logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 445 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de marš de 2017
Consell de Direcciˇ

12191. ACORD EXECUTIU del dia 14 de març de 2017 sobre implantació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació.

Les normes d’execució pressupostària vigents per a l’any 2017 preveuen, a l’article 34, que «el control intern dels ingressos i de les despeses de la Universitat ha d’adoptar les modalitats de control pressupostari i control de gestió. El control pressupostari correspondrà a la Gerent, sota la supervisió del Consell de Govern. El control de gestió ha d’abastar el de mètodes i procediment i s’ha de dur a terme a través de la Gerent.

Per altra banda, en els seus informes, la Sindicatura de Comptes ha remarcat de manera insistent el fet que «a cap dels expedients, la UIB no fa una fiscalització prèvia, sinó que es limita a incloure-hi documentació amb la normativa aplicable (art. 109.3 del TRLCSP)».

Per tal de millorar el procediment, donar una solució a la recomanació plantejada per la Sindicatura de Comptes i així garantir encara més els principis de legalitat i eficiència en la gestió de determinats expedients de contractació de la Universitat de les Illes Balears, es considera oportú de regular la fiscalització prèvia en els procediments de contractació que licita la UIB, exceptuant els contractes menors, a partir de l’aprovació del present acord executiu.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat, ha aprovat la implantació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació en els termes següents:

Article 1. Expedients sotmesos a la fiscalització prèvia

Amb caràcter general, hi estaran sotmesos tots aquells expedients de contractació que liciti la UIB, exceptuant els contractes menors.

Article 2. Servei encarregat de realitzar la fiscalització prèvia

Mentre no estigui operativa la figura de l’interventor, la vicegerència serà l’encarregada de dur a terme la fiscalització prèvia a què fa referència aquest acord.

Article 3. Abast de la fiscalització prèvia

La informació i els documents administratius que han de ser supervisats en aquesta fase de fiscalització prèvia són els següents:

 1. Informe/proposta de l’òrgan promotor del contracte d’obra, servei o subministrament on s’exposi la necessitat i justificació del contracte.
 2. Certificat de retenció de crèdit, que s’ha d’acreditar mitjançant el document de retenció de crèdit (RC) o el document d’autorització (A), o document substitutiu en el cas d’expedients anticipats de despesa.
 3. Ordre d’inici, en la qual l’òrgan de contractació motivi la necessitat i idoneïtat del contracte.
 4. Justificació que l’import de licitació proposat pel proponent del contracte s’ajusta al preu de mercat.
 5. Plec de clàusules administratives particulars. Aprovat per l’òrgan de contractació i amb l’informe jurídic corresponent.
 6. Acreditació de les condicions exigides per als contractes amb finançament específic. En cas que el contracte es liciti amb crèdit procedent dels fons FEDER, s’ha de tenir cura de l’existència de la publicitat requerida i de l’informe pertinent de la direcció general competent en matèria de fons FEDER.
 7. En cas que es tracti d’un contracte d’obres, informe de supervisió del projecte, acta de replantejament previ, certificat de viabilitat de projecte, aprovació tècnica i, si escau, certificat de disponibilitat dels terrenys.
 8. Si l’expedient afecta diferents anualitats, l’aprovació de la despesa pluriennal per l’òrgan competent.
 9. Si la tramitació és per urgència, la motivació en els termes de l’article 112 del TRLCSP.
 10. Altres aspectes que es considerin d’interès per garantir la legalitat de la licitació.

Article 4. Resultat de la fiscalització prèvia

L’informe de fiscalització prèvia pot tenir tres conclusions diferents:

 1. Favorable. Es pot licitar el contracte.
 2. Favorable amb observacions. No paralitzen el procediment però, en cas de no tenir-les en compte, s’haurà de motivar.
 3. Desfavorable amb objeccions. Paralitzen el procediment de licitació fins que no s’esmenin o convalidin.

Article 5. Convalidació de les incidències

Quan el resultat de l’informe de fiscalització sigui «desfavorable amb objeccions» amb el contingut dels actes examinats o amb el procediment seguit, l’informe haurà d’indicar els preceptes legals en els quals se sustenten les objeccions. Correspon al Consell de Direcció la convalidació, si escau, de les objeccions que contingui l’informe, sempre de manera motivada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet