essencialment a la recerca científica en les àrees de Filosofia, Filologia, Teologia, Història i Dret del període que va des del segle XV fins a mitjan segle XVIII, i pot desenvolupar activitats docents de segon i tercer cicle universitari i cursos de postgrau.
 2. Per al compliment de les finalitats previstes, l’IEHM desenvolupa les activitats següents:
  1. Impulsar i coordinar la recerca científica en humanitats, en particular la que desenvolupen els membres de l’equip investigador que en formin part.
  2. Promoure la captació de recursos públics i privats, a fi d’obtenir mitjans complementaris a les possibles aportacions de les institucions que hi participin.
  3. Difondre els avenços científics que siguin resultat de les activitats de l’IEHM, a fi que siguin útils a la comunitat científica i a la societat.
  4. Promoure i coordinar la seva activitat en investigació amb la de centres i entitats homòlegs, nacionals i estrangers, i participar en projectes de recerca i programes d’activitats conjunts.
  5. Assessorar tècnicament en el camp de les humanitats, de manera que s’hi aporti la valoració científica necessària, i suggerir les recomanacions oportunes a fi de millorar-ne els resultats.
  6. Participar en activitats docents que condueixin a l’obtenció de màsters, títols propis de la UIB i del grau de doctor, així com en les activitats docents de formació continuada relacionades amb la naturalesa de l’IEHM, ajustant-se a les normes vigents de la UIB que s’hi refereixin i a les normes d’acreditació de formació continuada de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
  7. Portar a terme qualsevol altra activitat que tingui per objecte fonamental complir amb les finalitats fundacionals de l’IEHM, d’aquest reglament i dels Estatuts de la UIB, i també col·laborar en l’exercici de les seves competències amb els òrgans de caràcter general de la Universitat, els seus instituts, facultats, escoles i departaments.
 3. A fi que els objectius i la projecció de l’IEHM puguin ser quantificats, totes les activitats que es desenvolupin en el seu si o que desenvolupin els seus membres, d’acord amb les línies de recerca que s’expressen a l’article 16, han d’anar signades amb la denominació indicada a l’article 3.

Títol III. Organització i personal

Article 6. Composició

 1. Poden ser membres de l’IEHM:
  1. Els membres del personal docent i investigador doctor de la UIB pertanyents a l’IEHM des de la seva creació o que s’hi hagin adscrit segons el procediment indicat a l’article 22 de l'Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol.
  2. Els investigadors doctors pertanyents a altres institucions entre les finalitats de les quals hi hagi la recerca, adscrits d’acord amb el procediment previst en aquest reglament. En tot cas, han de tenir l’autorització de la institució de la qual procedeixen, que s’ha de concretar posteriorment en el corresponent conveni entre les dues institucions.
  3. Personal investigador en formació (doctorands), que s’hi adscriurà de forma temporal mentre sigui vigent el seu període formatiu, amb sol·licitud prèvia del seu tutor, que ha de ser membre de l'institut.
  4. Personal investigador doctor contractat amb càrrec a programes, contractes o projectes desenvolupats per l’institut.
  5. Investigadors visitants, per un temps determinat.
  6. Personal administratiu i tècnic.
  7. Membres honoraris nomenats pel Consell de Govern, a proposta del Consell de l'Institut, entre les personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de l’institut o per la seva rellevància en la cooperació institucional en els àmbits de l’IEHM.
  8. Els investigadors col·laboradors, segons el que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, pel qual s’aprova la normativa que regula la figura de l'investigador col·laborador de la Universitat de les Illes Balears.
  9. Els investigadors associats, segons el que disposa l’article 6.4.
 2. Els membres que tinguin una edat igual o superior a setanta anys poden passar, a proposta pròpia o de la majoria absoluta del Consell de l’Institut, a la categoria de membre emèrit, amb el dret de participar en el Consell i en les activitats de l’IEHM, i exempt de les contribucions en les tasques de recerca.
 3. El canvi de lloc de treball, la malaltia permanent o la jubilació implicaran igualment un canvi de vinculació formal amb l’IEHM, en les categories descrites a l’article 6.1.
 4. Els membres descrits a l’article 6.1 que hagin acabat la seva vinculació formal amb l’IEHM, i que no hi hagin estat desadscrits, mentre estiguin en espera de la formalització d’un contracte o de la renovació o la nova signatura del conveni institucional, podran seguir cooperant amb l’Institut, sota la figura d’investigador associat, que tindrà sempre un caràcter transitori. Per poder-se acollir a aquesta figura, la persona interessada farà una petició, que haurà de ser aprovada i feta pública pel director de l’IEHM.

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’IEHM són:

 1. Col·legiats: el Consell de l’Institut.
 2. Unipersonals: el director, el subdirector i el secretari.

Article 8. Consell de l’Institut

 1. El Consell de l’Institut és l’òrgan de deliberació de l’IEHM.
 2. És format per:
  1. Tots els investigadors permanents adscrits a l’IEHM que pertanyin a les categories descrites als apartats a) i b) de l’article 6.1.
  2. Fins a dos representants del personal investigador en formació, tal com es descriu a la lletra c) de l’article 6.1.
  3. Fins a dos representants del personal investigador doctor contractat amb càrrec a programes, contractes o projectes desenvolupats per l'institut, tal com es descriu a la lletra d) de l’article 6.1.
  4. Fins a un representant del personal administratiu i tècnic, tal com es descriu a la lletra f) de l’article 6.1.
 3. Són funcions del Consell de l’Institut:
  1. Organitzar i desenvolupar els seus plans d’investigació, en relació amb les línies d’estudi.
  2. Elaborar i aprovar la memòria anual d’activitats.
  3. Elaborar i aprovar els pressuposts anuals de l’IEHM.
  4. Aprovar la liquidació anual del pressupost.
  5. Elaborar i aprovar el Reglament de règim intern.
  6. Elegir els òrgans unipersonals de govern.
  7. Informar de les adscripcions i desadscripcions d’investigadors a l’IEHM.
  8. Qualssevol altres que indiquin els Estatuts de la UIB, el Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualsevol altre reglament universitari.
 4. El Consell de l’Institut s’ha de reunir com a mínim un cop l’any i serà convocat i presidit pel seu director. De la mateixa manera, pot reunir-se a iniciativa del director o, pel cap baix, un terç dels seus membres. No serà requerida la presència dels membres de la categoria b) de l’article 6.1 a les sessions del Consell de l’Institut.

Article 9. Director

 1. El director ha de formar part del personal docent i investigador de la UIB i tenir una destacada trajectòria en investigació.
 2. Les funcions del director són:
  1. Dirigir i coordinar les tasques de l’IEHM i representar-lo.
  2. Vetllar per l’excel·lència de la recerca portada a terme per l’IEHM.
  3. Controlar l’aplicació de la normativa vigent.
  4. Vetllar per l’administració del pressupost, el patrimoni i els béns de l’IEHM.
  5. Qualssevol altres que li puguin encomanar el Consell de l’Institut o els òrgans de govern de la Universitat, o que li puguin ser atribuïdes pel Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualsevol altre reglament universitari.

Article 10. Subdirector

 1. El subdirector ha de formar part del personal docent i investigador de la UIB i tenir una destacada trajectòria en investigació.
 2. Les funcions del subdirector són:
  1. Assistir el director en les seves funcions i coordinar i dirigir les activitats que li assigni el director.
  2. Substituir el director en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació d’aquest.
  3. Qualssevol altres que li puguin encomanar el Consell de l’Institut o els òrgans de govern de la Universitat, o que li puguin ser atribuïdes pel Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualsevol altre reglament universitari.

Article 11. Secretari

 1. El secretari ha de formar part del personal docent i investigador de la UIB.
 2. Les funcions del secretari són:
  1. Actuar com a fedatari de les actes i els acords dels òrgans de l’IEHM.
  2. Custodiar els llibres d’actes i expedir els certificats dels acords i de tots els actes o fets que constin en els documents oficials de l’IEHM. De la mateixa manera, li correspon, amb l’ajuda del personal d’administració i serveis adscrit a l’IEHM, confeccionar tots els escrits de caràcter administratiu o econòmic que li encarregui el director.
  3. Col·laborar en les tasques de direcció de l’IEHM, juntament amb el director i el subdirector.
  4. Qualssevol altres que li puguin encomanar el Consell de l’Institut o els òrgans de govern de la Universitat, o que li puguin ser atribuïdes pel Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualsevol altre reglament universitari.

Article 12. L’elecció dels òrgans unipersonals

 1. El Consell de l’Institut és l’encarregat d’elegir, per majoria de vots, el director de l’IEHM i proposar el seu nom al vicerector competent en matèria de recerca.
 2. Els candidats a la direcció de l’IEHM han de presentar la seva candidatura d’acord amb el procés electoral de la UIB. A falta de candidatures, se seguirà el que indica l’article 84.2 dels Estatuts de la UIB.
 3. El director de l’IEHM proposarà al vicerector competent en matèria de recerca el subdirector i el secretari que consideri pertinents.
 4. Les causes de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació dels òrgans unipersonals són les que prevegin els Estatuts de la UIB.
 5. La durada del mandat del director i dels altres òrgans unipersonals és la que prevegin els Estatuts de la UIB.

