logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Consell de Govern

12902. ACORD NORMATIU del dia 6 de novembre de 2018 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 12740/2018, de 10 de maig (FOU núm. 465, de 18 de maig).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari d’introduir modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de l’article 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es modifiquen les característiques de les places que es detallen a continuació:

 • Plaça codi 5095, adscrita al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, subgrup C2, cos específic d’altres serveis, especialitat oficial d’oficis. S’incorpora com a requisit «Certificat de formació de conductor de vehicles que transporten mercaderies perilloses».
 • Plaça codi 3012, adscrita al Servei Lingüístic, subgrup A1, cos específic d’altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat en Filologia Anglesa» ha de dir: «Graduat/llicenciat en Estudis Anglesos o en Filologia Anglesa o en Traducció i Interpretació (anglès)». S’ha d’incorporar l’especialitat «Assessor lingüístic».
 • Plaça codi 234, adscrita al Servei Lingüístic, subgrup A1/A2, cos específic d’altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat en Filologia Catalana/Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Filologia Catalana» ha de dir: «Graduat en Llengua i Literatura Catalanes, llicenciat en Filologia Catalana o llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia Catalana)».
 • Plaça codi 1013, adscrita al Servei Lingüístic, subgrup A1/A2, cos específic d’altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat en Filologia Catalana/Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Filologia Catalana» ha de dir: «Graduat en Llengua i Literatura Catalanes, llicenciat en Filologia Catalana o llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia Catalana)».
 • Plaça codi 5156, adscrita al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, subgrup A2, cos específic d’altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Coneixements i experiència en el món de la comunicació i informació. Especialitat en comunicació científica» ha de dir: «Graduat/llicenciat en l’àmbit del periodisme o la comunicació».
 • Plaça codi 5290, adscrita al Servei d’Intervenció, subgrup A1, cossos generals. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat/grau de Dret i/o Economia (Experiència en auditoria i control de despeses del sector públic)» ha de dir: «Graduat/llicenciat en Dret o en Economia o en Administració i Direcció d’Empreses (experiència en auditoria i control de despeses del sector públic)».
 • Plaça codi 5169, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, subgrup A1/A2, cos específic d’altres serveis / cossos generals. Es modifica el requisit, on diu: «Coneixements alts d’anglès» ha de dir: «Nivell B2 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Plaça codi 5180, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, subgrup C1/C2, cos específic d’altres serveis. S’incorpora el requisit «Nivell B1 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Plaça codi 5215, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, subgrup A1/A2, cossos generals. Es modifica el requisit, on diu «Nivell B2 d’anglès, francès, d’italià i/o d’altres llengües» ha de dir: «Nivell B2 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Places codis 5189, 93, 2043, 693 i 334, adscrites al Servei de Relacions Internacionals, cossos generals. Es modifica el requisit, on diu «Nivell B1 d’anglès, francès, d’italià i/o d’altres llengües» ha de dir: «Nivell B1 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Plaça codi 2016, adscrita a l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, subgrup C1/C2, cossos generals. S’incorpora el requisit «Nivell B1 d’anglès».
 • Plaça codi 5194, adscrita al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, subgrup A1, cos específic d’altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu «Enginyer» ha de dir «Màster en Enginyeria Industrial o enginyer industrial».

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet