logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13190. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de juliol de 2019 per la qual es declara el reingrés al servei actiu del senyor Juan José Montaño Moreno.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Juan José Montaño Moreno com a director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 6 de juliol) i la sol·licitud de l’interessat de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen l'article 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l'article 9.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, i l'article 5 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, declar el reingrés al servei actiu del senyor Juan José Montaño Moreno, de l'àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament del Departament de Psicologia, al cos de professors titulars d’universitat de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 6 de juliol de 2019.

Palma, 9 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.