logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12417. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juliol de 2017 per la qual es fa públic quin vicedegà de la Facultat d'Educació ha de substituir el degà.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que aquests estableixen a l’article 52.4, dispòs que, en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà de la Facultat d’Educació, l’ha de substituir el professor Jaume Cantallops Ramon.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.