logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 440 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 22 de desembre de 2016
Consell de Direcció

12071. ACORD EXECUTIU del dia 22 de novembre de 2016 pel qual es crea el Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. Així mateix, el mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) com a estructura cientificotècnica de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Objectius

L’objectiu del Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) és l’estudi del llenguatge i les diverses condicions de complexitat, sociolingüístiques i biològiques que l’afecten.

D’una banda, el laboratori també pretén ser un lloc de trobada per dur-hi a terme estudis sociolingüístics en combinació amb els estudis de sistemes complexos i els estudis sobre les bases biològiques del llenguatge.

D’altra banda, s’hi estudiarà també de manera aïllada els factors que conformen i afecten el llenguatge, a través de la confecció d’experiments lingüístics en els quals s’hagi aïllat una variable d'interès científic.

Finalment, es pretén desenvolupar-hi l’estudi del llenguatge en condicions típiques (no clíniques), condicions atípiques (clíniques) i condicions experimentals concretes (per mitjà d’un disseny experimental que aïlli una variable concreta o més d’interès).

Article 3. Activitats a desenvolupar

El Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) està pensat per dur-hi a terme tasques que permetin albirar el funcionament de dos components cabdals de la ment humana: el pensament i el llenguatge. Però el pensament i el llenguatge, per bé que parteixen d’unes estructures biològiques, es veuen afectats pels contextos socioculturals, de manera que formen un cercle de contínues interaccions.

Al voltant d'aquests eixos, l’equip interdisciplinari tractarà temes que connecten els diferents camps d’investigació:

  1. Des de la psicologia bàsica es tractarà el vessant comunicatiu del llenguatge poètic, tasques de decisió lèxica, priorització semàntica, efectes de Stroop, clústers semàntics de paraules emocionals, llenguatge publicitari i el paper del llenguatge en l’emergència del component fenomènic (vivencial) de les emocions i llurs diferències segons factors socioculturals.
  2. Es pretén aprofitar aquesta experiència en combinació amb la dels lingüistes a fi de poder desenvolupar tasques i línies de recerca noves que calin en profunditat en aspectes crucials tant per a la psicologia com per a la (socio)lingüística.
  3. Es farà una integració de tasques com la de decisió lèxica i de Stroop i clústers semàntics en els estudis que es duen a terme sobre el desenvolupament del llenguatge.
  4. Des de la psicolingüística es treballarà en l’arquitectura de la ment, el processament de la informació i la translació de les teories gramaticals a l’arquitectura de robots i màquines que intenten emular la ment humana.
  5. Es crearan i testaran noves eines informàtiques que ajudin en la recerca sobre el llenguatge: Netlang, programa per a l’anàlisi sintàctica que connecta les anàlisis amb els programes de xarxes complexes.
  6. L’estudi del llenguatge i de les llengües com a sistemes complexos, fet els darrers anys, és quelcom que es continuarà desenvolupant.
  7. Des de la lingüística teòrica se seguirà treballant en els conceptes bàsics de l’arquitectura de la gramàtica humana i per veure quins d’aquests aspectes són els que es veuen malmesos en casos patològics. A més a més, es treballarà en la confluència de noves tecnologies com programes informàtics i anàlisi de xarxes complexes que ajudin a entendre i seguir el desenvolupament del llenguatge en infants.
  8. El desenvolupament del llenguatge és un tema principal que aplega tant persones monolingües com bilingües. El bilingüisme i el multilingüisme interessen tant als estudis de lingüística com als de psicologia, i entendre més bé el parlant multilingüe ajuda a entendre més bé la societat de les Illes Balears.
  9. Des de la lingüística teòrica es desenvoluparan projectes relacionats amb: percepció i processament del llenguatge, interfície sintaxi i prosòdia en llengües iberoromàniques i interfícies pragmàtica i prosòdia.
  10. Es potenciarà la realització de treballs de fi de grau i de treballs de fi de màster, la qual cosa permetrà de fer treballs amb una més gran profunditat que beneficiaran els alumnes.

Article 4. Dependència

El Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

Article 5. Integrants

Els integrants del Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) seran els membres de l’equip directiu, els membres del Consell del Laboratori i diversos col·laboradors estatals i internacionals.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del laboratori de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria acadèmica

El Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) ha de realitzar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de novembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet