logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 465 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de maig de 2018
Rectorat

12759. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de maig de 2018 per la qual es nomena delegada de protecció de dades (DPO) la senyora Catalina A. Pou Rayas

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn delegada de protecció de dades (DPO), de conformitat amb l’article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la senyora Catalina A. Pou Rayas, amb les competències que li confereix la normativa vigent i amb efectes des de l’endemà de publicar-se aquesta resolució al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de maig de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet