logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12539. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de novembre de 2017 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social el senyor Juan Luis Vermal Beretta.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Juan Luis Vermal Beretta col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social per a l’any acadèmic 2017-18.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.