logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12205. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2017 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora Maria Payeras Grau.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis a la professora Maria Payeras Grau pel període comprès entre el 31 d'octubre i l'1 de desembre de 2017.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora Maria Payeras Grau gaudirà de la llicència a la Universitat de Bèrgam (Itàlia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.