logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12912. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de setembre de 2018 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

 Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Gorrias Pons, Jesús

5287

Hospital Universitari Son Espases

CG

A2

23

26-09-2018

Frontera Gallardo, Ramon

5070

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

22

26-09-2018

CG: cossos generals
CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions