logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12407. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2017 per la qual es nomena directora del Departament de Química la professora Gemma Isabel Turnes Palomino.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 50.2, 82 i 84, nomèn directora del Departament de Química la professora Gemma Isabel Turnes Palomino, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 18 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.