logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Consell de Direcció

12373. ACORD EXECUTIU del dia 13 de juny de 2017 pel qual es crea el Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

El Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES), que presenta més d'una dècada d'experiència, és un equip competitiu i compacte que té una llarga trajectòria en l’àmbit autonòmic i nacional en diverses temàtiques, però especialment en la temàtica de la família. Per tant, es considera convenient de crear un laboratori des del qual el grup indicat pugui disseminar el seu coneixement sobre aquesta matèria, tant a la comunitat autònoma com en altres llocs.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) com a estructura cientificotècnica de la Universitat, vinculat al Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social i amb l’objectiu principal de desenvolupar la recerca aplicada.

Article 2. Objectius

Els objectius del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència són:

 1. Estudiar les estructures i dinàmiques familiars, des de perspectives històriques, sociològiques, pedagògiques i prospectives.
 2. Desenvolupar i analitzar recerques sobre prevenció familiar, en les tres modalitats principals: universal, selectiva i indicada.
 3. Analitzar els processos d'intervenció sobre les dinàmiques familiars, des de les metodologies d'intervenció individuals o grupals fins a les polítiques públiques, passant per l’anàlisi, l’elaboració i l’avaluació de programes i projectes.
 4. Oferir a l’alumnat de màster i doctorat experiències en modalitat de taller, per experimentar i desenvolupar recerca aplicada.
 5. Organitzar workshops amb experts de l’Estat i internacionals.
 6. Organitzar i desenvolupar seminaris en línia.
 7. Crear materials didàctics.

Article 3. Activitats

Les activitats a dur a terme pel Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència són les que s’indiquen tot seguit:

 1. Desenvolupar els tres programes competitius aprovats: PCF 12-16, PCF 10-14 i PCF-U.
 2. Realitzar formació de formadors dels programes competitius, en les seves tres versions.
 3. Desenvolupar una xarxa de centres i grups de recerca sobre família i modalitats de convivència al nivell nacional i internacional.
 4. Realitzar workshops amb experts de l'Estat i internacionals.
 5. Realitzar seminaris en línia.
 6. Crear materials didàctics.

Article 4. Dependència

El Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 5. Integrants

Els integrants del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència seran els membres del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria acadèmica

El Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet