logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12540. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es nomena degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia la professora Rosa Maria Alberdi Castell.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 48.2, 82 i 84, nomèn degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia la professora Rosa Maria Alberdi Castell, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.