logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12868. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de setembre de 2018 per la qual es nomena subdirector de l'Escola de Doctorat el professor Manuel A. Calvo Trias.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 4.b) de l'Acord normatiu 10909/2014, de 5 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10041/20111, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears, nomèn subdirector d’aquest centre el professor Manuel A. Calvo Trias, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin

Palma, 28 de setembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització, Sr. director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.