logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12546. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es nomena secretària del Departament d'Economia Aplicada la professora M. Antònia Ribas Boned.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 51.3 i 53.3, nomèn secretària del Departament d’Economia Aplicada la professora M. Antònia Ribas Boned, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.