logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 440 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 22 de desembre de 2016
Consell de Direcció

12072. ACORD EXECUTIU del dia 29 de novembre de 2016 pel qual es crea la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de crear la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Naturalesa

La Comissió de Política Lingüística, d’acord amb el marc estatutari de la Universitat de les Illes Balears, és l’òrgan assessor del Consell de Direcció en matèria de política lingüística, tant pel que fa a l’impuls de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida universitària com pel que fa a la compatibilitat de la promoció del català amb el multilingüisme que impulsa l’espai europeu d’educació.

Article 3. Funcions

Són funcions de la Comissió de Política Lingüística:

 1. a) Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat de les Illes Balears (plantejaments generals, abast, objectius) i dels mecanismes per implementar-la.
 2. b) Promoure la llengua catalana i el poliglotisme de les persones i el multilingüisme en els diferents àmbits universitaris, amb especial atenció a la llengua anglesa com a llengua de comunicació internacional.
 3. c) Proposar les mesures més adients a cada situació i a cada col·lectiu per incrementar els nivells de coneixement, d’ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida universitària.
 4. d) Vetllar perquè es compleixi la normativa lingüística de la Universitat i perquè es respectin els usos i les pràctiques generalment establerts per aquesta.
 5. e) Elaborar el Pla de llengües a sotmetre al Consell de Govern per a la seva aprovació, si s’escau.
 6. f) Avaluar anualment les accions previstes al Pla de llengües i proposar el pla d’actuació corresponent.
 7. g) Realitzar la memòria del Pla de llengües.
 8. h) Elaborar el reglament i les normes de funcionament de la Comissió.

Article 4. Composició

La composició de la Comissió de Política Lingüística és la següent:

 1. President: el Rector o la persona que delegui.
 2. Vocals:
  1. ­La coordinadora de política lingüística.
  2. El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
  3. Dos professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
  4. Dos professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
  5. Un professor dels estudis de ciències.
  6. Un professor dels estudis de ciències socials i jurídiques.
  7. El director del Servei de Relacions Internacionals.
  8. La cap de secció del Servei Lingüístic.
  9. El president del Consell d’Estudiants o l’estudiant que delegui.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de novembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet