logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de març de 2017
Consell de Govern

12189. ACORD NORMATIU del dia 20 de febrer de 2017 pel qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), estableix que les universitats determinaran els procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, a l’apartat 1 de l’article 7 (Establiment de procediments d’admissió, dels terminis de preinscripció i períodes de matriculació, i de les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places en universitats públiques) determina que les universitats públiques han d’establir els criteris de valoració, les regles que aplicaran per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places i, si escau, els procediments d’admissió. L’apartat 4 de l’article esmentat preveu que aquestes universitats han de fer públics els procediments que aplicaran per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, les regles de funcionament i les dates corresponents, així com els criteris de valoració, la ponderació, els barems i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que aplicaran, almenys amb un curs acadèmic d’antelació.

Atès que els detalls de l’avaluació final de batxillerat no s’han publicat fins al 23 de desembre de 2016, amb l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes per al curs 2016-17, ha estat impossible dur a terme les previsions de l’article 7.4.

No obstant això, i amb l’objectiu de donar la màxima informació als potencials futurs alumnes de grau, el Consell de Govern de la UIB, mitjançant l’Acord normatiu 11964/2016, de 21 de juliol, va publicar els paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d’admissió als ensenyaments oficials de grau. De totes formes, vist com ha canviat l’estructura de l’avaluació de batxillerat, cal revisar l’acord indicat per tal d’eliminar de la ponderació les matèries que ja no són objecte d’avaluació per a l’accés a la Universitat.

D’altra banda, el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, regula una situació excepcional fins a l’entrada en vigor de la normativa resultat d’un Pacte d’Estat social i polític per a l’educació. En aquesta situació transitòria, l’avaluació final de batxillerat té un paper equivalent a l’antiga prova d’accés a la Universitat per a batxillerat, essencialment en el sentit que, d’una banda, no tots els alumnes amb títol de batxiller tenen accés a un estudi de grau així com estipula el Reial decret 412/2014, sinó que cal superar la PAU o l’avaluació final de batxillerat, llevat d’algunes exempcions, tal com regula el punt 6 de la disposició final cinquena de la LOMCE, en la redacció que en fa l’article 1 del Reial decret llei esmentat, i, d’altra banda, per tenir accés als estudis de grau basta obtenir un 4 amb la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques de les matèries generals d’assignatures troncals de segon, sempre que ponderant amb un 40% amb la nota final de l’etapa de batxillerat s’assoleixi una puntuació de 5 o superior.

Així mateix, cal dir, també, que el Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, regula l’avaluació final de batxillerat amb la finalitat de garantir l’homogeneïtat i l’estandardització de les proves. Aquest decret continua vigent en tot allò que resulti compatible amb el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, segons les previsions del punt 2 de l’article 2. En particular, la disposició addicional tercera del reial decret esmentat (Estudiants en possessió de títols, estudis i diplomes obtinguts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) permet que puguin participar en les proves per obtenir un certificat de qualificacions obtingudes a efectes d’admissió a les universitats, els estudiants en possessió dels títols de batxillerat o equivalent, de tècnic superior de formació professional o equivalent i estudiants amb títols estrangers declarats equivalents al títol de batxillerat.

A l’últim, l’Acord normatiu 9682/2011, de 2 de febrer, pel qual es regula l’accés als estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears d’estudiants per canvi d’universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària, i l’Acord normatiu 9389/2010, del 30 de març, pel qual s’aprova la normativa per a l’accés a la Universitat mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional, són dues normatives diferents afectades indirectament per aquest nou marc normatiu d’admissió que cal actualitzar en diferents aspectes.

Per tot el que s’ha dit, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.18, 32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa general d’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

SUMARI

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Definicions
Article 3. Alumnes que tenen admissió directa
Article 4. Programes combinats d’ensenyaments oficials
Article 5. Trasllat d’expedient
Article 6. Convocatòries d’admissió de grau
Article 7. Requisits d’accés

CAPÍTOL II. ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE GRAU

Secció 1a. Convocatòria general d’admissió a grau

Article 8. Determinació de l’oferta de places general de grau
Article 9. Convocatòries generals d’admissió a grau i sol·licituds
Article 10. Quotes de reserva de places
Article 11. Notes d’admissió, d’accés i específica
Article 12. Ordre de prelació
Article 13. Llistes d’admesos

Secció 2a. Convocatòries d’admissió a grau per canvi d’estudis i per estudis estrangers no homologats

Article 14. Determinació de l’oferta de places per canvi d’estudis i per estudis estrangers no homologats
Article 15. Convocatòria d’admissió per canvi d’estudis o per estudis estrangers no homologats i sol·licituds
Article 16. Ordre de prelació
Article 17. Llistes d’admesos i notes de tall

Secció 3a. Convocatòria de places per canvi de seu

Article 18. Determinació de l’oferta de places per canvi de seu
Article 19. Convocatòria de canvi de seu i sol·licituds
Article 20. Ordre de prelació
Article 21. Llistes d’admesos i notes de tall
Article 22. Canvi de seu directe

Secció 4a. Proves específiques d’admissió

Article 23. Avaluacions específiques de coneixements i/o de competències

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’ACCÉS MITJANÇANT ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Article 24. Requisits
Article 25. Convocatòria del procediment d’accés
Article 26. Sol·licitud d’admissió
Article 27. Estructura del procediment
Article 28. Comissions de valoració
Article 29. Qualificació final
Article 30. Reclamacions

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Admissió l’any 2017

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

ANNEXOS

Annex 1. Paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica
Annex 2. Paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica per a l’any 2017
Annex 3. Barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest acord normatiu té per objecte establir els criteris de valoració i les regles que s’aplicaran per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places i els procediments d’admissió, tots referits a l’admissió als ensenyaments oficials de grau de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i dels seus centres adscrits.

També regula el procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional per cursar ensenyaments oficials de grau a la UIB i als seus centres adscrits.

Article 2. Definicions

A l’efecte d’aquest acord normatiu, s’estableixen les definicions següents:

 1. Requisits d’accés: conjunt de condicions necessàries per cursar ensenyaments universitaris oficials de grau a la UIB. S’han de complir prèviament a l’admissió a la Universitat.
 2. Prova d’accés: avaluació dels coneixements d’una persona que atorga, amb la superació d'uns mínims, un requisit d’accés.
 3. Procediment d’accés: conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu assolir un requisit d’accés.
 4. Admissió: adjudicació de les places ofertes per cursar ensenyaments universitaris de grau entre els sol·licitants que compleixen els requisits d’accés.
 5. Prova d’admissió: avaluació específica de coneixements i/o competències per incrementar la nota d’admissió o modificar les condicions que estableixen l’ordre de prelació en l’adjudicació de places.
 6. Procediment d’admissió: conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu l’adjudicació de les places ofertes per cursar ensenyaments universitaris oficials de grau entre els sol·licitants que compleixen els requisits d’accés d’acord amb un ordre de prelació.
 7. Convocatòria d’admissió: procediment mitjançant el qual s’ofereixen una sèrie de places d’estudis de grau i s’adjudiquen d’acord amb un procediment d’admissió.
 8. Adaptació: procediment mitjançant el qual un alumne que cursa un pla d’estudis en un centre de la UIB per obtenir un títol oficial de grau passa a cursar, dins el mateix centre, un pla d’estudis diferent que condueix a l’obtenció del mateix títol. També s’entén per adaptació el procediment pel qual un alumne amb uns estudis parcials de primer i segon cicle de la UIB passa, dins el mateix centre, a un estudi de grau de la UIB que els substitueix.
 9. Seu universitària: lloc d’impartició d’estudis universitaris. La UIB té tres seus físiques, que són Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca, i una seu virtual en línia. Hi ha plans d’estudis que s’ofereixen en més d’una seu.
 10. Alumnes que inicien estudis en un any acadèmic: alumnes admesos en un any acadèmic determinat i que es matriculen o tenen crèdits reconeguts per primera vegada en els estudis que comencen. No ho són els alumnes que canvien de seu, atès que per a ells no s’obre un nou expedient.
 11. Nota de tall: nota d’admissió de la darrera sol·licitud adjudicada considerant l’ordre de prelació en el qual s’assignen les places. Hi ha una nota de tall per a cada estudi, seu i quota de reserva de places en què s’hagin adjudicat places. Sempre s’ha d’indicar amb el grup al qual pertany.
 12. Programa combinat d’ensenyament oficial: itinerari curricular que condueix a l’obtenció de dos títols oficials alhora.
Article 3. Alumnes que tenen admissió directa
 1. Els alumnes que tenen admissió directa a un grau no han de fer cap procediment d’admissió per matricular-se en aquest grau. S’hi poden matricular directament.
 2. Els alumnes que es troben en els supòsits següents tenen admissió directa:
  1. Alumnes que s’adapten. En aquest supòsit, per procedir a l’adaptació basta simplement amb la sol·licitud per part de l’alumne. S’ha d’atenir a les regles següents:
   La sol·licitud d’adaptació duu implícita la sol·licitud de reconeixement en el pla d’estudis de destinació i dels crèdits superats en el pla d’estudis d’origen, i per tant, està subjecta al preu públic corresponent.
   El procés d’adaptació tancarà l’expedient del pla d’estudis d’origen i no serà possible fer-hi cap matrícula ni reconeixement.El procés d’adaptació és irreversible, llevat del cas que, fruit del procés de reconeixement implícit en l’adaptació, l’alumne no pugui cursar cap assignatura perquè aquestes encara no s’ofereixen d’acord amb la implantació del nou pla d’estudis. Deixarà de ser reversible en el moment que l’alumne pugui cursar una assignatura.
   En cas que l’expedient d’origen no compleixi amb el règim de permanència, l’adaptació està condicionada al que estableixi el règim de permanència.
  2. Alumnes que no compleixen el règim de permanència. Si un alumne és penalitzat per raó de no complir el règim de permanència, una vegada acabat el període de penalització, la reincorporació serà immediata, sens perjudici del que estableixi la normativa de permanència.
  3. Alumnes que, després de començar uns estudis de grau a la UIB o en un centre adscrit, els hagin abandonats temporalment (tant si han fet trasllat d’expedient com si no). Podran continuar-los en el mateix centre sense necessitat de tornar a participar en cap procés d’admissió sempre que tinguin sis crèdits superats i compleixin la corresponent normativa de permanència.
  4. Alumnes que hagin superat la prova d’accés a la UIB de més grans de 25 anys abans de l’any 2001 a l’estudi de grau que substitueix aquell per al qual varen fer la prova.
 3. Els alumnes que tenen admissió directa es matricularan com a alumnes de continuació, llevat del cas previst a la lletra d) de l’apartat anterior, els quals iniciaran estudis.
Article 4. Programes combinats d’ensenyaments oficials

1. Les places ofertes en un programa combinat d’ensenyaments oficials (PCEO) de grau poden sorgir d’una disminució d’igual magnitud que l’oferta dels graus que el componen o d’una ampliació de places amb una aportació addicional de recursos. En qualsevol cas, els PCEO de grau es tractaran, a efectes d’admissió, com si fossin un grau més i, per tant, tindran la seva oferta pròpia de places i participaran en els procediments d’admissió exactament igual que els altres graus.

2. Els alumnes no poden cursar simultàniament un PCEO i un dels graus que formen part del PCEO. El degà o director del centre pot autoritzar als alumnes que cursin un PCEO de grau l’admissió a un dels graus que formen part del programa combinat, però, en aquest cas, l’expedient del PCEO quedarà tancat.

Article 5. Trasllat d’expedient
 1. Tots els alumnes que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola i inicien estudis de grau a la UIB estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.
 2. Tots els alumnes que inicien estudis de grau a la UIB i no es troben en la situació prevista a l’apartat anterior, tenen una prova d’accés o d’admissió superada en una altra universitat i inicien estudis de grau a la UIB fent servir aquesta prova, estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on han superat la prova el trasllat a la UIB del seu expedient acadèmic de la prova.
Article 6. Convocatòries d’admissió de grau
 1. La UIB pot realitzar cada any una o més convocatòries d’admissió general de grau per als candidats que compleixin els requisits prevists als apartats 1, 2, 3, 4, 6 o 7 de l’article 7. També pot realitzar una o més convocatòries d’admissió general per canvi d’estudis, per als candidats que compleixin el requisit previst a l’article 7.5.a). Finalment també en pot convocar una o més d’admissió general d’alumnes per estudis estrangers per als candidats que compleixin el requisit previst a l’article 7.5.b).
 2. Els tres tipus de convocatòries són compatibles entre elles, en el sentit que un candidat que compleixi tots els requisits es pot presentar a totes. No obstant això, un candidat només pot ser admès a un estudi de grau (o PCEO) i seu en un any acadèmic.
 3. En cas que un candidat concorri a més d’una convocatòria d’admissió i pugui ser admès a més d’una, l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d’estudis, i finalment, per a places generals.
Article 7. Requisits d’accés

Poden accedir als estudis universitaris de grau, en les condicions que es determinin, els qui reuneixin algun dels requisits següents:

 1. Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller o assimilat:
  1. Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2015-16.
  2. Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2016-17 amb el currículum del sistema educatiu anterior a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.)
  3. Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu.
  4. Estudiants en possessió del diploma de batxillerat internacional. 
  5. Estudiant en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea.
  6. Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres Estats de fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat.
 2. Batxiller amb PAU o avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superat:
  1. Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb PAU superada.
  2. Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada. S’entendrà que un alumne supera l’avaluació de batxillerat si la seva nota d'accés calculada d’acord amb les previsions de l’article 11 és igual o superior a 5 punts.
  3. Estudiants en possessió d’un títol declarat equivalent al títol de batxiller amb PAU o amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada.
  4. Estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudis estrangers homologats al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol amb PAU o amb avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada.
 3. Tècnics superiors de formació professional o assimilats:
  1. Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació professional pertanyents al sistema educatiu espanyol.
  2. Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
  3. Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic esportiu superior pertanyents al sistema educatiu espanyol.
  4. Estudiants en possessió d’un títol d’estudis declarats equivalents o homologats als títols esmentats a les tres lletres anteriors.
 4. Titulats universitaris:
  1. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  2. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’arquitecte tècnic corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  3. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’enginyer tècnic corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  4. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de llicenciat corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  5. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’arquitecte corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  6. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’enginyer corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent.
  7. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de graduat o equivalent.
  8. Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de màster o equivalent.
 5. Estudis universitaris parcials:
  1. Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials espanyols i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB o els mateixos estudis en un altre centre. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.
  2. Estudiants que hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o bé totals però que no n’hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.
 6. Proves i procediments d’accés:
  1. Persones més grans de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés específica.
  2. Persones més grans de quaranta anys amb experiència laboral o professional acreditada en relació amb un ensenyament amb el qual superin el procediment d’accés regulat als articles 24 a 30 d’aquesta normativa. Aquest accés és vàlid únicament per al grau per al qual s’hagi superat el requisit.
  3. Persones més grans de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés específica.
 7. Altres títols o proves corresponents a ordenacions del sistema educatiu espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que donaven accés a la Universitat.

CAPÍTOL II. ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE GRAU

Secció 1a. Convocatòria general d’admissió a grau

Article 8. Determinació de l’oferta de places general de grau
 1. El Consell de Govern aprovarà cada any, a proposta del Consell de Direcció, l’oferta de places generals per a cada grau (i PCEO) i seu per enviar-la a la conselleria competent, per a la seva aprovació d’acord amb el que estableix l’article 7 (Establiment de procediments d’admissió, dels terminis de preinscripció i períodes de matriculació, i de les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places en universitats públiques) del Reial decret 412/2014.
 2. La UIB farà una convocatòria ordinària d’admissió a grau amb les places aprovades per la comunitat autònoma i una convocatòria extraordinària amb les places vacants resultants de la convocatòria ordinària.
 3. A aquesta oferta general de places hi podran concórrer els candidats que compleixin els requisits d’accés indicats als apartats 1, 2, 3, 4, 6 i 7 de l’article 7 d’aquesta normativa.
Article 9. Convocatòries generals d’admissió a grau i sol·licituds
 1. La UIB publicarà cada any les instruccions dels procediments d’admissió, les places convocades i els terminis de sol·licituds, respectant els terminis mínims de preinscripció establerts anualment per la Conferència General de Política Universitària.
 2. Els candidats hauran de fer la sol·licitud per mitjans electrònics.
 3. Els candidats poden demanar l’admissió a un màxim de sis estudis de grau (o PCEO) i seu en la seva sol·licitud. Aquests estudis s’han d’ordenar per preferències del candidat. El tractament serà com si el candidat hagués presentat tantes sol·licituds com preferències hagi enumerades, amb la característica que sempre s’adjudicarà la millor preferència possible a cada candidat.
 4. En el procés d’admissió, el candidat pot aportar la còpia de la documentació original, sempre que el contingut complet sigui llegible amb claredat.
 5. La UIB podrà sol·licitar el consentiment del candidat per obtenir les seves dades d’identificació o d’altre caire en nom seu a altres administracions públiques.
 6. Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.
 7. En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.
Article 10. Quotes de reserva de places
 1. Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a grau es reservaran els percentatges de quotes de places, tots arrodonits per escreix, que s’indiquen:
  1. Es reservarà un 5% del total de places per a més grans de 25 anys.
  2. Es reservarà un 2% del total de places per a més grans de 45 anys.
  3. Es reservarà un 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional.
  4. Es reservarà un 3% del total de places per a titulats universitaris o equivalents.
  5. Es reservarà un 5% del total de places per a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  6. Es reservarà un 3% del total de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Aquest percentatge s’incrementarà fins al 5% en els estudis a què fa referència el quart paràgraf de l’apartat 1 de l'article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.
 2. Els candidats que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’una quota de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.
 3. Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Govern abans de la publicació de la convocatòria, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.
 4. Les places reservades i declarades desertes s’assignaran a les places generals en la mateixa convocatòria, llevat de les places reservades a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior i als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena i les places reservades a esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que es reservaran per a futures convocatòries del mateix any acadèmic. Aquestes només es podran alliberar com a places generals en la darrera convocatòria de places de l’any acadèmic, i en aquest cas caldrà assignar les places als candidats que hagin quedar en llista d’espera per ordre de convocatòria.
 5. Les places assignades a la quota general i declarades desertes en una convocatòria es poden assignar a les altres quotes de forma proporcional al percentatge de reserva i en l’ordre següent: (1) alumnes titulats, (2) persones amb l’accés de més grans de 25 anys, (3) persones amb l’accés de més grans de 45 anys i (4) persones amb l’accés de més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional acreditada.
Article 11. Notes d’admissió, d’accés i específica
 1. La nota d’admissió és la nota que es considera per establir l’ordre de prelació, entre altres criteris, a efectes d’admissió a un grau. La nota d’admissió es calcularà per a cada sol·licitud a un grau concret com la suma de la nota d’accés més la nota específica.
 2. La nota d’accés és la qualificació final del títol o prova que dona accés d’acord amb el requisits enumerats a l’article 7. Es calcularà de la forma següent:
  1. Per als estudiants que compleixin els requisits de l’article 7.1.a) o 7.1.b), serà la nota final de l’etapa de batxillerat.
  2. Per als estudiants que compleixin els requisits de l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e) o 7.1.f), serà la qualificació final que figuri a la seva credencial corresponent.
  3. Per als estudiants que compleixin el requisit de l’article 7.2.a), serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i el 40% restant la nota de la fase general de la PAU, tal com estipulava el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
  4. Per als estudiants que compleixin el requisit previst a l’article 7.2.b), serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i el 40% restant la nota de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat, així com estableix l’article 10 de l’Ordre ECD/1941/2016.
  5. Per als estudiants que compleixin els requisits indicats a l’article 7.2.c) i 7.2.d), igual que per als casos prevists a l’article 7.2.a) i 7.2.b), però prenent com a mitjana de batxillerat la qualificació final que figuri a la seva credencial corresponent.
  6. Per als estudiants que compleixin els requisits indicats de l’article 7.3.a) al 7.3.d), serà la nota final del cicle formatiu de grau superior.
  7. Per als estudiants que compleixin els requisits indicats de l’article 7.4.a) al 7.4.g), serà la nota mitjana de l’expedient calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat. En el cas de titulacions exclusivament de segon cicle corresponents a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, la nota serà la mitjana ponderada amb els crèdits corresponents entre la nota de segon cicle i la de primer que va donar accés al segon cicle.
  8. Per als estudiants que compleixin el requisit previst a l’article 7.4.h), serà la mitjana ponderada amb els crèdits corresponents de la nota mitjana dels estudis previs que els donaren accés al màster oficial i la nota mitjana dels estudis de màster oficial. Les notes mitjanes s’han de calcular d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003.
  9. Per als estudiants que compleixin els requisits prevists a l’article 7.6, serà la nota final de la prova o el procediment d'accés.
  10. Per als estudiants que compleixin el requisit indicat a l’article 7.7, serà la nota final.
 3. La nota específica es calcularà de la manera següent:
  1. Només es calcularà per als alumnes que compleixin els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f), 7.2 i 7.3. Per a la resta d’alumnes el seu valor serà zero.
  2. La nota específica serà un valor entre 0 i 4 punts, calculats de la forma següent: a*M1 + b*M2, on:
   – M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a l’article 23.
   – a i b són els coeficients de ponderació de les matèries corresponents a les qualificacions M1 i M2 en el grau per al qual es calcula la nota d’admissió.
  3. Els paràmetres de ponderació a i b corresponents a les matèries de l’avaluació de batxillerat es troben a l’annex 1: paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica. Els paràmetres de ponderació a i b corresponents a les matèries de l’extingida prova d’accés a la Universitat seran els que eren vigents per a l’admissió de l’any 2016-17, regulats a l’Acord normatiu 9680/2011, modificat per l’Acord normatiu 11848/2016, de 12 de maig, pel qual es determinen els paràmetre de ponderació de la nota d’admissió als ensenyaments oficials de grau que s’imparteixen a la UIB.
  4. Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.
 4. Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives.
Article 12. Ordre de prelació
 1. Per adjudicar les places generals i les places reservades, s’ordenaran les sol·licituds d’admissió a un grau (o PCEO) i seu segons un ordre de prelació. Si hi ha n places, s’adjudicarà plaça als n primers i la resta quedaran en llista d’espera en el mateix ordre de prelació.
 2. Per establir l’ordre de prelació es classificaran les sol·licituds en grups ordenats i dins cada grup les sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió. La nota i el grup de la darrera sol·licitud admesa per ordre de prelació establiran la nota de tall del grau (o PCEO) i seu per a les places generals i per a les places reservades.
 3. S’admetran totes les sol·licituds que estiguin en el mateix grup i amb la mateixa nota d’admissió que la darrera sol·licitud admesa (la nota de tall) encara que per aquest motiu s’hagin d’admetre excepcionalment més sol·licituds que places disponibles.
 4. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals s’establiran sis grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f) i 7.2 i també les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.
  2. Grup 2: integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f) i 7.2 i també les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria extraordinària els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011.
  3. Grup 3: integrat per les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior no adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011.
  4. Grup 4: integrat per la resta de les sol·licituds dels qui hagin assolit a la convocatòria extraordinària els títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior no adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011.
  5. Grup 5: integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat ni cap prova d’accés i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria ordinària o en anys anteriors.
  6. Grup 6: integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat ni cap prova d’accés i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria extraordinària.
 5. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 25 anys s’establiran quatre grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys a la UIB en una opció concordant.
  2. Grup 2: la resta de sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys a la UIB.
  3. Grup 3: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys en una altra universitat en una opció concordant.
  4. Grup 4: la resta de sol·licituds.
 6. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 45 anys, s’establiran dos grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 45 anys a la UIB.
  2. Grup 2: la resta de sol·licituds.
 7. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 40 anys, aquestes sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió.
 8. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb l’ordre que els correspongui segons el requisit d’accés que compleixi l’alumne.
 9. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als esportistes d’alt nivell i alt rendiment, aquestes sol·licituds s’ordenaran d’acord amb l’ordre que els correspongui segons el requisit d’accés que compleixi l’alumne.
 10. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als titulats universitaris, les sol·licituds s’ordenaran per la nota d’admissió.
 11. Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:
  1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell.
  3. Per plaça reservada a més grans de 40 anys.
  4. Per plaça reservada a més grans de 45 anys.
  5. Per plaça reservada a més grans de 25 anys.
  6. Per plaça reservada a titulats.
  7. Per plaça general.
Article 13. Llistes d’admesos
 1. La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Les llistes es publicaran sempre que sigui possible abans del començament de les classes i, com a molt tard, un mes després d’aquesta data.
 2. Les dates de publicació de les llistes d’admesos es faran públiques abans de la finalització del termini de preinscripció. No obstant això, la UIB pot treure llistes d’adjudicació de places vacants no previstes dins els terminis establerts al punt anterior.
 3. Els candidats que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos classificada per quota de reserva de plaça i per ordre de prelació amb nom, grup i nota que estableixen l’ordre de prelació.
 4. Es publicaran a la web de la UIB les notes de tall de cada llista.
 5. Els candidats admesos tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per acceptar la plaça. Acabat el termini sense que la persona interessada manifesti la seva voluntat, s’entendrà que no accepta la plaça atorgada i que desisteix del procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria. El fet d’acceptar la plaça no eximeix de l’obligatorietat de formalitzar la matrícula en el termini establert.
 6. Els candidats no admesos a la seva primera preferència tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per indicar electrònicament que continuen interessats en la plaça sol·licitada. Acabat el termini sense que manifesti la seva voluntat la persona interessada, s’entendrà que desisteix del procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.

