logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12881. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de setembre de 2018 per la qual es disposa que el professor José Luis Mateo Hernández cessi com a secretari de la Facultat de Dret.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 53.4, dispòs que el professor José Luis Mateo Hernández cessi com a secretari de la Facultat de Dret, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de setembre de 2018
El Rector, 
Llorenç Huguet

 

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.