logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 449 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de maig de 2017
Consell de Direcció

12253. ACORD EXECUTIU del dia 25 d'abril de 2017 pel qual es crea el Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar (Laboratorio de Mediación, Resolución de Conflictos y Orientación Familiar, en castellà, i Laboratory for mediation, conflict resolution and family counseling, en anglès) sorgeix de la necessitat de donar resposta als interrogants que els professionals de la mediació i la resolució de conflictes es fan davant els nous reptes de convivència derivats del ràpid desenvolupament de les diverses formes de convivència familiar i de la resolució de conflictes en els nous escenaris.

Té per finalitat el desenvolupament de la recerca i l’experimentació de procediments i tecnologies aplicats a la mediació familiar i la resolució de conflictes en el si de les famílies.

Per aconseguir aquests objectius, s’orienta cap a l’ajuda a les famílies en situacions de separació i divorci, les crisis familiars i de parella, els conflictes que s’hi relacionen per l’existència de situacions de dependència i la mediació de suport a la protecció infantil mitjançant la mediació entre les famílies i el personal dels serveis de protecció a la infància.

En virtut de tot el que s’ha dit anteriorment, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar com a estructura cientificotècnica de la Universitat.

Article 2. Objectius

Els objectius del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar són:

 1. Crear un espai de recerca en el camp de l’orientació familiar, la mediació i la resolució de conflictes i donar-hi suport, des d’una perspectiva relacional de la resolució de conflictes.
 2. Col·laborar, dialogar i transferir els resultats de la recerca i l’experimentació als col·lectius professionals implicats en els temes derivats de les crisis familiars i a les institucions públiques, els programes i els serveis implicats en l’atenció als conflictes familiars.
 3. Dissenyar, experimentar i avaluar l’aplicació de procediments tradicionals d’intervenció mediadora.
 4. Experimentar i avaluar l’aplicació dels nous procediments de naturalesa i tradició dialògica i narrativa formulats els darrers anys en el camp de la mediació i l’orientació familiar.
 5. Explorar l’aplicació dels procediments mediadors a camps de l’atenció social en els quals poden ser efectius.
 6. Donar suport a la docència de postgrau en matèria de mediació familiar i facilitar el desenvolupament de pràctiques reals en el marc del Laboratori.
 7. Oferir serveis d’orientació familiar, mediació i resolució de conflictes a les administracions públiques competents en la matèria i als ciutadans en general.
 8. Col·laborar amb les distintes administracions públiques en el camp de la recerca, l’avaluació i la formació mitjançant el desenvolupament de protocols, acords, convenis i contractes.
 9. Donar resposta a la necessitat de recerca i experimentació dels docents i investigadors de la matèria de la Universitat de les Illes Balears.

Article 3. Línies de recerca i activitats principals

Les línies de recerca i les activitats principals del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar són les que s’indiquen tot seguit:

 1. Mediació intrajudicial amb l’acord del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, l’Audiència Provincial i els jutjats de família, mitjançant el desenvolupament de protocols de col·laboració que possibilitin la medició intrajudicial i que garanteixin l’accés de les famílies i parelles en conflicte als serveis del Laboratori.
 2. Medició de suport a la protecció infantil amb desenvolupament de protocols de col·laboració amb l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor i els serveis de Protecció de Menors del Consell de Mallorca (CIM) per al desenvolupament d’un programa experimental d’un any de durada, destinat a la implantació de la mediació com a estratègia regulada de suport a la protecció a la infància, mitjançant la creació de trobades de mediació entre famílies lligades al Servei de Protecció de Menors del CIM amb mesures de retirada de la guàrdia i custòdia i els professionals del CIM implicats en aquests casos.
 3. Programa d’atenció i orientació de la ruptura de parella amb el desenvolupament de protocols de col·laboració amb la Direcció General de Menors i Família per al desenvolupament de l’avaluació i la implantació de tallers grupals d’acompanyament en la ruptura de parella i de tallers d’aprenentatge en el maneig de solucions en els conflictes de parella.
 4. Mediació d’atenció a la dependència amb el desenvolupament de protocols de col·laboració amb la Direcció General de Dependència per al desenvolupament del Projecte de mediació en conflictes familiars vinculats a les situacions de dependència.
 5. Creació del Programa interuniversitari de mediació i resolució de conflictes, destinat al conjunt de membres de la comunitat universitària.

Article 4. Dependència

El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar depèn del Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

Article 5. Integrants

Els integrants del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar seran els membres de l’equip directiu i diversos integrants del grup de recerca Conflicte, Canvi i Treball Social.

Article 6. Requisits per al funcionament

Per poder dur a terme mediacions en conflictes familiars, la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears, indica que els mediadors han d’estar inscrits al Registre de Mediadors de la CAIB i que els serveis prestadors de mediació (els centres de mediació) han d’estar inscrits al Registre de Centres de Mediació de la CAIB. D’entre els membres del Laboratori, n’hi ha cinc que acrediten els requisits necessaris per desenvolupar mediacions dins el marc de la legalitat. I està prevista la incorporació al Registre de Mediadors de tres integrants més, una vegada que finalitzin la seva formació especialitzada. Per tant, s’està en condicions d’assegurar el compliment del que determina la Llei 14/2010 en relació amb el personal i només cal inscriure el Laboratori en el Registre de Centres de Mediació.

Article 7. Mitjans

El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar estarà situat a les dependències del Departament de Filosofia i Treball Social.

Disposa d’una àrea d’observació, avaluació i treball d’equip i una àrea de mediació en la qual es poden atendre les famílies i els clients amb absoluta independència i garantint la confidencialitat i seguretat dels participants.

També disposa d’un sistema d’enregistrament d’imatges i so i del material informàtic per al tractament d’imatges.

Article 8. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 9. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 10. Memòria acadèmica

El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 d’abril de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet