logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12421. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12306/2017, de 12 de juny, per la qual es delega la firma dels convenis d'intercanvi d'alumnes per establir un programa d'intercanvi d'estudiants.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 12306/2017, de 12 de juny, per la qual es delega la firma dels convenis d’intercanvi d’alumnes per establir un programa d’intercanvi d’estudiants, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

Tant a l’encapçalament com al cos de la resolució esmentada, on diu: «la vicerectora d’Estudiants», ha de dir: «el vicerector d’Investigació i Internacionalització».

Per tant, es delega la firma dels convenis d’intercanvi d’alumnes per establir un programa d’intercanvi d’estudiants en el vicerector d’Investigació i Internacionalització.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet