logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12408. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual es disposa que la professora Gemma Isabel Turnes Palomino cessi com a subdirectora del Departament de Química.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que la professora Gemma Isabel Turnes Palomino cessi com a subdirectora del Departament de Química, la qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a directora del departament esmentat.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.