logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 442 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 13 de gener de 2017
Consell de Govern

12096. ACORD NORMATIU del dia 20 de desembre de 2016 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2016.

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2016, determina al títol III (De les despeses de personal) la regulació de l’oferta d’ocupació pública i introdueix com a novetat respecte als pressuposts de 2015 que, amb determinats límits i requisits, es procedirà a incorporar nou personal al sector públic. Així, a l’article 20 (Oferta d’ocupació pública o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal), s’hi estableix una taxa de reposició del 100 per cent per a les places de personal d’administració i serveis.

L’article 20.U de la Llei 48/2015 esmentada indica que la validesa de l’autorització de les corresponents convocatòries de places de personal d’administració i serveis de les universitats per part de l’administració pública de la qual depenguin estarà condicionada al fet que les places resultat de l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius s’incloguin en una oferta d’ocupació pública. Aquesta oferta d’ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), l’ha d’aprovar el pertinent òrgan de govern de l’Administració pública i s’ha de publicar al diari oficial corresponent.

L’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2016 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l’article 70 de l’EBEP, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com està previst a l’EBEP, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans, defineix i quantifica els efectius en funció de les necessitats i prioritats derivades de la planificació general dels recursos humans.

D’altra banda, cal dir que el còmput de la taxa de reposició d’efectius, comunicada a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d’empleats fixos que durant l'exercici pressupostari de 2015 varen deixar de prestar serveis en aquesta universitat, tal com determina l’article 20.U.2.J) de la Llei 48/2015 esmentada, és de vuit places.

En vista de tot el que s’ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en espera de l’autorització pertinent de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, a la sessió ordinària del dia d’avui, ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2016.

Primer. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública

En compliment de les disposicions de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i de l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2016, s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2016.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d’administració i serveis per a l’any 2016 s’indica tot seguit:

Subgrup

Total places

A2

3

C1

1

C2

4

Tercer. Processos selectius

Les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet