logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Consell de Govern

13058. ACORD NORMATIU del dia 10 d’abril de 2019 pel qual s'aprova la modificació de la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2018.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018, a l’article 19.U.9 estableix que les administracions públiques poden disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que ha d’incloure les places del personal d’administració i serveis de les universitats públiques que responguin a necessitats estructurals. Aquestes places han d’haver estat dotades pressupostàriament i ocupades de manera temporal i ininterrompuda els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017.

L’oferta d’ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), l’ha d’aprovar el pertinent òrgan de l’Administració pública i s’ha de publicar al diari oficial corresponent.

Per l’Acord normatiu 12863/2018, de 26 de setembre, es va aprovar la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018 (FOU núm. 469, de 19 d’octubre), concretada en vuitanta-cinc places, xifra que s’havia calculat en funció del nombre de places de personal d’administració i serveis que complien els requisits establerts a l’article 19.U.9 de la Llei 6/2018 esmentada.

Per altra banda, per la Resolució del dia 17 d’octubre de 2018, de la Universitat de les Illes Balears, es va publicar l’aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018 (BOIB núm. 131, de 20 d’octubre).

Un cop fetes les comprovacions pertinents, la Direcció General de Costs de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en data 28 de febrer de 2019, va efectuar un requeriment a la UIB per tal que modificàs la Resolució d’aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública publicada al BOIB, perquè superava el nombre de places que compleixen el requisit de l’article 19.U.9 de la Llei 6/2018 esmentada, passant de vuitanta-cinc places a vuitanta-dues.

En vista de tot el que s’ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en compliment del requeriment rebut, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.8, 10 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat la modificació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018.

Primer. Aprovació de la modificació de l’oferta d’ocupació pública

En compliment de les disposicions de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’aprova la modificació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d’administració i serveis per a l’any 2018 s’indica tot seguit:

Subgrup

Places del cos específic de biblioteca i arxiu

Total places de cossos generals

Total places del cos específic de tecnologies de la informació i comunicacions

Total places del cos específic d’altres serveis

A1

 

 

 

3

A2

 

 

8

2

C1

 

 

5

9

C2

7

32

 

16

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet