logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 442 - Any  XXXII - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 13 de gener de 2017
Rectorat

12110. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de gener de 2017 per la qual s'obre una convocatòria de procediment extraordinari per sol·licitar l'enquadrament inicial per a l'accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Una vegada aprovat pel Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2016 l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, es procedeix a aplicar-lo i, de conformitat amb el que estableix a la disposició addicional primera, es fa pública la convocatòria corresponent al procediment extraordinari de l’enquadrament inicial segons les bases següents: 

Bases de la convocatòria

Primera. Àmbit d’aplicació

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat de les Illes Balears que estava en servei actiu l’1 de gener de 2017 i que hi continuï en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

Segona. Participació

La participació en aquesta convocatòria té caràcter de voluntari, amb el benentès que va lligada a l’avaluació de l’acompliment regulada al títol II de l’Acord normatiu 12097/2016.

Tercera. Sol·licituds

Els funcionaris que vulguin accedir al procés de carrera professional horitzontal ho han de sol·licitar a través d’UIBdigital.

Quarta. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies, comptats a partir de l’endemà de publicació d’aquesta convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquena. Enquadrament inicial de l’esglaó del personal funcionari de carrera

Per a l’enquadrament inicial a l’esglaó corresponent es tindrà en compte el temps de serveis prestats a la UIB i en qualsevol administració pública fins al 31 de desembre de 2016, segons els apartats 1 i 2 de la disposició addicional primera de l’Acord normatiu 12097/2016.

Als efectes de determinar el nombre de dies de serveis prestats, en aquest procés extraordinari s’aplicaran els criteris de ponderació establerts a les taules indicades a l’apartat 4 de la disposició addicional primera de l’acord normatiu indicat.

Sisena. Enquadrament inicial de l’esglaó del personal funcionari interí

Per a l’enquadrament inicial a l’esglaó es tindrà en compte el temps de serveis prestats a la UIB fins al 31 de desembre de 2016, segons la disposició addicional desena de l’Acord normatiu 12097/2016.

Als efectes de determinar el nombre de dies de serveis prestats, en aquest procés extraordinari s’aplicaran els criteris de ponderació establerts a les taules indicades a l’apartat 4 de la disposició addicional primera de l’acord normatiu esmentat.

Setena. Resolució provisional

Acabat el període de presentació de sol·licituds, la Gerència farà pública al Portal PAS-PDI una llista provisional de l’enquadrament inicial de l’esglaó corresponent dels funcionaris on figurarà: nom i cognoms, DNI, subgrup, cos o escala, esglaó reconegut i període de serveis previs sobrants.

Vuitena. Reclamacions

En el termini de deu dies des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, els funcionaris podran presentar reclamacions si no hi estan conformes o, atès el caràcter voluntari de la carrera professional, optar per renunciar a participar en el sistema de carrera professional horitzontal.

Novena. Resolució definitiva

Un cop revisades les reclamacions, es faran públiques les llistes definitives al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears. Per al personal funcionari de carrera, la resolució tindrà efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2017, i per als funcionaris interins, hom s’atindrà al que s’indica a les disposicions addicionals novena i desena de l’Acord normatiu 12097/2016.

Desena. Impugnació

La present convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin es poden impugnar en els casos i en la forma establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de gener de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet