logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12209. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de març de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Carles Mulet Forteza.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d'Economia de l'Empresa, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Carles Mulet Forteza pel període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2017.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor Carles Mulet Forteza gaudirà de la llicència a la Universitat de Xile (Xile).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament d'Economia de l'Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.