logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12882. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de setembre de 2018 per la qual es nomena secretària de la Facultat de Dret la professora Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 53.2, nomèn secretària de la Facultat de Dret la professora Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.