logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12526. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 31 d'octubre de 2017 per la qual es nomena director del Laboratori de Ciència de la Decisió el professor Tomás Lejarraga.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveuen l'article 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 7 de l’Acord executiu 12252/2017, de 25 d’abril, pel qual es crea el Laboratori de Ciència de la Decisió, nomèn director del laboratori esmentat el professor Tomás Lejarraga, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 d’octubre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.