logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12917. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d’octubre de 2018 per la qual es nomena la senyora Nihal Dogan investigadora col·laboradora del Departament de Psicologia amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn la senyora Nihal Dogan investigadora col·laboradora del Departament de Psicologia pel període comprès entre el 17 de setembre de 2018 i el 16 de setembre de 2019, segons el que estableix l'article 3.1 de l'acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.