logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12869. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de setembre de 2018 per la qual es fa pública la composició del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 3 de l’Acord normatiu 11030/2014, de 13 de juny, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 403, de 31 de juliol), he disposat de fer pública la composició d’aquest comitè.

Els membres que formen part del Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears són:

 1. El president, doctor i amb vinculació permanent a la UIB, designat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació:  doctor Antoni Miralles Socias (Departament de Biologia).
 2. Sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB triats pel Consell de Govern. Un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat:
  • Doctora Ana María Proenza Arenas (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
  • Doctor Mateu Servera Barceló (Departament de Psicologia).
  • Doctor Joan Ernest de Pedro Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
  • Doctora María Gómez Garrido (Departament de Filosofia i Treball Social).
  • Doctor Daniel Adrover Roig (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
  • Doctora Antònia Paniza Fullana, com a jurista (Departament de Dret Privat).
 3. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un membre del PAS adscrit al vicerectorat competent en matèria d’investigació i designat pel Consell de Direcció: senyora Catalina Miralles Sintes.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet