logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 442 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 13 de gener de 2017
Consell de Govern

12097. ACORD NORMATIU del dia 20 de desembre de 2016 pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

La present normativa té com a objecte regular el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

En l’àmbit estatal ha tingut una incidència especial el Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), i per al que ens ocupa, les previsions del títol III (Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics), que permet a cada administració regular el seu propi sistema de carrera professional. Segons l’article 24 del TREBEP, les retribucions complementàries han de respondre, entre altres, als factors següents: el grau d’interès, iniciativa o esforç amb el qual el funcionari desenvolupa la seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts.

Tal com assenyala l’informe de la comissió d’experts per a la redacció de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, «un bon disseny de carrera permet millorar el rendiment i la productivitat de l’empleat públic i, en definitiva, l’eficàcia de l’Administració, ja que de les possibilitats de carrera o promoció en l’ocupació pública en depenen la motivació i satisfacció professional de cada empleat i inclusivament, en molts casos, la permanència mateixa en l’ocupació pública».

D’altra banda, també cal tenir en compte les previsions que sobre la matèria, en l’àmbit autonòmic, fan la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’article 39 del títol IV, capítol III, i l’article 67 del títol VI, capítol I. Més concretament, l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2008 de ratificació de l’Acord entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO i l’Acord del mateix Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l’Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008 (BOIB núm. 70, de 9 de maig).

La present normativa suposa una aposta de la UIB per la innovació, per la millora contínua de la gestió i per la qualitat, i en definitiva per un canvi en la cultura organitzacional.

Per poder potenciar els empleats públics i tenint en compte que són el capital principal de la Universitat, la Gerència entén que la gestió de les persones s’ha de fer amb una visió integrada de la gestió de recursos humans, la formació, les relacions laborals, l’avaluació i els sistemes de retribució, que estan íntimament relacionats entre si.

La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera d'administració i serveis de la UIB, sense necessitat de canviar de lloc de treball, com a conseqüència de la valoració de l’avaluació de l’acompliment. L'avaluació de l'acompliment es farà sobre la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat de l’avaluació per competències.

L’avaluació per competències s’ha d’incorporar com una pràctica quotidiana i professional de les activitats naturals de la gestió de recursos humans, i això no és possible si no es donen dues condicions: confiar en mètodes i tècniques fiables i vàlids per fer-ho i que l’avaluació tingui una transcendència administrativa.

Aquest model de carrera pretén la implicació voluntària i motivada del personal, orientada a la consecució dels objectius de l’Administració, i es basa en el dret dels empleats públics de progressar de forma individualitzada, com a reconeixement del seu desenvolupament professional quant a coneixements, formació, experiència professional i acompliment dels objectius establerts per la UIB.

L’Acord normatiu 9257/2009, de 17 de novembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8582/2008, de 10 de juny, pel qual s’aprova l’ordre de funcions dels diferents cossos i escales del personal funcionari de la UIB, defineix les responsabilitats que corresponen a cada lloc de treball. Les responsabilitats pròpies del lloc són les funcions, el desenvolupament de les quals es duu a terme mitjançant la realització d’unes tasques determinades. Per a l’adequat desenvolupament d’aquestes tasques es necessiten uns coneixements, continguts tècnics, aptituds, capacitats, habilitats i experiència que constitueixen els requeriments o perfil del lloc de treball. El resultat final són les competències, el conjunt de conductes necessàries per a un adequat desenvolupament de les funcions i tasques assignades al lloc i que seran avaluades per poder aconseguir la progressió dins la carrera.

En la present normativa es defineix la carrera professional com un conjunt de cinc esglaons de desenvolupament professional que el funcionari pot assolir passats cinc anys des de l’obtenció del darrer esglaó i mitjançant la superació de l’avaluació de l’acompliment. Els esglaons que conformen la carrera professional tenen assignada una retribució en funció de l’esglaó i el subgrup del funcionari, segons queda establert a l’article 7 d’aquesta normativa. L’assoliment d’un esglaó superior representa l’increment del complement de carrera professional en la quantitat establerta al nou esglaó assolit.

Aquesta normativa ha estat elaborada per la Gerència amb la participació de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU) i s’ha consensuat amb una gran majoria de personal, caps de servei i unitats administratives i la Comissió de representants del PAS.

En vista del que s’ha exposat i a proposta del Consell de Direcció, un cop oïda la Junta de Personal d'administració i serveisi elevada a consulta als sindicats més representatius a la Universitat pública en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 6.3.c) de la vigent Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE de 8 d'agost), el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les previsions de l’article24.2.13 i 40dels Estatuts de la UIB, ha aprovat la normativa que regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

SUMARI 

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació 

TÍTOL I. CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL

Capítol I. Disposicions generals

Article 3. Definició de carrera professional horitzontal
Article 4. Dret a la carrera professional horitzontal
Article 5. Dret d’informació

Capítol II. Estructura del sistema i retribucions

Article 6. Esglaons de desenvolupament de la carrera professional horitzontal
Article 7. Sistema retributiu dels esglaons de la carrera professional horitzontal

Capítol III. Requisits, accés i progressió

Article 8. Requisits per a la progressió en el sistema
Article 9. Dret d’accés al sistema de carrera professional horitzontal
Article 10. Procediment ordinari per a l’accés a l’esglaó de desenvolupament professional superior
Article 11. Còmput del termini mínim de permanència

Capítol IV. Aplicació de la carrera professional horitzontal

Article 12. Aplicació efectiva del complement de carrera professional horitzontal
Article 13. Situacions especials
Article 14. Actualització del sistema

TÍTOL II. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT

Capítol I. Procediment

Article 15. Definició d’avaluació de l’acompliment
Article 16. Principis que regulen aquest procediment
Article 17. Objectius
Article 18. Àmbit temporal d’aplicació

Capítol II. Elements de valoració de l’acompliment i avaluadors

Article 19. Elements de valoració
Article 20. Bloc 1: avaluació del compliment d’objectius d’unitat
Article 21. Bloc 2: avaluació del desenvolupament personal i individual
Article 22. Bloc 3: avaluació de les competències assignades al lloc de treball
Article 23. Avaluadors
Article 24. Funcions dels avaluadors
Article 25. Avaluacions de l’acompliment negatives
Article 26. Situacions especials
Article 27. Puntuació mínima de l’avaluació de l’acompliment

Capítol III. Comissió tècnica de valoració

Article 28. Creació i composició
Article 29. Funcionament
Article 30. Transparència del procés

Disposicions addicionals

Primera. Procediment extraordinari d’enquadrament inicial del personal d’administració i serveis
Segona. Publicació de les llistes d’enquadrament inicial
Tercera. Aplicació efectiva del complement de carrera
Quarta. Personal funcionari de 60 anys o més
Cinquena. Personal en situació diferent de servei actiu en el moment d’implantació de la carrera professional horitzontal
Sisena. Primera convocatòria ordinària
Setena. Procediment per fer l’avaluació de l’acompliment
Vuitena. Avaluació de l'acompliment en el procediment extraordinari
Novena. Personal funcionari interí
Desena. Enquadrament inicial del PAS funcionari interí
Onzena. Estructura jeràrquica
Dotzena. Denominacions
Tretzena. Desenvolupament

Disposició final

Única. Entrada en vigor

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té dos objectius: d’una banda, establir el sistema de carrera professional horitzontal dels funcionaris de carrera de la UIB i evitar així, en la mesura possible, una mobilitat en què l’únic objectiu de l’empleat públic sigui millorar econòmicament, cosa que no afavoreix l’eficàcia de l’Administració, i d’altra banda, regular el sistema d’avaluació de l’acompliment, com a eina que es farà servir per valorar la progressió en el sistema esmentat.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació

La present normativa és aplicable al personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears que estigui en servei actiu.

TÍTOL I. CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 3. Definició de carrera professional horitzontal

La carrera professional horitzontal a la UIB consisteix en la progressió d'esglaons sense necessitat de canviar de lloc de treball, sempre que se superi l'avaluació de l'acompliment i es compleixin els requisits i les condicions que s’estableixen en aquesta normativa. A aquest efecte es defineixen un conjunt d’esglaons d’ascens i es fixa una remuneració per a cadascun.

Article 4. Dret a la carrera professional horitzontal

La Universitat de les Illes Balears reconeix al personal d’administració i serveis, funcionari de carrera, el dret de promocionar-se professionalment a través de la modalitat de carrera professional horitzontal, tal com queda regulat als articles 14.c), 16 i 17 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), i les seves normes de desenvolupament, per les normes autonòmiques sobre funció pública, per la present normativa i per totes les normes que siguin aplicables.

Article 5. Dret d’informació

Cada empleat públic que s’aculli al sistema de carrera professional descrit a l’article 3 tindrà dret a conèixer, en qualsevol moment, la situació del seu expedient i la puntuació de cada un dels elements de valoració que componguin l’avaluació de l’acompliment.

CAPÍTOL II. ESTRUCTURA DEL SISTEMA I RETRIBUCIONS

Article 6. Esglaons de desenvolupament de la carrera professional horitzontal
 1. S’estableix un sistema de carrera professional format per cinc esglaons, en cadascun dels quals l’empleat públic ha de romandre un període mínim de cinc anys de serveis prestats a la UIB per adquirir les competències necessàries per accedir a l’esglaó superior. Pel que fa al primer esglaó, cal tenir una antiguitat de cinc anys per poder accedir-hi.
 2. Els esglaons de desenvolupament professional (EDP) són els següents:
  1. EDP I: 5 anys d’antiguitat
  2. EDP II: 5 anys des de l’accés a l’EDP I
  3. EDP III: 5 anys des de l’accés a l’EDP II
  4. EDP IV: 5 anys des de l’accés a l’EDP III
  5. EDP V: 5 anys des de l’accés a l’EDP IV
Article 7. Sistema retributiu dels esglaons de la carrera professional horitzontal
 1. Cadascun dels esglaons de la carrera té establert un complement retributiu, anomenat «complement de carrera», amb unes quanties en còmput anual iguals a les que s’apliquen a la carrera professional del personal funcionari de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La retribució té caràcter de complementària i està associada a l’obtenció d’un determinat esglaó de la carrera.
 2. El «complement de carrera» s’anirà acumulant a les quantitats rebudes a l’esglaó inferior, fins a arribar a assolir el darrer esglaó, que ja no és acumulable i substitueix les retribucions acumulades anteriorment.
 3. El personal que accedeixi a un subgrup superior del mateix cos en què prestava serveis, ha de continuar la carrera professional en el nou subgrup al mateix esglaó que tenia consolidat al subgrup anterior. Tanmateix, continuarà rebent les retribucions corresponents al complement de carrera del subgrup anterior fins al moment que accedeixi a un nou esglaó, moment en què passarà a percebre la quantitat del complement de carrera que cobrava incrementada amb la diferència que hi ha entre l’esglaó equivalent del nou subgrup on ha accedit i el nou esglaó assolit.
 4. Per als funcionaris que es promocionin a un subgrup superior, els anys de servei i mèrits obtinguts al subgrup anterior s’acumularan als realitzats dins el nou subgrup a l’afecte de tenir el requisit dels serveis mínims necessaris per sol·licitar l’accés a un esglaó superior.

CAPÍTOL III. REQUISITS, ACCÉS I PROGRESSIÓ

Article 8. Requisits per a la progressió en el sistema

L’ascens a un esglaó superior requereix que es compleixin els requisits següents:

 1. Ser funcionari de carrera de la UIB i estar en la situació de servei actiu.
 2. Haver complert el període mínim de serveis prestats, continuats o amb interrupció, a l’EDP que es tingui assolit actualment. O bé cinc anys de serveis prestats a la UIB si ha d’adquirir-se el primer esglaó.
 3. Sotmetre’s a l’avaluació de l’acompliment i obtenir la puntuació mínima per a la progressió establerta en aquesta avaluació. Per a l’avaluació, els mèrits dels diferents elements de valoració s’han d’haver assolit durant el període de temps comprès entre el reconeixement de l’EDP immediatament anterior i aquell al qual es pretén accedir.

Els mèrits i el temps d’exercici professional només es poden fer servir per adquirir un esglaó.

Article 9. Dret d’accés al sistema de carrera professional horitzontal
 1. El dret d’accés al sistema de carrera indicat neix en el moment d’adquirir la condició de funcionari de carrera en un determinat cos de la UIB. El personal d’aquest tipus queda adherit al sistema, de manera automàtica, des de la presa de possessió, sempre que no manifesti formalment que hi renuncia per mitjà del model normalitzat que determini el Servei de Recursos Humans de la UIB.
 2. La renúncia pot efectuar-se tant abans de la presa de possessió com en qualsevol moment posterior a aquesta i implica perdre permanentment l’EDP reconegut i els drets econòmics que s’hi associen des del mes següent a la data de la resolució per la qual es declari que s’ha produït la renúncia.
Article 10. Procediment ordinari per a l’accés a l’esglaó de desenvolupament professional superior
 1. La progressió en el sistema de carrera professional horitzontal s’efectuarà per mitjà de l’ascens consecutiu a cadascun dels EDP que es preveuen en aquesta normativa. El reconeixement de progressió a un esglaó requereix la sol·licitud prèvia del funcionari.
 2. El procediment d’accés als diferents esglaons l’iniciarà d’ofici la Universitat mitjançant la convocatòria anual corresponent.
 3. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el procediment que s’estableixi en cada convocatòria, dins els terminis i en la forma que s’hi indiquin. S’hi han d’adjuntar els documents que justifiquin els mèrits corresponents a l’avaluació establerta a l’article 8.c) anterior i que no figurin al full de serveis del funcionari.
 4. El compliment dels requisits i dels mèrits corresponents s’han de tenir el dia 31 de desembre de l’any anterior a la convocatòria.
 5. El Servei de Recursos Humans farà d’ofici les comprovacions oportunes del requisit mínim de permanència i de la situació administrativa corresponent.
 6. L’avaluació de l’acompliment correspon a la comissió tècnica de valoració de la carrera professional que s’estableix al capítol III del títol II d’aquesta normativa. La comissió ha d’emetre un informe i elevar a la Gerent la proposta de reconeixement d’accés a l’esglaó superior dels funcionaris afectats.
 7. El procediment acabarà amb la resolució motivada del Rector de concessió o denegació de l’EDP sol·licitat. Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar dins els terminis i en la forma establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
 8. Els efectes econòmics de l’obtenció de l’esglaó es retrotrauran a l’1 de gener de l’any de la publicació de la convocatòria corresponent.
Article 11. Còmput del termini mínim de permanència
 1. Es consideren serveis prestats als efectes del requisit establert a l’article 8.b) anterior per a l’accés a l'esglaó superior dins la carrera professional horitzontal, els períodes de temps transcorreguts, com a personal funcionari de la UIB, en alguna de les situacions administratives següents:
  1. Servei actiu
  2. Serveis especials
  3. Serveis en altres administracions públiques
  4. Excedència voluntària per raó de violència de gènere
  5. Excedència voluntària per atenció de familiars
  6. Excedència forçosa
  7. Excedència especial regulada al Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la CAIB i d’altres institucions autonòmiques.
 2. La sanció disciplinària per falta greu o molt greu interromprà el període de permanència exigit per a l’ascens dins la carrera professional horitzontal durant el temps establert fins que prescrigui.
 3. El fet de ser remogut del lloc de treball per incapacitat per desenvolupar-lo fa augmentar un any el període de permanència necessari per accedir a l'esglaó superior.
 4. Els informes negatius que s’hagin emès relatius al compliment de la jornada o a la diligència requerida en l’exercici de les funcions encomanades seran examinats per la comissió tècnica de valoració prevista en aquesta normativa, que, oïts prèviament la persona interessada i qui hagi emès l’informe, determinarà el temps en què s’augmenta, si escau, el període de permanència.

CAPÍTOL IV. APLICACIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL

Article 12. Aplicació efectiva del complement de carrera professional horitzontal
 1. Els funcionaris que accedeixin als EDP II, III, IV i V estan obligats a sol·licitar com a mínim, cada sis anys l’avaluació de l’acompliment que els pertoqui. En cas d’avaluacions negatives i amb l’informe previ preceptiu de l’òrgan competent, hom s’atindrà al que es regula a l’article 25 d’aquesta normativa.
 2. Els funcionaris que en el moment d’estar obligats a sol·licitar l’avaluació de l’acompliment indicada a l’apartat anterior no estiguin en servei actiu, poden sol·licitar-la a la primera convocatòria que es convoqui un cop retornin a la situació de servei actiu.
 3. La comissió tècnica de valoració pot ajornar l’obligació de sol·licitar l’avaluació en casos excepcionals que comportin que el funcionari no hagi pogut treballar efectivament a la UIB durant els anys que s’haurien d’avaluar, per exemple, per baixes prolongades o excedències no previstes a l’article 11.1 anterior, o d’altres.
 4. Els funcionaris que incompleixin l’obligació de sol·licitar l’avaluació de l’acompliment regulada en aquest article passaran a l’esglaó immediatament inferior al que ocupen
Article 13. Situacions especials
 1. El personal funcionari que desenvolupi llocs amb jornada de treball anual inferior a l’ordinària, sempre que no sigui inferior al trenta per cent de la jornada regulada amb caràcter general, té dret al còmput del temps en aquests llocs en els mateixos termes que el personal amb jornada laboral ordinària, a efectes de carrera professional horitzontal, i li són aplicables els criteris generals que es preveuen per a l’accés a l’esglaó superior.
  Aquest personal cobrarà el complement de carrera amb el mateix percentatge de reducció que hom li aplica a la resta de retribucions.
 2. Els funcionaris que accedeixin a la situació de jubilació parcial i tinguin reconegut un determinat esglaó de carrera professional horitzontal continuaran percebent la part proporcional de les retribucions que per aquest concepte els puguin correspondre durant el temps de permanència a la nova situació.
Article 14. Actualització del sistema

Aquest sistema de carrera professional horitzontal es pot actualitzar mitjançant la revisió periòdica dels elements de valoració de l’avaluació de l’acompliment, de forma que responguin a la realitat i a les necessitats canviants de la Universitat, per acord de la Gerència i la Junta de PAS.

TÍTOL II. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT

CAPÍTOL I. PROCEDIMENT

Article 15. Definició d'avaluació de l'acompliment

L’avaluació de l’acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional, el rendiment i els resultats.

Article 16. Principis que regulen aquest procediment
 1. L'avaluació de l'acompliment es farà sobre la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat de l’avaluació per competències.
 2. El sistema d’avaluació de l’acompliment s’adequarà, en tot cas, a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no discriminació, que s’aplicaran sense detriment dels drets dels empleats públics.
 3. L’avaluació de l’acompliment recollida en aquesta normativa només té incidència en la carrera professional.
Article 17. Objectius

Els principals objectius del sistema d’avaluació de l’acompliment són:

 1. Contribuir al desenvolupament professional del personal d’administració i serveis mitjançant el reconeixement del seu esforç i implicació en la consecució dels objectius del seu servei o unitat i els de la Universitat.
 2. Millorar l’organització de la feina a la Universitat de les Illes Balears mitjançant la implicació de tot el personal perquè això repercuteixi en una millora del servei públic i en un augment de la satisfacció del ciutadà.
 3. Constituir un mitjà per reconèixer els bons empleats públics.
 4. Fomentar la iniciativa i la feina ben feta.
 5. Potenciar les eines per a una millor gestió dels recursos humans que situïn la formació i el perfeccionament permanent, l’avaluació de l’acompliment de la feina i la implantació de criteris de qualitat com a eixos centrals dels sistema, juntament amb les màximes transparència i objectivitat.
 6. Incrementar la productivitat.
 7. Detectar mitjançant el rendiment insuficient errors en la informació sobre les anàlisis dels llocs, els plans de recursos humans o qualsevol altre aspecte del sistema d’informació institucional.
Article 18. Àmbit temporal d’aplicació
 1. L’avaluació de l’acompliment del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears que hagi sol·licitat la progressió a un esglaó superior es farà dins el primer semestre de cada any, i anirà referida a l’actuació professional dels funcionaris des de l’avaluació del darrer EDP obtingut o des del començament de prestació de serveis a la UIB, si no s’ha assolit cap EDP.
 2. Un cop acabat el procés d’avaluació i assolit un esglaó superior, es retrotrauran els efectes al dia 1 de gener de l’any corresponent.
 3. Per raons pràctiques, el calendari de les convocatòries pot ser modificat per resolució del Rector de la Universitat.
 4. Perquè es pugui fer l’avaluació, els funcionaris han d’haver desenvolupat efectivament els llocs de treball, de forma contínua o discontínua, durant almenys el trenta per cent de la seva jornada anual.

CAPÍTOL II. ELEMENTS DE VALORACIÓ DE L’ACOMPLIMENT I AVALUADORS

Article 19. Elements de valoració
 1. El sistema d’avaluació de l’acompliment es fonamenta en la valoració de diferents elements:
  1. Bloc 1: avaluació del compliment d’objectius d’unitat
  2. Bloc 2: avaluació del desenvolupament personal i individual
  3. Bloc 3: avaluació de les competències assignades al lloc de treball
 2. Els elements d’avaluació s’han de basar en criteris objectius, de qualitat i quantitatius, aplicables mitjançant fórmules de càlcul, avaluables i transparents.
Article 20. Bloc 1: avaluació del compliment d’objectius d’unitat
 1. La Gerència definirà, dins un període determinat, que pot ser d’un any natural o un període més llarg dividit en diferents fases, els objectius generals de l’organització, que es traduiran en objectius específics per cada nivell subsegüent (unitat/servei).
 2. Cada cap de servei o responsable, a partir de la missió i les funcions de la seva unitat, concretarà els objectius generals marcats per Gerència en objectius específics. La Gerència, si escau, també pot marcar objectius específics a determinats serveis.
 3. Tots els empleats públics adscrits a una unitat han d’estar implicats directament, com a mínim, amb un dels objectius de la unitat.
 4. Els objectius a assolir s’han de definir de tal manera que siguin: específics i concrets, mesurables i avaluables, viables i realistes, ajustats a un calendari i temporitzats, coneguts i consensuats, acceptats i motivadors.
 5. Aquests objectius específics han de ser consensuats entre el responsable i tots els implicats, ja que aquests han d’adequar la seva actuació a la finalitat de complir-los.
 6. La proposta signada ha de ser comunicada i visible per a tot el personal de la unitat durant el període que sigui vigent.
Article 21. Bloc 2: avaluació del desenvolupament personal i individual
 1. Dins aquest bloc s’avaluaran altres mèrits i aptituds de l’empleat públic que aporten un gran valor al desenvolupament individual de les tasques encomanades a cada lloc de treball.
 2. També s’hi poden incloure altres mèrits a valorar per raó de l’especificitat de la funció desenvolupada i l’experiència adquirida, el compliment dels objectius individuals, la falta d’absentisme no justificat, la implicació en els objectius fixats per la Universitat, la formació, la innovació i la transferència del coneixement.
 3. Dins aquest bloc es valorarà la participació al nivell individual en la consecució dels objectius d’unitat. El responsable emetrà un informe en què valorarà la implicació individual de cadascun dels empleats públics inclosos en cada objectiu.
Article 22. Bloc 3: avaluació de les competències assignades al lloc de treball
 1. Avaluar per competències significa valorar el que fa la persona i les característiques que demostra i aplica al lloc de treball i que tenen com a finalitat aconseguir els objectius marcats.
 2. S’entenen per competències:
  1. Els elements que la persona aplica, demostra i desenvolupa al seu lloc de treball i en la relació que manté amb els altres membres de l’entitat per tal d’aconseguir els objectius institucionals.
  2. Un conjunt d’accions que una persona duu a terme de manera força regular i que estan relacionades amb l’execució correcta de les tasques del lloc de treball.
  3. «La capacitat efectiva per dur a terme amb èxit una activitat laboral plenament identificada. La competència laboral no és una probabilitat d’èxit en l’execució de la feina, és una capacitat real i demostrada» (Organització Internacional del Treball).
Article 23. Avaluadors
 1. Als efectes de la present normativa, es consideren avaluadors:
  1. Els caps de servei o unitat administrativa, els caps de secció, els caps d’àrea i els responsables d’àrea, respecte del personal que hi està adscrit.
  2. La Gerent, respecte dels vicegerents i els caps de servei o unitat administrativa.
 2. Els càrrecs universitaris ocupats per personal docent i investigador avaluaran exclusivament el personal que ocupi llocs de secretaria o presti serveis sota la seva dependència directa.
 3. Als avaluadors hom els aplicarà el règim de recusació i abstenció previst als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
 4. En cas que qualque avaluador estigui afectat per l’aplicació del punt anterior, la comissió tècnica de valoració prevista a l’article 28 en determinarà el substitut.
Article 24. Funcions dels avaluadors
 1. Els avaluadors han d’observar, anotar i valorar el desenvolupament dels funcionaris que estiguin sota la seva supervisió. Les seves funcions essencials són:
  1. Realitzar l’entrevista d’avaluació seguint el model establert en aquesta normativa.
  2. Realitzar la valoració conforme als criteris i puntuacions determinats.
  3. Notificar el resultat de l’avaluació als funcionaris i rebre les seves al·legacions.
  4. Presentar l’avaluació al responsable superior.
  5. Proposar actuacions de millora, si es considera que l’avaluat pot millorar mitjançant formació específica o altres recursos.
 2. L’avaluació és un deure per als empleats públics que tinguin la condició d’avaluadors. Un incompliment d’aquesta tasca representarà una avaluació de l’acompliment negativa de l’avaluador i les altres actuacions que es puguin derivar de l'incompliment del seu deure.
 3. La reunió entre avaluador i avaluat és obligatòria. Només pot ometre’s en casos justificats a criteri de la comissió tècnica de valoració. Si el cas no es considera justificat i la causa és l'avaluador, s'aplicarà el que preveu el punt 2 d'aquest article. En cas que la comissió determini que la causa és l'avaluat, aquest quedarà exclòs del procés de promoció horitzontal en qüestió.
Article 25. Avaluacions de l’acompliment negatives

En cas que algun empleat públic no hagi superat l’avaluació establerta dins el període de referència, s’aplicaran els criteris següents:

 1. Una avaluació de l’acompliment negativa quedarà registrada a l’expedient administratiu del funcionari. Fins a obtenir una avaluació positiva, l’empleat públic només rebrà el 50% de l’increment corresponent al darrer esglaó assolit del complement de carrera que tingui reconegut. L’empleat públic pot sol·licitar una nova avaluació a la següent convocatòria.
 2. Després d’una avaluació negativa el funcionari, passats com a màxim dos anys, estarà obligat a tornar a sol·licitar l’avaluació. El fet de tenir dues avaluacions negatives consecutives, amb l’informe previ preceptiu de la comissió tècnica de valoració, comportarà el descens a l’esglaó immediatament inferior al que cobrava.
 3. A partir de la tercera avaluació negativa consecutiva el funcionari estarà obligat a sol·licitar l’avaluació cada any. En aquest cas es penalitzarà amb la pèrdua de la retribució corresponent a un esglaó, fins a la total exclusió de la carrera professional.

Article 26. Situacions especials
 1. Els empleats públics que no pertanyin a un servei o unitat organitzativa estructurada, a efectes funcionals per a l’aplicació de la present normativa, s’unificaran en una o més unitats vinculades funcionalment.
 2. En els casos de persones que ocupen llocs de treball de desenvolupament individual que no siguin susceptibles d’unificació funcional, correspon al capimmediat de determinar els objectius individuals, i en cas que aquest no els fixi, els determinarà la Gerència.
Article 27. Puntuació mínima de l’avaluació de l’acompliment

El procediment d'avaluació de l'acompliment indicarà la puntuació mínima per considerar positiva una avaluació i la puntuació mínima per assolir un nou esglaó.

CAPÍTOL III. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

Article 28. Creació i composició

 1. Als efectes d’una adequada valoració dels requisits i mèrits necessaris per a l’accés als diferents esglaons de la carrera horitzontal, es crea una comissió tècnica de valoració.
 2. La comissió serà composta per:
  1. La Gerent o persona que delegui
  2. Un vicegerent
  3. La cap del Servei de Recursos Humans
  4. Dos representants de la Conselleria d’Educació i Universitat
  5. Un representant de l’AQUIB
  6. Dos membres de la Junta de PAS designats per ella mateixa
 3. En cap cas no poden estar a la comissió tècnica de valoració els funcionaris que s’hagin d’avaluar dins l’any corresponent. Els membres de les lletres a), b) i c) seran substituïts per decisió del Consell de Direcció.
 4. Els membres de la comissió tècnica de valoració han d’abstenir-se d’intervenir, i ho han de notificar al Rector de la Universitat, si hi concorren circumstàncies de les previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Article 29. Funcionament
 1. El funcionament intern de la comissió tècnica de valoració es regirà per la present normativa i per la normativa vigent sobre òrgans col·legiats.
 2. Els membres d’aquesta comissió estan obligats a tenir sigil professional i mantenir el secret del contingut dels informes, avaluacions i altres documents que conformin les avaluacions dels empleats públics.
 3. Els membres d’aquesta comissió han d’actuar amb objectivitat, imparcialitat i professionalitat. Si ho consideren necessari, poden sol·licitar l’ajuda d’assessors, per avaluar determinats mèrits.
 4. La comissió tècnica de valoració ha de revisar tota la documentació relativa als requisits i mèrits que afecten cada empleat públic que hagi sol·licitat l’accés a un nou esglaó i elevaran a la Gerent la proposta de reconeixement d’accés dels funcionaris afectats.
 5. Els membres de la comissió tècnica de valoració també elaboraran, si escau, un informe amb la relació dels funcionaris que no hagin obtingut una avaluació positiva.
Article 30. Transparència del procés

Per tal de poder fer un seguiment transparent de tot el procés, es publicarà al Portal PAS-PDI el resultat de les convocatòries, en què s’indicaran els funcionaris que hagin superat l’avaluació i l’esglaó assolit.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Procediment extraordinari d'enquadrament inicial del personal d'administració i serveis

 1. S’estableix un procediment extraordinari, que té com a finalitat l’enquadrament inicial a l’esglaó corresponent dels funcionaris afectats per la present normativa i que estigui en servei actiu l’1 de gener de 2017. Això es fa amb caràcter extraordinari i per una sola vegada.
 2. Durant aquesta fase extraordinària el personal funcionari de carrera serà classificat, a petició de la persona interessada, a l’esglaó que li correspongui tenint en compte el temps de serveis prestats a la UIB i en qualsevol administració pública fins al dia 31 de desembre de 2016. A aquest efecte, les persones que disposin de fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell d’enquadrament a la fase extraordinària d’implantació les poden utilitzar, per una sola vegada i de forma excepcional, en el procediment ordinari futur, sempre que la durada del període excedent sigui superior a tres anys.
 3. Els mèrits assolits durant els anys utilitzats per accedir a l'esglaó inicial que correspongui a aquest personal no es podran fer servir en futures avaluacions.
 4. Als efectes de determinar el nombre de dies de serveis prestats en el procés extraordinari d’implantació de la carrera professional horitzontal, s’aplicaran els criteris de ponderació de les taules següents i es computaran els períodes en què s’hagi treballat en qualsevol cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral:

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup A1:

Subgrup A1 / grup prof. I

Subgrup A2 / grup prof. II

Subgrup C1 / grup prof. III

Subgrup C2 / grups prof. IV.1 i IV.2

Altres agrup. / grup prof. E

1

0,60

0,50

0,40

0,30

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup A2, o en el grup professional B:

Subgrup A1 / grup prof. A

Subgrup A2 / grup prof. B

Subgrup C1 / grup prof. C

Subgrup C2 / grup prof. D

Altres agrup. / grup prof. E

1

1

0,60

0,50

0,40

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup C1, o en el grup professional C:

Subgrup A1 / grup prof. A

Subgrup A2 / grup prof. B

Subgrup C1 / grup prof. C

Subgrup C2 / grup prof. D

Altres agrup. / grup prof. E

1

1

1

0,60

0,50

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup C2 i agrupacions professionals de la disposició addicional 7 de l’EBEP, o en els grups professionals D i E:

Subgrup A1 / grup prof. A

Subgrup A2 / grup prof. B

Subgrup C1 / grup prof. C

Subgrup C2 / grup prof. D

Altres agrup. / grup prof. E

1

1

1

1

1

5. Aquest enquadrament és irreversible, excepte per aplicació del que s’estableix a l’article 25 d’aquesta norma, per aplicació d’una sanció del règim disciplinari o per la renúncia expressa de l’empleat públic al dret de carrera professional.

Segona. Publicació de les llistes d’enquadrament inicial

 1. En el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al FOU, es publicarà una llista al Portal PAS-PDI dels empleats públics inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa on figuraran nom i cognoms, DNI, subgrup, cos o escala, esglaó reconegut i període de serveis previs sobrants, un cop computats els que resultin necessaris per accedir a l’esglaó corresponent de la carrera professional.
 2. En el termini de 10 dies des de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, els empleats públics poden presentar reclamacions si no hi estan conformes o, atès el caràcter de voluntari de la carrera professional, optar per renunciar a participar en el sistema de carrera professional horitzontal.
 3. Un cop examinades les reclamacions, s’han d’aprovar les llistes definitives i s’han de publicar al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Tercera. Aplicació efectiva del complement de carrera

Quant a l’aplicació efectiva del complement de carrera, s’acorda que l’any 2017 es pagarà un 25 per cent del complement. Aquest percentatge s’anirà incrementant amb l’objectiu d’arribar al 100 per cent del complement l’any 2020. Així, a partir de l’any 2018, l’increment del 25 per cent i el calendari d'implantació estaran supeditats al conveni específic de finançament entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat.

Quarta. Personal funcionari de 60 anys o més

 1. El personal funcionari que durant l’any 2016 compleixi 60 o més anys o al qual faltin menys de cinc anys per jubilar-se i que estigui inclòs a l’article 2 d’aquesta normativa percebrà, l’any 2017, el 32% de la quantia corresponent a l’EDP que tingui reconegut, que s’anirà incrementant de forma proporcional segons el punt 1 de la disposició tercera.
 2. El personal funcionari que tingui 64 anys o més el dia 1 de gener de 2017 percebrà la quantia corresponent al grau o nivell de carrera professional que tingui reconegut d’acord amb el calendari següent: el 35% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de 2017.
 3. En el supòsit que a aquest personal hom li reconegui la prolongació en el servei actiu més enllà de l’edat ordinària de jubilació, restarà exclòs de l’aplicació de les previsions d’aquest apartat. A partir dels efectes de la resolució de prolongació del servei actiu passarà a percebre la quantia corresponent segons la disposició addicional tercera.
 4. L’aplicació d’aquesta disposició està supeditada a la disponibilitat pressupostària de la UIB.

Cinquena. Personal en situació diferent de servei actiu en el moment d’implantació de la carrera professional horitzontal

Pel que fa als empleats públics que en la data d’efectes del reconeixement extraordinari regulat a la disposició anterior estiguin en alguna de les situacions administratives assenyalades a l’article 11.1.b), c), d), e), f) i g) d’aquesta normativa, o bé en situació d’excedència per interès particular, l’enquadrament es produirà, sol·licitat prèviament, en la data en què tingui lloc el reingrés al servei actiu d’acord amb la forma i amb els efectes prevists a la disposició addicional primera.

Sisena. Primera convocatòria ordinària

La primera convocatòria de carrera ordinària per accedir als diferents esglaons que integren la carrera professional horitzontal es durà a terme dins el primer semestre de l’any 2019 d’acord amb els requisits establerts. A més del requisit de cinc anys de permanència en el nivell d’origen, s’ha de superar l’avaluació corresponent, i a aquests efectes només es valoraran els mèrits obtinguts a partir del dia 1 de gener de 2010, sempre que no s’hagin utilitzat per a l’enquadrament inicial. En aquesta convocatòria es tindran en compte les fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un esglaó a la fase extraordinària d’implantació, sempre que la durada del període excedent sigui superior a tres anys. Els empleats públics que tinguin tots els requisits d’accés el dia 1 de gener de l’any 2018 i accedeixin a un esglaó superior, ho faran amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2018.

Setena. Procediment per fer l’avaluació de l’acompliment

 1. Dins el primer semestre de l’any 2017 la Gerència i la Junta de PAS acordaran el procediment d'avaluació de l’acompliment que s’aplicarà a les futures convocatòries de carrera professional horitzontal del personal d’administració i serveis de la UIB, que haurà d’aprovar el Consell de Govern.
 2. Per poder fer la convocatòria ordinària per accedir a esglaons superiors, és un requisit necessari que s’hagi aprovat entre la Gerència i la Junta de PAS i publicat el sistema d’avaluació de l’acompliment.

Vuitena. Avaluació de l'acompliment en el procediment extraordinari

 1. El personal que participi en el procediment extraordinari d'enquadrament accepta ser sotmès a un procediment d'avaluació de l'acompliment en relació amb els mèrits obtinguts durant els anys utilitzats per fer l'enquadrament inicial.
 2. Dins l’any 2018 es farà l’avaluació de l’acompliment d’acord amb el procediment aprovat a la disposició addicional setena, a tall de prova pilot. L’avaluació podrà ser del total d’empleats o d’un grup d’empleats elegits de forma aleatòria.
 3. El resultat de l'avaluació de l'acompliment realitzada per mitjà d'aquest procediment no tindrà efecte en la consolidació de l'esglaó obtingut pel procediment extraordinari, però servirà per provar l’eina d’avaluació.
 4. Un cop acabat el procés d’avaluació, la comissió tècnica de valoració farà una revisió del sistema per detectar-ne les possibles mancances o febleses i farà, si escau, una proposta de millora al Consell de Direcció.

Novena. Personal funcionari interí

Mentre l'acord de carrera professional de la CAIB no prevegi el pagament del complement de carrera al seu personal funcionar interí, els funcionaris interins de la UIB seran avaluats amb les mateixes condicions que el personal funcionari de carrera i tindrà associat un esglaó en funció de les avaluacions que hagi superat i del temps de serveis prestats a la UIB. Quan aquest personal superi un procés selectiu per a l'accés a la condició de funcionari de carrera a la UIB, començarà a percebre el complement de carrera associat a l'esglaó que havia obtingut mitjançant l'avaluació de l'acompliment.

Desena. Enquadrament inicial del PAS funcionari interí

S'estableix un sistema extraordinari i únic que permet al PAS que no és funcionari de carrera en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta normativa ser enquadrat a l’esglaó de carrera professional que li correspongui segons els serveis prestats a la UIB aplicant el mateix procediment descrit a la disposició addicional primera, sempre que hagi superat una avaluació de l’acompliment. Aquest personal percebrà les retribucions associades a l'esglaó en el qual s'enquadri en cas de superar un procés selectiu, tal com s’indica a la disposició addicional novena

Onzena. Estructura jeràrquica

Als efectes de determinar els participants en una avaluació, l’estructura jeràrquica serà la que es determina a l’estructura del control de presència. La comissió tècnica de valoració hi podrà fer canvis en casos excepcionals.

Dotzena. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Tretzena. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per desenvolupar i aprovar el procediment d’avaluació de l’acompliment i fer les adaptacions que resultin necessàries d’aquesta norma.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet