logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 442 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 13 de gener de 2017
Rectorat

12109. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2016 per la qual es canvia l'àrea de coneixement del professor Rubén Santamarta Martínez.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat, amb l’informe favorable del Consell de Govern del dia d’avui i de conformitat amb els criteris vigents del Consell d’Universitats en aquesta matèria, acord el canvi de l’àrea de coneixement de la plaça de professor titular d’universitat que ocupa el senyor Rubén Santamarta Martínez de Física Aplicada per Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Física i Sra. Gerent de la Universitat.