logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12392. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de juny de 2017 per la qual es destina en comissió de serveis un funcionari de carrera per cobrir un lloc de treball vacant a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis el funcionari de carrera que s’indica a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de tres mesos.

Aquest funcionari, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Data de fi

Pérez Sánchez, Antonio

5242

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

15/06/2017

14/09/2017

CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions