logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12420. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es disposa que el professor Joan Ernest de Pedro Gómez cessi com a degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 48.4, dispòs que el professor Joan Ernest de Pedro Gómez cessi com a degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou degà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 25 de juliol de 2107
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.