Article 13. Adscripció i desadscripció dels membres

 1. Les sol·licituds d’adscripció i desadscripció es poden fer per iniciativa individual o a través d’una invitació per part del Consell de l’Institut.
 2. Les sol·licituds poden provenir tant d’investigadors propis o grups de recerca de la UIB com d’investigadors o grups de recerca d’altres centres, d’acord amb la normativa d’aquest reglament.
 3. Els investigadors no inclosos en cap grup de recerca reconegut per la UIB poden sol·licitar a títol individual la seva adscripció a l’IEHM.
 4. La sol·licitud d’adscripció dels investigadors s’ha d’adreçar al director de l’IEHM, amb còpia al vicerector competent en matèria de recerca. S’hi han de fer constar breument els motius pels quals se sol·licita l’adscripció i la línia o les línies de recerca que es vulguin seguir, i s’hi ha d’adjuntar un curriculum vitae actualitzat.
 5. En el cas d’investigadors o grups de recerca de fora de la UIB, la sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent conveni entre les institucions o, si escau, d’un preacord.
 6. El Consell de l’Institut pot demanar, facultativament, un informe al Consell científic assessor extern per poder valorar més acuradament les sol·licituds.
 7. El Consell de l’Institut informarà favorablement o desfavorablement de la sol·licitud d’adscripció a l’IEHM d’un investigador o d’un grup de recerca i traslladarà aquest informe al vicerector competent en matèria de recerca i, si escau, al departament o els departaments a què pertanyin els investigadors involucrats, els quals podran formular, davant el vicerector competent en matèria de recerca, les al·legacions que considerin oportunes en el termini de quinze dies, comptats a partir del moment de recepció de la comunicació.
 8. El vicerector competent en matèria de recerca, consultada prèviament la Comissió d’Investigació, autoritzarà, si escau, l’adscripció i ho comunicarà formalment al sol·licitant o als sol·licitants, al director de l’IEHM i al director o els directors dels departaments implicats. Aquesta decisió, si escau, serà aprovada pel Consell de Govern, de conformitat amb el que estableix l’article 68.2 dels Estatuts de la UIB.
 9. La desadscripció d’un investigador o grup de recerca es pot produir a petició pròpia (de l’investigador o de l’investigador principal del grup) o a petició del Consell de l’Institut. En tots dos casos s’ha de fer arribar al vicerector competent en matèria de recerca un informe raonat en què se n’han d’exposar les causes. El vicerector, consultada prèviament la Comissió d’Investigació, autoritzarà, si escau, la desadscripció. Aquesta decisió, si escau, serà aprovada pel Consell de Govern, de conformitat amb el que estableix l’article 68.2 dels Estatuts de la UIB.
 10. Les causes de desadscripció a petició del Consell de l’Institut són:
  1. L’incompliment de les activitats encomanades en el si de l’IEHM.
  2. L’incompliment de l’article 5.3 d’aquest reglament.
  3. Qualsevol altra circumstància greu que menyscabi el prestigi i l’activitat de l’IEHM.
 11. Les adscripcions seran renovables en els termes que s’indiqui al conveni d’adscripció. Si no, s’entendrà que l’adscripció continua en vigor, tret que el Consell de l’Institut proposi expressament la desadscripció.
 12. El director de l’IEHM, a requeriment del vicerector amb competències en matèria de recerca, li lliurarà anualment una relació actualitzada dels seus membres, indicant-hi les altes i les baixes, la data d’adscripció o desadscripció de cada membre i la categoria a què pertany.

Article 14. Consell científic assessor extern

 1. Es crearà un Consell científic assessor extern integrat per persones de reconegut prestigi que corresponguin a les diverses àrees de recerca de l’IEHM.
 2. El Consell científic assessor extern serà creat pel Consell de l’Institut. Els seus membres podran proposar els candidats que considerin convenients, els quals hauran de ser aprovats per majoria absoluta de vots.
 3. Les funcions d’aquest consell són:
  1. Aconsellar, si escau, les millores pertinents en la tasca de l’IEHM, de manera que es contribueixi a la consecució dels seus objectius, i suggerir les recomanacions oportunes per tal de millorar-ne els resultats.
  2. Elaborar un informe, a petició del Consell de l’Institut, per aconsellar sobre l’adscripció o desadscripció d’un investigador o grup de recerca.
  3. Avaluar, si escau, a requeriment del Consell de l’Institut, els resultats científics obtinguts.
 4. Els membres del Consell científic assessor extern hauran de ser persones de reconegut prestigi del personal docent investigador de la UIB o d’altres institucions, tot i que no podran ser membres de l’IEHM ni tenir-hi cap vinculació formal.

Article 15. Col·laboració amb investigadors externs

 1. L’IEHM pot col·laborar amb:
  1. Investigadors associats, participants en projectes de recerca concrets, que no formin part de l’equip investigador de l’IEHM.
  2. Investigadors de centres de recerca nacionals o estrangers d’altres institucions que portin a terme estades breus i clarament limitades en el temps a l’IEHM.
  3. Personal de suport científic i d’administració i serveis.
 2. Aquesta col·laboració, si escau, haurà de ser autoritzada pel director de l’IEHM.
 3. Si el personal descrit al primer apartat d’aquest article vol sol·licitar projectes de recerca a través de l’IEHM, ho podrà fer, prèvia autorització del director de l’IEHM. Aquests membres no tindran cap representació en el Consell de l’Institut, i hauran d’incorporar la reversió del projecte d’acord amb el que s’indica a l’article 18.3.

Títol IV. Recerca 

Article 16. Línies d’investigació

 1. L’IEHM pot organitzar-se funcionalment en línies de recerca formades pel conjunt d’investigadors temàticament afins. Aquestes línies s’ordenaran sobre la base de les disciplines de Filosofia, Filologia, Història, Dret i, si escau, Teologia.
 2. Els membres de l’IEHM poden unir-se en grups de recerca, la interacció dels quals ha de ser presidida per la idea de la interdisciplinarietat en els estudis hispànics.
 3. La proposta de noves línies de recerca l’ha d’aprovar el Consell de l’Institut.

Article 17. Transmissió del coneixement

L’IEHM aspira a la transmissió del coneixement i a la transferència dels resultats de les principals línies de recerca a través de:

 1. Organització de seminaris, col·loquis, conferències, congressos...
 2. Publicació dels resultats de la recerca en forma de llibres, articles...
 3. Col·laboració amb altres institucions amb finalitats afins.
 4. Docència en el tercer cicle, amb la finalitat de formar nous investigadors.

Títol V. Recursos, pressuposts i gestió econòmica

Article 18. Recursos

 1. Són recursos econòmics de l’IEHM:
  1. Les aportacions que puguin fer les entitats participants i col·laboradores de l’IEHM, així com les donacions que rebi i les subvencions que li concedeixin.
  2. Els ingressos obtinguts pel desenvolupament dels seus programes i activitats, així com la totalitat de la reversió dels projectes sol·licitats en el si de l’institut.
  3. Els ingressos obtinguts per les seves activitats d’assessorament.
  4. Altres ingressos extraordinaris que pugui rebre.
  5. Qualsevol altre recurs que pugui rebre.
 2. La UIB, dins les seves disponibilitats pressupostàries, dotarà l’IEHM dels mitjans econòmics i materials necessaris per garantir el desenvolupament de la seva activitat.
 3. Els integrants de l’IEHM han de sol·licitar tots els seus projectes, convenis i contractes d’investigació a través de la Universitat de les Illes Balears, i designar com a centre d’execució l’IEHM. Tots els projectes de l’IEHM generats a través de la UIB incorporaran la totalitat de la reversió al mateix IEHM.

Article 19. Inventari

L’IEHM ha d’elaborar i mantenir actualitzat un inventari que inclogui:

 1. La llista actualitzada del personal de l’IEHM.
 2. Equipament (equips científics i ofimàtics, espai disponible, etc.).
 3. Producció científica de l’IEHM (publicacions científiques, llibres, sol·licituds de projectes, tesis doctorals, etc.).

Article 20. Pressupost

 1. El pressupost de l’IEHM ha de ser únic i equilibrat, i ha d’incloure la totalitat dels seus ingressos i despeses.
 2. L’estructura del pressupost i el seu sistema s’ha d’ajustar a la Llei general pressupostària, a les disposicions complementàries i a la normativa universitària i econòmica.

Article 21. Elaboració i aprovació del pressupost

 1. La direcció elaborarà l’avantprojecte del pressupost a partir de les despeses previstes en el pla de treball de l’IEHM, en el qual s’inclouran tots els ingressos previsibles que, a més, s’hauran de comunicar al Consell de l’Institut.
 2. Correspon al Consell de l’Institut aprovar els pressuposts abans de l’inici de cada any, i si no s’aprova el de l’exercici corresponent, l’anterior quedarà prorrogat automàticament.

Article 22. Rendició de comptes

Un cop acabat cada exercici recollit al pressupost, la direcció elaborarà el compte general d’execució corresponent, que serà enviat al Consell de l’Institut per a la seva aprovació.

Títol VI. Reforma 

Article 23. Reforma del reglament

 1. La reforma d’aquest reglament serà presentada al Consell de l’Institut pel director de l’IEHM, juntament amb el text proposat i un informe que en raoni la conveniència. La reforma s’ha de sotmetre a votació en el Consell de l’Institut i, per ser aprovada, ha d’obtenir majoria absoluta de vots.
 2. L’aprovació i la reforma del reglament s’han d’ajustar al que disposen els Estatuts de la UIB, la LOU i la normativa que la desenvolupi.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Queda derogat expressament l’Acord normatiu 12051/2016, de 7 de novembre, pel qual s’aprova i es fa públic el Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) (FOU núm. 439, de 18 de novembre).

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet