logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 442 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 13 de gener de 2017
Rectorat

12108. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2016 per la qual es nomena investigador col·laborador del Departament de Química el senyor Lindomar Portugal.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Lindomar Portugal investigador col·laborador del Departament de Química per la durada establerta a l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.