logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12525. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 d'octubre de 2017 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Fiol Duran, Maria

152

Edifici Anselm Turmeda

CG

C1

21

01-11-2017

Oliver López-Guarch, Isabel

121

Edifici Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

 C1

20

 01-11-2017

Robles Marín, Maria P.

16

Rectorat (OCDS)

CG

 C2

16

01-11-2017

CG: cossos generals