Secció 2a. Convocatòries d’admissió a grau per canvi d’estudis i per estudis estrangers no homologats

Article 14. Determinació de l’oferta de places per canvi d’estudis i per estudis estrangers no homologats
 1. Els centres faran una proposta cada any de l’oferta de places per canvi d’estudis i per estudis estrangers no homologats per a cada grau i cada seu al Consell de Direcció per a la seva aprovació. Les places ofertes per canvi d’estudis i les places ofertes per estudis estrangers no poden ser inferiors al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.
 2. La UIB farà una convocatòria ordinària amb les places aprovades i una altra convocatòria extraordinària amb les places vacants resultants de la convocatòria ordinària.
 3. Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d’estudis si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.
 4. De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 120 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin. Aquesta admissió excepcional no pot ser argument per demanar un desdoblament de grups.
Article 15. Convocatòria d’admissió per canvi d’estudis o per estudis estrangers no homologats i sol·licituds
 1. Cada any la UIB publicarà amb un mes d’antelació els terminis per formalitzar les sol·licituds d’admissió per canvi d’estudis o per estudis estrangers no homologats. No obstant això, els estudiants als quals es reconeguin almenys 120 crèdits poden fer la sol·licitud en qualsevol moment.
 2. A la convocatòria de places per canvi d’estudis hi podran concórrer els estudiants que hagin cursat estudis universitaris oficials de forma parcial i hagin superat 30 crèdits ECTS. A la convocatòria de places per estudis estrangers no homologats hi podran concórrer els estudiants que hagin cursat estudis parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació o equivalència i hagin superat 30 crèdits ECTS.
 3. Els alumnes hauran de fer la sol·licitud per mitjans electrònics.
 4. A la convocatòries de places per canvi d’estudis i a la convocatòria de places per estudis estrangers no homologats, els candidats poden demanar l’admissió únicament per a un estudi de grau (o PCEO) i seu.
 5. Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que estiguin obligats a canviar de residència per motius d’esport poden fer la sol·licitud de canvi d’estudis en qualsevol moment per poder continuar els seus estudis. En aquest cas el degà de la facultat o el director de l’escola els poden admetre extraordinàriament, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.
 6. En el procés d’admissió, el candidat pot aportar la còpia de la documentació original, sempre que sigui llegible amb claredat el seu contingut complet.
 7. La UIB podrà sol·licitar el consentiment del candidat per obtenir les seves dades d’identificació o d’altre caire en nom seu a altres administracions públiques.
 8. Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.
 9. En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.
Article 16. Ordre de prelació
 1. Les sol·licituds de la convocatòria d’alumnes amb estudis estrangers que compleixin els requisits s’ordenaran de la forma següent:
  1. En primer lloc, el grup d’alumnes que tinguin els seus estudis estrangers assimilats a la mateixa branca de coneixement de l’estudi al qual volen accedir. A continuació la resta d’alumnes.
  2. Dins cada un dels dos grups anteriors, s’ordenaran les sol·licituds per nota mitjana de l’expedient adaptada al barem de 5 a 10 punts d’acord amb les taules corresponents.
 2. Les sol·licituds de la convocatòria de canvi d’estudis que compleixin els requisits s’ordenaran d’aquesta manera:
  1. En primer lloc s’ordenarà el grup dels estudiants que volen canviar d’un programa combinat d’ensenyament oficial a un estudi que forma part d’aquest programa combinat o a l’inrevés. Dins aquest grup s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 11222/2014, de 16 de desembre, pel qual s’aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius. Després seguiran la resta de sol·licituds.
  2. En segon lloc, si l’estudi habilita o és requisit per a l’exercici d’una professió regulada, aleshores s’ordenarà el grup d’estudiants que provenen d’un estudi que habilita o és requisit de la mateixa professió i després la resta. Si l’estudi no habilita ni és requisit per a exercir cap professió, aleshores totes les sol·licituds s’inclouran al mateix grup.
  3. En tercer lloc, s’ordenaran primer els alumnes que provenen d’uns estudis de la mateixa branca de coneixement que l’estudi al qual volen accedir i després la resta.
  4. Dins cada grup, les sol·licituds s’ordenaran per la mitjana de l’expedient calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003.
Article 17. Llistes d’admesos i notes de tall
 1. La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Aquestes es publicaran sempre que sigui possible abans del començament de les classes i, com a molt, un mes després d’aquesta data. Aquesta admissió estarà condicionada al compliment dels requisits d’accés indicats a l’article 7.4.a) i 7.4.b) per als alumnes que demanen admissió per canvi d’estudis i per als alumnes amb estudis estrangers no homologats respectivament.
 2. La primera llista es publicarà abans de la finalització del termini de preinscripció de la convocatòria general perquè els no admesos puguin, si volen, inscriure’s en aquesta convocatòria.
 3. Les persones que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom, via d’accés i totes les característiques que estableixen l’ordre de prelació.
 4. Les notes de tall de cada llista es publicaran a la web de la UIB.
 5. Els alumnes admesos tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per demanar el reconeixement dels crèdits a fi i efecte de validar els requisits d’accés. En el supòsit que la CRiTC no els reconegui els 30 crèdits ECTS requerits, es revocarà l’admissió. Aquest requisit és indispensable per formalitzar la matrícula. Acabat el termini per demanar el reconeixement sense que es pronunciï la persona interessada, s’entendrà que no accepta la plaça atorgada i que vol abandonar el procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria.
 6. Els alumnes no admesos tindran un termini que fixarà la convocatòria després de la publicació de cada llista d’admesos per indicar electrònicament que continuen interessats en la plaça sol·licitada. Acabat el termini sense que la persona interessada es pronunciï, s’entendrà que vol abandonar el procediment d’admissió, sense possibilitat d’obtenir plaça en aquesta convocatòria. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.
 7. El fet de complir els requisits i tenir l’admissió no eximeix de l’obligatorietat de formalitzar la matrícula en el termini establert.

Secció 3a. Convocatòria de places per canvi de seu

Article 18. Determinació de l’oferta de places per canvi de seu
 1. S’entén per canvi de seu que un alumne canviï de seu dins el mateix estudi i centre.
 2. Els centres faran una proposta cada any de l’oferta de places per canvi de seu al Consell de Direcció per a la seva aprovació. Aquesta proposta no podrà ser inferior al 2 per cent per escreix de les places ofertes l’any anterior (el primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria). El Consell de Direcció haurà de donar el vistiplau definitiu a les propostes indicades.
 3. La UIB farà una convocatòria anual amb les places ofertes per canvi de seu.
Article 19. Convocatòria de canvi de seu i sol·licituds
 1. Cada any la Universitat publicarà amb trenta dies naturals d’antelació els terminis per formalitzar les sol·licituds de canvi de seu.
 2. A la convocatòria hi podran concórrer els alumnes que ja tenen admissió a un grau i a una seu i volen canviar de seu i tinguin 30 crèdits superats.
 3. Els alumnes hauran de fer la sol·licitud per mitjans electrònics.
Article 20. Ordre de prelació

Les sol·licituds de canvi de seu s’ordenaran per ordre de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 11222/2014.

Article 21. Llistes d’admesos i notes de tall
 1. Les persones que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom i mitjana considerada en l’ordenació.
 2. L’admissió a la nova seu està condicionada al fet que l’alumne compleixi amb el règim de permanència.
 3. Les notes de tall es publicaran a la web de la UIB.
Article 22. Canvi de seu directe

En el supòsit que hagin quedat places vacants en uns estudis (o PCEO) en una seu, el degà podrà autoritzar tants canvis de seu durant l’any acadèmic com places vacants hagin quedat.

Secció 4a. Proves específiques d’admissió

Article 23. Avaluacions específiques de coneixements i/o de competències
 1. D’acord amb el primer apartat de l’article 9.1 del Reial decret 412/2014, el Rector podrà convocar proves d’admissió per a avaluacions específiques de coneixements i/o de competències.
 2. En el supòsit que es convoquin proves d’admissió, la convocatòria publicarà la comissió organitzadora d’aquestes proves perquè aquesta determini les característiques, el disseny i el contingut de les proves, així com el tribunal avaluador.
 3. La convocatòria establirà, si escau, els paràmetres de ponderació de les matèries que constitueixen aquestes proves respecte als estudis de grau.

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’ACCÉS MITJANÇANT ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Article 24. Requisits

Les persones que sol·licitin accedir a un ensenyament en concret de la UIB mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional han de reunir els requisits següents:

 1. Complir o haver complert 40 anys d’edat l’any en el qual se sol·licita participar en el procediment d’accés.
 2. No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 3. Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament de grau per al qual sol·liciten l’accés.
Article 25. Convocatòria del procediment d’accés
 1. La UIB convocarà anualment el procediment per a l’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional.
 2. La convocatòria, amb els períodes d’inscripció i altra informació d’interès relacionada amb aquest procés, s’anunciarà amb una antelació mínima de trenta dies i es publicarà a la pàgina web de la UIB, a l’apartat d’accés a la Universitat. La citació per a l’entrevista dels candidats contindrà les dates i els llocs on es realitzarà i es publicaran a la pàgina web de la UIB amb una antelació mínima de 7 dies naturals.
Article 26. Sol·licitud d’admissió
 1. Les persones interessades han de fer la sol·licitud i han d’indicar-hi l’ensenyament universitari oficial de grau (o PCEO) i la seu on volen ser admesos. Hauran de tenir en compte que cada candidat només pot sol·licitar l’accés a un únic ensenyament i seu per convocatòria.
 2. Les sol·licituds s’han de presentar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica durant el període de matrícula establert a la convocatòria.
 3. A la sol·licitud necessàriament s’ha d’adjuntar la documentació següent:
  1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport.
  2. Currículum.
  3. Carta de motivació on es justifiqui l’interès per cursar l’ensenyament oficial de grau escollit.
  4. Documentació acreditativa d’experiència laboral o professional relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat.
  5. Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
  6. Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
  7. Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.
 4. Només es consideraran les sol·licituds dels candidats que hagin abonat els preus públics corresponents per a la realització del procediment d’accés, amb les exempcions aplicables que estableixi la legislació vigent.
Article 27. Estructura del procediment
 1. El procediment d’accés a la Universitat mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional s’estructura en dues fases: la fase de valoració i la d’entrevista personal.
 2. En primer lloc es procedirà a la fase de valoració d’acord amb els barems publicats a l’annex 3: barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional. El resultat serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà que el candidat ha superat la fase de valoració si obté una puntuació de 5 o més punts.
 3. Tots els candidats que superin la fase de valoració es podran inscriure a la fase d’entrevista. En l’entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s’hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l’experiència laboral o professional. El resultat de la fase d’entrevista serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considera que el candidat ha superat la fase d’entrevista si obté una puntuació de 5 o més punts. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.
Article 28. Comissions de valoració
 1. El Rector nomenarà una comissió avaluadora. Aquesta comissió valorarà els mèrits corresponents a la fase de valoració i resoldrà el procediment d’accés en una acta on constin les qualificacions finals. No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.
 2. D’acord amb el que estableix l’article 16.3 del Reial decret 412/2014, les memòries verificades del pla d’estudis han d’incloure els criteris d’acreditació i àmbit de l’experiència laboral o professional relacionats específicament amb l’ensenyament de grau corresponent. En cas d’absència d’aquests criteris, correspon a la comissió avaluadora determinar-los, així com els que, tot i correspondre a famílies professionals vinculades amb la branca de coneixement a què estigui adscrit, no hi presenten relació específica.
 3. La fase d’entrevista és responsabilitat de la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau que vulgui cursar el candidat que pretén accedir a la Universitat. La comissió convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l’entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc. La comissió farà constar a l’acta de l’entrevista els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats. Així mateix, hi constarà clarament la qualificació final de l’entrevista.
Article 29. Qualificació final
 1. La qualificació final serà la mitjana ponderada de les dues fases calculada de la forma següent: un 60% serà la nota de la fase de valoració, més un 40%, que correspondrà a la nota de la fase d’entrevista. No obstant això, només seran aptes els candidats que hagin superat les dues fases individualment. La comissió avaluadora farà una acta amb les qualificacions finals.
 2. Els alumnes que superin el procediment d’accés per a un grau i seu hauran de presentar-se a la convocatòria d’admissió per a l’ensenyament oficial d’aquest grau i seu. L’admissió dependrà de les places reservades per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional d’acord amb l’article 10 i seguint l’ordre de prelació que estableix l’article 12 d’aquesta normativa.
 3. Es podrà fer servir el requisit d’accés de més grans de 40 anys l’any en què se supera el procediment d’accés i els dos anys posteriors; sempre per a l’admissió a l’ensenyament oficial i al grau per al qual s’ha superat. Transcorregut aquest termini, l’accés ja no serà vigent i caldrà superar almenys la fase d’entrevista del procediment d’accés per poder accedir-hi. En qualsevol convocatòria posterior el candidat es pot tornar a presentar a la fase de valoració, si té més mèrits per aportar.
Article 30. Reclamacions
 1. Les persones interessades podran, sobre la qualificació obtinguda a la fase de valoració, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s’ha d’exposar la reclamació s’ha de presentar adreçada al president de la comissió avaluadora.
 2. Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n’han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualsevol que en aquesta normativa aparegui en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de què es tracti.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Admissió l’any 2017

 1. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals que regula el punt 4 de l’article 12, l’any 2017 només s’establiran quatre grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licitud per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:
  1. Grup 1: integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f) i 7.2.
  2. Grup 2: integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits prevists a l’article 7.1.c), 7.1.d), 7.1.e), 7.1.f) i 7.2.
  3. Grup 5: integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat ni cap prova d’accés i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria ordinària o en anys anteriors.
  4. Grup 6: integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat ni cap prova d’accés i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria extraordinària.
 2. En els grups 1 i 2 de l’apartat anterior, en el cas d’empat en la nota d’admissió entre dues sol·licituds de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, tindrà prioritat aquella adscrita a la branca de coneixement del grau d’acord amb els criteris establerts al Reial decret 1618/2011.
 3. Per a l’admissió que es realitzi l’any 2017, la taula de ponderacions que fa referència l’article 11.3.c) serà la de l’annex 2: paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica per a l’any 2017.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

 1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en allò que contradigui o s’oposi al que disposa aquest acord normatiu.
 2. Queden derogats expressament els acords normatius següents:
  1. Acord normatiu 9682/2011, de 2 de febrer, pel qual es regula l’accés als estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears d’estudiants per canvi d’universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària.
  2. Acord normatiu 9389/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova la normativa per a l’accés a la Universitat mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional. Aquest acord normatiu seguirà vigent per a la convocatòria de l’any 2017 del procediment d’accés a la Universitat mitjançant experiència laboral o professional.
  3. Acord normatiu 11964/2016, de 21 de juliol, pel qual es publiquen els paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d’admissió als ensenyaments oficials de grau.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat, llevat del capítol III, que entrarà en vigor a partir del dia 1 d’octubre de 2017 per a la convocatòria de 2018 del procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex 1. Paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica

La taula indica els coeficients de ponderació de les matèries als estudis oficials de grau. Si no hi ha cap indicació, aleshores la matèria tindrà un coeficient de ponderació de zero per a l’estudi oficial de grau.

 - Vegeu annex I -

Annex 2. Paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica per a l’any 2017

La taula indica els coeficients de ponderació de les matèries als estudis oficials de grau per a l’any 2017. Si no hi ha cap indicació, aleshores la matèria tindrà un coeficient de ponderació de zero per a l’estudi oficial de grau.

- Vegeu annex II -

Annex 3. Barems de valoració de mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional

La valoració dels mèrits per a l’acreditació d’experiència laboral o professional s’efectuarà d’acord amb el barem següent:

a) Experiència laboral o professional

L’experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 7 punts, qualificació numèrica que s’expressarà amb tres decimals.

Aquesta experiència laboral o professional es valorarà sempre que s’hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l’ensenyament universitari oficial de grau triat.

En particular, es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d’experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s’aporta contracte o nomenament amb funcions i certificat oficial de períodes de cotització al Règim General de la Seguretat Social o qualsevol altre mitjà que en possibiliti l’acreditació.

Per realitzar aquesta valoració, la comissió d’avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009) de l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l’exercici professional.

b) Formació

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s’expressarà amb tres decimals.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s’atorgaran 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s’atorgaran 0,001 punts per hora.

L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada.

c) Coneixements d’idioma

El coneixement d’idioma es valorarà amb 1 punt com a màxim. S’acumularà la puntuació de català i de terceres llengües.

L’acreditació prèvia del coneixement de català es farà amb el certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de coneixements orals (nivell B1 o equivalent): 0,300 punts.
 • Certificat de coneixements elementals (nivell B2 o equivalent): 0,600 punts.
 • Certificat de coneixements mitjans (nivell C1 o equivalent): 0,900 punts.
 • Certificat de coneixements superiors (nivell C2 o equivalent) i certificat de coneixements de llenguatge administratiu (nivell LA o equivalent): 1,000 punts.

La valoració del coneixement de català s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Els certificats acreditatius són els que estableixen l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2000 per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català, ampliada per les ordres de 9 de juny de 2000 i 17 d’octubre de 2003, i l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 4 de setembre de 2009 per la qual es determinen les equivalències entre els certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i els estudis de llengua catalana de les escoles oficials d’idiomes.

El coneixement de terceres llengües es valorarà amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de cada llengua s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna.

Els certificats acreditatius els han d’haver expedit l’Escola Oficial d’Idiomes o les escoles o els serveis de llengües modernes de les universitats.

Només es valoraran els certificats emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi d’acord amb el marc europeu comú de referència (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents.